Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 2101/2007 Ob-34061/07 , Stran 7921
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 2101/2007 z dne 12. 12. 2007, sta bili nepremičnini, in sicer: – štirisobno stanovanje z oznako S1/2, identifikacijska številka 2, v izmeri 88,74 m2, v prvem nadstropju stanovanjsko poslovnega in garažnega objekta Mali Stražun v stanovanjski soseski S-35, na Pobrežju, na naslovu Maribor, Makedonska ulica 41, stoječe na parceli 2664, katastrska občina Pobrežje in pripadajoča kletna shramba v izmeri 5,20 m2, kot posameznemu delu stavbe v etažni lastnini, označen z identifikacijsko št. 79, ki se vodi kot glavna nepremičnina, – garažno mesto z oznako GS008, identifikacijska številka 73, v izmeri 12,00 m2, v kleti stanovanjsko poslovnega in garažnega objekta Mali Stražun v stanovanjski soseski S-35, na Pobrežju, na naslovu Maribor, Makedonska ulica 41, stoječe na parceli 2664, katastrska občina Pobrežje, kot posameznemu delu stavbe v etažni lastnini, označen z identifikacijsko št. 79, s pripadajočo solastninsko pravico na skupnih delih prostorih in napravah stavbe kot celote, razvidna iz akta o oblikovanju etažne lastnine, ki je last zastavitelja Šuštar Darka, EMŠO 1806970500187, stanujočega Maribor, Valvasorjeva ulica 012 A, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 8. 2004, sklenjene s prodajalcem Tehnoles, Andrej Kupčič s.p., zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku Šuštar Darku, EMŠO 1806970500187, stanujočemu Maribor, Valvasorjeva ulica 012 A, v višini 124.000,00 CHF s pripadki oziroma v evro protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju upnice na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 30. 11. 2019.