Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5778. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec, stran 16467.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je župan Mestne občine Slovenj Gradec dne 20. 11. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
(namen sklepa in pravna podlaga)
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: OPN). Določa se način, postopek in roke priprave ter sprejemanja OPN, nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku ter druge vidike priprave in sprejemanja OPN.
Pravna podlaga za pripravo OPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN)
Mestna občina Slovenj Gradec v današnjem obsegu (v nadaljevanju: MOSG) je bila ustanovljena leta 1994. Njen teritorij meri 173,7 km2, po popisu prebivalstva iz leta 2002 pa je v občini živelo 16.779 prebivalcev; od tega v občinskem središču 7.712. Povprečna gostota poselitve na območju občine je leta 2002 znašala 96,6 preb./km2. V mestu Slovenj Gradec, kjer živi 46% vsega prebivalstva občine, je gostota poselitve dosegla 1.377,1 preb./km2.
MOSG je razdeljena na 18 katastrskih občin in 21 statističnih naselij. Nekatera statistična naselja (poleg Slovenj Gradca še Pameče, Podgorje, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Tomaška vas, Troblje, Turiška vas, Legen in Mislinjska Dobrava) imajo tudi svoje »centre« oziroma strnjeno pozidana območja (ureditvena območja naselij), v ostalih je prisotna le poselitev oziroma pozidanost na večjih ali manjših posamičnih stavbnih zemljiščih v odprtem prostoru.
Na splošno beleži občina v povprečju vseskozi pozitivno rast števila prebivalstva. Z vidika gibanja števila prebivalstva so najbolj ogrožena naselja, ki jih je le malo zajela urbanizacija. Starostna piramida za občino Slovenj Gradec kaže na zrelo demografsko strukturo. Pozitivno v starostni strukturi je razmeroma visok, 17,2-odstotni delež mladega prebivalstva. Indeks staranja za občino je razmeroma nizek, kar kaže, da je starega prebivalstva še razmeroma malo. Demografsko ugodno starostno strukturo ima 14 naselij v občini.
Ob popisu leta 2002 je bilo v občini Slovenj Gradec 43,8% delovno aktivnega prebivalstva. V občini dela 76,6% delovno aktivnega prebivalstva. Delovna migracija je razmeroma visoka, in sicer znaša okoli 57%, vendar se v večini primerov vrši na območju občine.
Razlogi za pripravo OPN so:
– vsebinski;
– formalnopravni oziroma zakonski.
Vsebinski razlogi izhajajo iz potreb občine po preveritvi in dopolnitvi zasnov prostorskega razvoja za posamezna področja, kot jih opredeljujejo veljavni prostorski akti za območje občine. V zadnjih letih so se na določenih področjih pojavile potrebe po revidiranju in prilagoditvi nekaterih še vedno veljavnih odločitev o nekaterih prostorskih rešitvah in ureditvah.
Potrebe in nove razmere zahtevajo proučitev in ustrezne prostorske odločitve zlasti v zvezi z:
– omrežjem naselij in poselitvenim vzorcem;
– občinskim središčem – mestom Slovenj Gradec;
– ureditvenimi območji drugih naselij;
– opredelitvijo območij sanacij vključno z opredelitvijo do pobud za določitev novih stavbnih zemljišč za različne namene v odprtem prostoru občine;
– opredelitvijo območij za različne druge namene v odprtem prostoru (šport, turizem, rekreacija idr.);
– odnosom do kvalitetnih prvin krajine;
– zasnovo infrastrukturnih omrežij in komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč;
– drugimi dejavnostmi in prostorskimi strukturami, ki so že oziroma še bodo prisotne v občinskem prostoru.
Poleg vsebinskih razlogov, ki terjajo pripravo novim občinskim potrebam prilagojenega prostorskega akta, je razlog za njegovo pripravo tudi formalnopravne narave oziroma novi zakon za področje prostorskega načrtovanja. V aprilu 2007 je namreč pričel veljati ZPNačrt, ki med drugim določa, da morajo občine sprejeti OPN najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa, s katerim bo minister, pristojen za prostor, podrobneje predpisal vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij sanacije razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. Navedeni pravilnik je pričel veljati 14. novembra 2007.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi OPN se upoštevajo relevantne vsebine veljavnih prostorskih aktov za območje mestne občine Slovenj Gradec, kolikor so:
– vsebinsko skladne z razvojnimi usmeritvami občine;
– skladne z določili ZPNačrt in državnimi prostorskimi akti;
– skladne s smernicami nosilcev urejanja prostora.
Za OPN so že delno na razpolago strokovne podlage za področje poselitve. Izdelana sta naslednja dva projekta:
– Strokovna podlaga za ureditvena območja naselij ter druga območja za poselitev izven urbanistične zasnove za Slovenj Gradec (ZUM d.o.o., št. proj. 202/2003, junij 2004 in februar 2005);
– Strokovne podlage za poselitev v občini Slovenj Gradec; Naselja znotraj urbanistične zasnove in ostala pomembnejša naselja v odprtem prostoru Mestne občine Slovenj Gradec (ZUM d.o.o., št. proj. 6097, april 2007);
– Predlog strokovnih podlag za pripravo akta o zavarovanju vodnih virov na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Geološki zavod Slovenije, št. K-II-30d-9/697-h, september 2006).
Pripravijo se še dodatne strokovne podlage za poselitev v občini, v katerih se podrobneje prouči in pripravi z ZPNačrt usklajeni predlog zlasti za poselitev v odprtem prostoru. Prav tako se pripravijo strokovne podlage, v katerih se prouči in predlaga enote urejanja prostora, podrobnejšo namensko rabo površin ter prostorske izvedbene pogoje v naseljih izven občinskega središča v občini.
Obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN je urbanistični načrt, ki se izdela za občinsko središče mesto Slovenj Gradec V urbanističnem načrtu bodo na strateški ravni, tj. v konceptualnem delu proučena vprašanja nadaljnjega razvoja občinskega središča, razvoj dejavnosti v prostoru, idr. Predlogi prostorskih odločitev iz tega dela urbanističnega načrta se smiselno vključijo v občinski strateški prostorski načrt.
V podrobnejšem delu urbanističnega načrta bodo analizirana zlasti področja namenske rabe prostora ter urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja mesta Slovenj Gradec, podan pa bo tudi predlog prostorskih izvedbenih pogojev. Predlog prostorskih odločitev iz tega dela urbanističnega načrta se ustrezno upošteva pri pripravi OPN.
Po potrebi bodo pripravljene tudi druge strokovne podlage, če bo taka obveza izhajala:
– iz podrobnejših zahtev pravilnika, s katerim je minister predpisal vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij;
– smernic nosilcev urejanja prostora.
4. člen
(vsebina in oblika OPN)
1. OPN se pripravi kot enovit dokument, ki vsebuje strateški in izvedbeni del.
2. OPN se izdela v digitalni in analogni obliki ter vsebuje:
– tekstualni del (besedilo oziroma odlok z ustrezno obrazložitvijo);
– grafični del (kartografski);
– priloge OPN.
3. OPN bo obsegal naslednje vsebinske sklope:
Strateški del:
1. izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine;
2. usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
3. območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
4. območja razpršene poselitve;
5. enote urejanja prostora.
Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora določa:
1. območja namenske rabe prostora;
2. prostorsko izvedbene pogoje;
3. območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
Vsebina strateškega in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta se bo za občinsko središče mesto Slovenj Gradec določila na podlagi urbanističnega načrta.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Ministrstvo za okolje in prostor pridobi smernice za načrtovane prostorske ureditve na podlagi osnutka OPN in mnenja na predlog OPN od naslednjih nosilcev urejanja prostora po področjih:
– Ministrstvo za okolje in prostor za področja: poselitev; okolje; raba in upravljanje z vodami; ohranjanje narave;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor za področje: ohranjanje narave;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področji: kmetijstvo; gozdarstvo, lovstvo; ribištvo;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec za področje: gozdarstvo;
– Ministrstvo za gospodarstvo za področja: mineralne surovine; energetika; blagovne rezerve;
– Ministrstvo za kulturo za področji: kultura; varstvo kulturne dediščine;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor za področje: varstvo kulturne dediščine;
– Ministrstvo za promet za področja: avtoceste; državne ceste; železnice; letalski promet;
– Direkcija RS za ceste za področje: državne ceste;
– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS d.d. za področje: avtoceste;
– Javna agencija za železniški promet RS za področje: razvoj železniškega prometa;
– Ministrstvo za obrambo za področji: obramba; zaščita in reševanje;
– ELES-Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana;
– Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, Maribor;
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec;
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec;
– MO Slovenj Gradec, Oddelek za gospodarstvo, gospodarsko infrastrukturo, gospodarjenje s premoženjem in promet.
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno smernice oziroma mnenja pridobiti še od drugih nosilcev urejanja prostora, ki v tem sklepu niso navedeni, se tangirane nosilce urejanja prostora ali druge udeležence ustrezno vključi v postopek priprave OPN.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v postopku pridobivanja smernic sporoči tudi, ali je za OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja oziroma presojo sprejemljivosti vplivov plana na naravo na podlagi zakona, ki ureja ohranjanje narave.
Od nosilcev urejanja prostora, od katerih se pridobijo smernice, se pridobijo tudi mnenja na predlog OPN.
6. člen
(postopek in roki za pripravo OPN)
OPN se pripravi in sprejme po postopku, določenem v ZPNačrt (46. do 52. člen) v naslednjih rokih:
+----------+-----------------------------------+---------------+
|  z.š.  |Aktivnost             |Trajanje    |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   1  |Priprava podrobnejših strokovnih  |6 mesecev   |
|     |podlag za naselja ter podrobnejšega|        |
|     |dela urbanističnega načrta za mesto|        |
|     |Slovenj Gradec           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   2  |Priprava osnutka OPN        |3 mesece    |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   3  |Pridobitev smernic nosilcev    |1 mesec    |
|     |urejanja prostora in sporočila, ali|        |
|     |je potrebno za OPN izvesti celovito|        |
|     |presojo vplivov na okolje – izvede |        |
|     |MOP                |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   4  |Priprava dopolnjenega osnutka OPN |3 mesece    |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   5  |Priprava okoljskega poročila, v  |sočasno s   |
|     |kolikor bo potrebno izvesti    |pripravo dop. |
|     |postopek celovite presoje vplivov |osnutka OPN  |
|     |na okolje             |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   6  |Preveritev kakovosti izdelanega  |15 dni     |
|     |okoljskega poročila        |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   7  |Obravnava dopolnjenega osnutka OPN |2 meseca    |
|     |na občinskem svetu, po potrebi   |        |
|     |dopolnitve gradiva pred javno   |        |
|     |razgrnitvijo            |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   8  |Javna razgrnitev dopolnjenega   |1 mesec    |
|     |osnutka OPN in okoljskega poročila,|        |
|     |javna obravnava          |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   9  |Ureditev in proučitev pripomb in  |1 mesec    |
|     |predlogov javnosti na dopolnjeni  |        |
|     |osnutek OPN            |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|  10  |potrditev stališč do pripomb in  |1 mesec    |
|     |predlogov, pisna seznanitev    |        |
|     |predlagateljev s stališči     |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|  11  |priprava predloga OPN       |1 mesec    |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|  12  |Pridobitev mnenj nosilcev urejanja |2 meseca    |
|     |prostora in odločbe o       |        |
|     |sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN|        |
|     |na okolje – izvede MOP       |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|  13  |Potrditev predloga OPN – sklep   |1 mesec    |
|     |ministra na podlagi 5. odst. 51.  |        |
|     |člena ZPNačrt           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|  14  |Sprejem OPN na mestnem svetu mestne|1 mesec    |
|     |občine Slovenj Gradec       |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|  15  |Objava sprejetega OPN v Uradnem  |15 dni po   |
|     |listu RS              |sprejemu    |
+----------+-----------------------------------+---------------+
7. člen
(druga določila)
Pripravljavec OPN je Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec.
Pripravo OPN financira Mestna občina Slovenj Gradec iz proračunov za leta 2007, 2008, 2009 in 2010.
Prostorski načrtovalec bo izbran v skladu s pravili, ki veljajo za javna naročila.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine http.//www.slovenjgradec.si ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Mestna občina Slovenj Gradec pošlje sklep Ministrstvu RS za okolje in prostor ter sosednjim občinam Dravograd, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Šoštanj, Velenje, Mislinja, Ribnica na Pohorju in Vuzenica.
Št. 350-7/2007
Slovenj Gradec, dne 20. novembra 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.