Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Ob-33641/07 , Stran 7900
ki bo v soboto 22. 12. 2007, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d., Ljubljanska cesta 19, 4220 Bled, za prodajo naslednjega blaga: – okrogli les smreke/jelke v lubju v skupni količini 410,00 m3. 1. Vsa oblovina je pod meritvenim pragom 20 cm in se ne uvršča v hlode na osnovi slovenskega standarda za hlode iglavcev (Standard SIST 1014:1998). 2. Po predhodnem dogovoru si lahko vsi interesenti ogledajo predmet dražbe in se seznanijo s podrobnejšimi informacijami (kontaktna oseba Marko Matjašič, tel. 04/575-00-00). 3. Izklicna cena za 410,00 m3 okroglega lesa je 21.648 EUR in vsebuje 20% DDV. Blago se prodaja kot celota. 4. Na dražbi lahko sodelujejo tako domače kot tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec je zavezanec za DDV. Tuje pravne ali fizične osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV, morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila, da so zavezanci za DDV v svoji državi. 5. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom Ne odpiraj – javna dražba, prodajalcu na naslov: GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d., Ljubljanska cesta 19, 4220 Bled. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 21. 12. 2007 do 12. ure. V ponudbi dražitelji navedejo ponujeno ceno ter kolikor so zavezanci za DDV, priložijo potrdilo. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od dneva dražbe. V primeru, da se prijavi fizična oseba, predloži potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta oziroma za samostojne podjetnike priglasitveni list. 6. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini 20% od izklicne cene na TRR prodajalca št. 07000-0000004649 pri Gorenjski banki d.d. ter dokazilo o vplačilu v originalu predložiti najkasneje do 21. 12. 2007 do 12. ure, na GG Bled, d.d., Ljubljanska cesta 19, 4220 Bled (Majda Režek, tel. 04/575-00-00). 7. Pooblaščenci civilnih in pravnih oseb morajo pred dražbo predložiti pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike ponudnikov oziroma njihove pooblaščence identificira na osnovi veljavnega osebnega dokumenta. 8. Komisija prodajalca bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu, kot so prispele. Kolikor ponudnik ni pravočasno poravnal kavcije in predložil potrdila o plačilu, njegova ponudba ne bo upoštevana. Ponudbe, ki so prišle prepozno, niso v pravilno opremljeni kuverti in ne vsebujejo vseh zahtevanih prilog, bo komisija izločila. Izključni kriterij za najugodnejšo ponudbo je najvišja cena. V primeru, da dva ponudnika ponudita enako ceno, bo komisija prodajalca izvedla dodatno ustno dražbo, pri kateri bo znesek višanja 5% od izklicne cene. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovor proti dražbenem postopku je možno podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Odločitev komisije je dokončna in se lahko izpodbija na pristojnem sodišču. 9. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v 15 dneh po izvedeni javni dražbi. 10. Prodaja blaga se izvede po principu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. 11. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v roku 10 dni po javni dražbi. Pogodbo najugodnejšemu ponudniku predloži prodajalec. Če pogodba iz razloga na strani ponudnika ni sklenjena v tem roku, prodajalec zadrži kavcijo. Najugodnejši ponudnik je dolžan ponujeno vrednost, zmanjšano za kavcijo, plačati najkasneje v roku 20 dni od dneva javne dražbe. Kolikor plačilo ni realizirano, se kupoprodajna pogodba razdre in prodajalec zadrži kavcijo. Kupec lahko blago prevzame šele po plačilu celotne kupnine. 12. Direktor prodajalca lahko postopek javne dražbe kadarkoli ustavi.