Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Ob-33783/07 , Stran 7907
1. Predmet prodaje: predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1.1. Poslovni prostor v I. nadstropju v poslovnem objektu na Jesenicah, Cesta maršala Tita 7, v izmeri 85.90 m2. Izklicna cena znaša 64.936,00 EUR. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in je ustrezno vpisana v zemljiško knjigo. 1.2 Poslovni prostor v podstrešju v poslovnem objektu na Jesenicah, Cesta maršala Tita 7, v izmeri 88,41 m2. Zaradi zmanjšane uporabne površine (kolenčni zid strešne konstrukcije je visok 0,85 m) znaša uporabna površina poslovnega prostora 54,06 m2.. Izklicna cena znaša 24.903,00 EUR. Poslovni prostor zaseda najemnik z najemno pogodbo za nedoločen čas. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in je ustrezno vpisana v zemljiško knjigo. 1.3 Garaža št. 16 v pritličju garažnega niza pod tržnico ob objektu Cesta maršala Tita 22 na Jesnicah, v izmeri 12,00 m2. Izklicna cena znaša 3.914,00 EUR. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in je ustrezno vpisana v zemljiško knjigo. 1.4 Garažni prostor v kleti stanovanjskega objekta (prva z desne v nizu, gledano iz smeri dostopa k stanovanjskemu objektu) Ledine 11, v Kranjski Gori, v izmeri 15,30 m2. Izklicna cena znaša 7.890,00 EUR. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni urejena in jo ureja kupec sam. 1.5 Enosobno stanovanje št. 13 v skupni izmeri 34,14 m2, v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta Hrušica 70. Izklicna cena znaša 30.353,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je last podjetja JEKO-IN, d.o.o. Jesenice. Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni urejena in jo ureja kupec sam. 1.6 Dvosobno stanovanje št. 9 v skupni izmeri 53,35 m2 v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta Staneta Bokala 18, na Jesenicah. Izklicna cena znaša 44.116,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni urejena in jo ureja kupec sam. Izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Kupec nosi vse stroške pravnega posla. Plačilo kupnine, ki jo mora izbrani najugodnejši ponudnik plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na račun podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, je bistvena sestavina pravnega posla. 2. Pogoji za udeležbo in potek postopka: 2.1 V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnine« v tajništvu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: JEKO-IN, d.o.o.,Jesenice, C.m.Tita 51, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-naslov pošiljatelja. 2.2 Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 odstotkov ponujene cene. Varščino so dolžni ponudniki položiti na transakcijski račun JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, pri Gorenjski banki Kranj št.: 07000-0000492171 s pripisom »varščina za nakup nepremičnine (z navedbo nepremičnine). Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe, se varščina zadrži. 2.3 Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o nepremičninah, ki so predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti lahko prevzamejo na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C.m.Tita 51, 4270 Jesenice, vsak delovni dan, od dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje. 2.4 Rok za oddajo ponudb je 29. 12. 2007 do 12. ure. Prispele ponudbe se bodo odpirale dne 3. 1. 2008 na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, Jesenice. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so ponudniki vezani na svojo ponudbo. Ponudbe, ki bodo prispele po 29. 12. 2007 ne bodo upoštevane. 2.5 JEKO-IN, d.o.o., Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma, da začeti postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 2.6 Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice, Silva Drobnak, tel. 04/581-04-26.