Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 2129/07 Ob-34039/07 , Stran 7921
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV – 2129/07 z dne 19. 9. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje št. 5 v pritličju, s kletjo, v izmeri 67,25 m2, v stavbi na naslovu Glavarjeva ulica 47, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 33/14, katastrska občina Bežigrad, last zastaviteljice Emire Bilal, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 7. 2007, z aneksom, na katerem sta podpisa prodajalcev overjena dne 18. 9. 2007, sklenjenih s prodajalcema Francem Ovčarjem, roj. 12. 9. 1949, stan. Viška c. 55, 1000 Ljubljana in Jožefom Ovčarjem, roj. 20. 10. 1951, stan. Mire Miheličeve 18, 1000 Ljubljana, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 63.000,00 EUR s pripadki.