Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2007, stran 16465.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02, 51/02), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 12. seji dne 27. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2007 (Uradni list RS, št. 17/07 in št. 65/07) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
+---------+--------------------------------+-------------------+
|A    |BILANCA PRIHODKOV        |       v EUR|
|     |IN ODHODKOV           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|Konto  |Naziv konta           |   Rebalans 2007|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|  1  |        2        |     3     |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |I. SKUPAJ PRIHODKI       |   15.081.548,82|
|     |(70+71+72+73+74)        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |   12.617.116,66|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |    9.747.159,83|
|     |(700+703+704)          |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |700 DAVKI NA DOHODEK      |    7.558.266,00|
|     |IN DOBIČEK           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |703 DAVKI NA PREMOŽENJE     |    1.519.560,83|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO    |     669.333,00|
|     |IN STORITVE           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |    2.869.956,83|
|     |(710+711+712+713+714)      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU     |    1.775.582,08|
|     |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA    |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |711 TAKSE IN PRISTOJBINE    |     22.000,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |712 DENARNE KAZNI        |     60.382,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN|     37.913,00|
|     |STORITEV            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI   |     974.079,75|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |    1.833.898,51|
|     |(720+722)            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |720 PRODAJA OSNOVNIH      |    1.010.300,54|
|     |SREDSTEV            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN     |     823.597,97|
|     |NEMATERIAL. PREMOŽENJA     |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE        |     101.581,00|
|     |(730)              |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |730 PREJETE DONACIJE      |     101.581,00|
|     |IZ DOMAČIH VIROV        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |     528.952,65|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |740 TRANSFERNI PRIHODKI     |     528.952,65|
|     |IZ DRUGIH JAVNOFINAN.      |          |
|     |INSTITUC.            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI       |   18.781.324,44|
|     |(40+41+42)           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |    6.210.640,35|
|     |(400+401+402+403+409)      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI   |     869.701,00|
|     |ZAPOSLENIM           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA  |     138.440,00|
|     |SOC. VARNOST          |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |402 IZDATKI ZA BLAGO      |    5.114.513,35|
|     |IN STORITVE           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI   |     81.727,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |409 SREDSTVA, IZLOČENA     |      6.259,00|
|     |V REZERVE            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |    4.628.118,23|
|     |(410+411+412+413)        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |410 SUBVENCIJE         |     26.619,68|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM,   |    2.058.180,00|
|     |GOSPODINJSTVOM         |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |412 TRANSFERI NEPROFITNIM    |     700.367,32|
|     |ORGANIZ. IN USTANOVAM      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI     |    1.842.951,23|
|     |TRANSFERI            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |    7.942.565,86|
|     |(420)              |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH  |    7.942.565,86|
|     |SREDSTEV            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |        0,00|
|     |(430)              |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI   |        0,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |III. PRORAČUNSKI        |   –3.699.775,62|
|     |PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK      |          |
|     |(I – II)            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|B    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV    |          |
|     |IN NALOŽB            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|75    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH    |     950.526,83|
|     |POSOJIL IN PRODAJA       |          |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (750)    |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |750 PREJETA VRAČILA DANIH    |     107.507,60|
|     |POSOJIL             |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |     843.019,23|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|44    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |     136.400,00|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440)    |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |440 DANA POSOJILA        |     134.400,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|441   |POVEČANJE KAPITALSKIH      |      2.000,00|
|     |DELEŽEV             |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |VI. PREJETA MINUS DANA     |     814.126,83|
|     |POSOJILA IN SPREMEMBE      |          |
|     |KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V)    |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |VII. SKUPNI           |   –2.885.648,79|
|     |PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK      |          |
|     |PRIHODKI MINUS ODHODKI     |          |
|     |TER SALDO PREJETIH IN DANIH   |          |
|     |POSOJIL (I + IV) – (II + V)   |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |                |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|C    |RAČUN FINANCIRANJA       |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|50    |VIII. ZADOLŽEVANJE (500)    |    1.304.961,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE     |    1.304.961,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|55    |IX. ODPLAČILO DOLGA (550)    |     113.078,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  |     113.078,00|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |X. NETO ZADOLŽEVANJE      |    1.191.883,00|
|     |(VIII – IX)           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |XI. POVEČANJE/ZMANJŠANJE    |   –1.693.765,79|
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH (VII – X)  |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
                                «
2. člen
V 11. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Mestna občina Slovenj Gradec za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 1.304.961,00 evrov, in sicer za naslednje investicije:
A383 – Športna hala Slovenj Gradec – adaptacija v višini do 350.000,00 EUR;
432S – Raziskovalno – kaptažna vrtina – Terme Slovenj Gradec v višini do 312.969,45 EUR;
A381 – Adaptacija Osnovne šole Šmartno v višini do 188.724,75 EUR;
433I – Industrijska cona Ozare v višini do 229.511,00 EUR;
A440 – Prva faza realizacije obvoznice – LN Ozare v višini do 200.000,00 EUR;
A450 – Rekonstrukcija ceste Colatio–Anžič v višini do 23.755,80 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2007.
Št. 410-122/2007
Slovenj Gradec, november 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.