Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Št. 581/07 Ob-33920/07 , Stran 7905
Za predstavnika Republike Slovenije v Eurimagesu lahko kandidira vsakdo, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – je državljan Republike Slovenije, – je strokovnjak s filmskega in kinematografskega področja in ima najmanj 8 let delovnih izkušenj, – aktivno govori angleški ali francoski jezik ter še en svetovni jezik. Izbrani predstavnik bo v imenu Republike Slovenije opravljal funkcijo člana upravnega odbora Eurimagesa in se aktivno udeleževal sej in sestankov odbora ter sodeloval pri drugih aktivnostih odbora. Naloge upravnega odbora, ki upravlja Eurimages, so predvsem: – sprejemanje odločitev v zvezi s finančnimi pomočmi, ki jih dodeljuje sklad, – oblikovanje politike in načina dodeljevanja finančnih pomoči v skladu s kulturnimi kriteriji in namenom delovanja sklada, – skrb za smotrno uporabo sredstev. Kandidati lahko pošljejo prijave na naslov Ministrstva za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 31. decembra 2007. Kandidati morajo prijavi predložiti naslednja dokazila: – življenjepis, iz katerega so razvidne strokovne izkušnje s filmskega in kinematografskega področja, – dokazilo delovnih izkušnjah, iz katerega so razvidna leta delovne dobe, – dokazila o zahtevanem znanju tujih jezikov, – krajša programska predstavitev ciljev svojega dela v Eurimagesu. Ministrstvo za kulturo RS si po potrebi pridržuje pravico preveriti kandidatovo strokovno znanje in zahtevano znanje tujih jezikov. Kandidati lahko pošljejo prijave s priporočeno poštno pošiljko ali jih v poslovnem času ministrstva vložijo v glavni (oziroma sprejemni) pisarni. Naslov ministrstva je: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Na zaprto ovojnico morajo napisati: »Ne odpiraj – prijava za predstavnika RS v Eurimagesu«. Prijava mora biti lastnoročno podpisana in oddana v originalnem izvodu. O prispelih prijavah bo odločala tričlanska komisija, imenovana s sklepom ministra za kulturo. Izbrani predstavnik bo o izbiri seznanjen v roku 8 dni po odločitvi komisije. Izbranega predstavnika bo v članstvo upravnega odbora Eurimagesa za obdobje 4 let z odločbo imenovala Vlada Republike Slovenije, z njim pa se bo sklenila pogodba o sodelovanju v Eurimagesu. Morebitne informacije daje: Blaž Rotovnik, tel. 01/369-59-78; blaz.rotovnik@gov.si. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.