Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Ob-33624/07 , Stran 7898
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Upravljavec in organizator: Psihiatrična klinika, Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana. II. Opis predmeta prodaje: gre za, v naravi nepozidano stavbno zemljišče, na zahodni strani objekta ZVD, d.d. Ljubljana, za zemljišče s parcelno št. 1101/16, travnik v izmeri 1234 m2 (prej 1101/1), vpisane pri z.k. vložku št. 503, k.o. Slape. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: 1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 2. Izklicna cena nepremičnine je: 175.000,00 €. Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno ceno je 1.000 €. Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla. Te stroške nosi kupec. 3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izklicne cene na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 10995-7221002-27112007. Na dražbi ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe. Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno. 4. Način in rok plačila kupnine Kupec, tj. najugodnejši dražitelj, mora pogodbo podpisati najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Plačilo kupnine je v 8 dneh po podpisu pogodbe, na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 10995-7221002-27112007, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine, v roku 8 dni po podpisu pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Če kupec v roku, ki je določen v 4. točki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev. 6. Prenos lastništva se opravi po plačilu kupnine. IV. Pogoji za udeležbo naj javni dražbi Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji za vodenje postopka javne dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine: – naziv, – naslov: ulica, hišna številka, poštna številka, telefonska številka in e-mail, – matično številko, – fotokopijo davčne številke, – izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe, – ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko številko in fotokopijo osebne izkaznice (obe strani), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – potrdilo o plačani varščini, – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine. Fizične osebe morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji za vodenje postopka javne dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine: – fotokopijo osebne izkaznice (obe strani), – fotokopijo davčne številke, – potrdilo o plačani varščini, – številko osebnega računa za potrebe vračila varščine, – ime in priimek, točen naslov (ulica, hišna številka, poštna številka), telefon in e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom in fotokopijo osebne izkaznice (obe strani). Vsi dražitelji morajo 1 uro pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani kavciji, izdano s strani banke, iz katerega je razviden točen čas izvedbe naloga in celotno številko TR računa za primer vračila kavcije ter vsa ostala zahtevana potrdila in dokumente. V. Postopek: javna dražba se bo izvedla dne 16. januarja 2008, ob 13. uri, v sejni sobi na naslovu: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana, uprava, I. nadstropje. VI. Drugi pogoji S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika dražbene komisije, nastane obveznost najugodnejšega dražitelja, da s prodajalcem v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi sklene pogodbo o prodaji zemljišča. Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil prodajne pogodbe v navedenem roku, bo postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana. Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV. Vlada RS ali komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja s soglasjem predstojnika upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov. VII. Drugo Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek kupoprodajne pogodbe na sedežu Psihiatrične klinike, Studenec 48, Ljubljana, po e-mailu ali po pošti. Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na sedežu Psihiatrične klinike Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana. Kontaktna oseba je Romič Mihajlo, univ. dipl. ing., tel. 041/692-512 in je dosegljiva vsak dan od dneva objave do dneva javne dražbe med 12. in 14. uro. Ogled zemljišča je možen na dan 10. januar 2008, med 10. in 12. uro. Vsi zainteresirani morajo svojo prisotnost na ogledu predhodno najaviti na tel. 041/692-512.