Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5799. Pravilnik o spremembah Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa, stran 16488.

Na podlagi 68. in 69. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa
1. člen
V Pravilniku za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 100/02, 78/04 in 137/06) se 15. člen spremeni tako, da se glasi:
»Na dan zapadlosti likvidnostnega posojila imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, vrne zapadlo likvidnostno posojilo in pripadajoče obresti z njegovega podračuna na zakladniški podračun do 9.30 ure.
V primeru zamude vračila lahko zakladnica naloži UJP, da izda in izvrši plačilna navodila iz podračuna imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, na zakladniški podračun za znesek likvidnostnega posojila in pripadajočih obresti, ki ga le-ta ni pravočasno vrnil skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti posojila do plačila.
V primeru nezadostnega kritja na podračunu imetnika za plačilo neplačanih obveznosti po prejšnjem odstavku, lahko zakladnica naloži UJP, da izda in izvrši plačila navodila do višine neporavnane obveznosti v breme denarnih sredstev imetnika podračuna v katerikoli valuti, s katerimi prosto razpolaga na kateremkoli podračunu, odprtem pri UJP, oziroma računu pri Banki Slovenije ali poslovni banki.
UJP pridobi pooblastilo za nakazilo sredstev iz drugega in tretjega odstavka tega člena na obrazcu za najavo likvidnostnega posojila (pooblastilo je del obrazca – Priloga 2).«.
2. člen
Obrazec za najavo likvidnostnega posojila, ki je Priloga 2 in sestavni del pravilnika, se nadomesti z novim obrazcem, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 473-104/2007/3
Ljubljana, dne 6. decembra 2007
EVA 2007-1611-0191
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost