Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 2782/07 Ob-34043/07 , Stran 7921
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV – 2782/07 z dne 5. 12. 2007, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje št. 11 v III. nadstropju, v izmeri 102,30 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Slomškova ulica 003, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 2274, katastrska občina Tabor, last solidarnih kreditojemalcev Špele Leskovic in Aleša Košaka, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 10. 2007, sklenjene s prodajalko Andrejo Lovše Ardigo, roj. 19. 5. 1945, stan. Dunajska cesta 194, Ljubljana, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 185.850,00 CHF s pripadki