Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5732. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008 II, stran 16405.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) ter 16. in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 8. redni seji dne 6. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008 II
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008 (Uradni list RS, št. 27/06 in 93/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------+-----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov     |      S2008|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    4.570.238|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    2.584.846|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |    2.285.176|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |    1.963.516|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje      |     148.400|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |     173.260|
|    |storitve              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |     299.670|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |      46.373|
|    |od premoženja           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |      4.298|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |712 Denarne kazni         |      12.728|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |      8.571|
|    |storitev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |     227.700|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |     277.538|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |     170.720|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |721 prihodki od prodaje zalog   |      8.500|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |      98.318|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih   |         |
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |      2.700|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |      2.700|
|    |virov               |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |    1.569.534|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |    1.569.534|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |     135.620|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |783 Prejeta sredstva iz EU za   |     135.620|
|    |kohezijsko politiko        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    4.645.238|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |     691.267|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |     224.858|
|    |zaposlenim             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |401 Prisp. delodajalca za soc.   |      34.209|
|    |varnost              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |     413.422|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve            |      18.778|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |    1.283.189|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije           |      44.386|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in   |     931.195|
|    |gospodinjstvom           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim org. in |      89.423|
|    |ustanovam             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |     218.185|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |    1.787.194|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |    1.787.194|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |     883.588|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |430 Investicijski transferji    |      16.215|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi    |     821.471|
|    |pravnim in fizičnim osebam, ki   |         |
|    |niso proračunski uporabniki    |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferji    |      45.902|
|    |proračunskim uporabnikom      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ   |     –75.000|
|    |(I. – II.)             |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|                      |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |         |
|    |(750+751+752)           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |        0|
|    |in naložb             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |        0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|    |(IV.-V.)              |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|                      |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |     –75.000|
|    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.– |      75.000|
|    |XI.)                |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH     |      75.000|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
                                «
2. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2009, se uporablja ta odlok in sklep župana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2225/2007-01/03
Dolenjske Toplice, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost