Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5716. Sklep o spremembi Pravil poslovanja KDD - Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, stran 16390.

Uprava in nadzorni svet KDD − Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona u trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) in prvega odstavka 184. člena Pravil poslovanja KDD − Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana sprejmeta
S K L E P
o spremembi Pravil poslovanja KDD − Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana
1. člen
1. člen Pravil poslovanja KDD − Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 27. 9. 2004 in spremembe z dne 7. 12. 2004, h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo št. 24/14/AG-04-(841) z dne 15. 12. 2004, se spremeni tako, da se glasi:
»Pomen uporabljenih kratic in pojmov
1. člen
(1) Posamezne kratice, uporabljene v teh pravilih, imajo naslednji pomen:
1. OZ je Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 in 40/07),
2. ZBan-1 je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06),
3. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 − popravek in 33/07 − ZSReg-B),
4. ZISDU-1 je Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 − uradno prečiščeno besedilo),
5. ZNVP je Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/07 − uradno prečiščeno besedilo in 67/07 − ZTFI),
6. ZPre-1 je Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 in 67/07 − ZTFI),
7. ZTFI je Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07).
(2) Kadar se ta pravila sklicujejo na določbe zakonov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
(3) Posamezni pojmi, uporabljeni v teh pravilih imajo naslednji pomen:
1. klirinškodepotna družba je KDD, Centralna klirinško depotna družba d.d., Ljubljana,
2. centralni register je centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev po prvem odstavku 3. člena ZNVP, ki ga vodi klirinškodepotna družba na podlagi pooblastila iz drugega odstavka 3. člena ZNVP,
3. agencija je Agencija za trg vrednostnih papirjev,
4. organizirani trg vrednostnih papirjev je organizirani trg iz prvega odstavka 14. člena ZTFI, na katerem se trguje z vrednostnimi papirji,
5. borza je Ljubljanska borza vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana,
6. borzni trg je organizirani trg vrednostnih papirjev, katerega upravljavec je borza.«
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pojmi, ki so uporabljeni v pomenu, opredeljenem v ZBan-1 in ZTFI
2. člen
(1) Pojmi, uporabljeni v teh pravilih, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v naslednjih določbah ZBan-1, če za posamezen primer ni drugače določeno:
1. denarni depozit v drugem odstavku 8. člena,
2. banka v prvem in četrtem odstavku 13. člena,
3. država članica v prvem odstavku 18. člena,
4. tretja država v drugem odstavku 18. člena,
5. oseba države članice ali tretje države v tretjem odstavku 18. člena.
(2) Pojmi, uporabljeni v teh pravilih, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v naslednjih določbah ZTFI, če za posamezen primer ni drugače določeno:
1. investicijske storitve in posli v 8. členu,
2. naročilo stranke v prvem odstavku 9. člena,
3. izvršitev naročila stranke v četrtem odstavku 9. člena,
4. pomožne investicijske storitve v 10. členu,
5. investicijsko podjetje v prvem odstavku 11. člena,
4. borznoposredniška družba v drugem odstavku 11. člena.
(3) V teh pravilih so za predpise EU uporabljene kratice, opredeljene v naslednjih določbah ZTFI:
1. Direktiva 2006/48/ES v 12. točki prvega odstavka 2. člena,
2. Direktiva 2006/49/ES v 13. točki prvega odstavka 2. člena.«
3. člen
3. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Člani klirinškodepotne družbe
3. člen
(1) Člani klirinškodepotne družbe so registrski člani in poravnalni člani.
(2) Registrski član je oseba, ki se v skladu s temi pravili vključi v sistem vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(3) Registrski član z neomejenim dostopom je član, ki mu klirinškodepotna družba omogoča uporabo informacijskega sistema centralnega registra za vodenje njegovega hišnega računa in računov njegovih strank, katerih imetnik je lahko katera koli fizična ali pravna oseba.
(4) Registrski član z omejenim dostopom je član, ki mu klirinškodepotna družba omogoča uporabo informacijskega sistema centralnega registra v omejenem obsegu, potrebnem samo za vodenje njegovega hišnega računa oziroma računov nekaterih drugih imetnikov.
(3) Poravnalni član je oseba, ki se v skladu s temi pravili vključi v poravnalni sistem.
(4) Za medsebojne pravice in obveznosti klirinškodepotne družbe v razmerju do njenih članov in za medsebojne pravice in obveznosti poravnalnih članov v zvezi s poravnavo borznih poslov se uporablja pravo Republike Slovenije.«
4. člen
Četrta alineja 1. točke 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»− postopkov v zvezi s prevzemno ponudbo po ZPre-1 in«.
5. člen
6. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Tarifa
6. člen
Klirinškodepotna družba je upravičena do nadomestila za svoje storitve, v višini, določeni s tarifo v skladu s 430. členom ZTFI.«
6. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Klirinškodepotna družba mora izključiti člana, če član zaradi odvzema dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov ali zaradi drugih razlogov izgubi položaj osebe iz prvega ali drugega odstavka 14. člena teh pravil, v zvezi s katerim je pridobil položaj člana klirinškodepotne družbe.«
7. člen
14. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Pogoji za registrskega člana
14. člen
(1) Registrski član z neomejeni dostopom lahko postane:
1. borznoposredniška družba, investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija, ki je v Republiki Sloveniji v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 32. člena ZTFI upravičena neposredno ali prek podružnice opravljati investicijske storitve izvrševanja naročil za račun strank iz 2. točke in investicijske posle za svoj račun iz 3. točke prvega odstavka 8. člena ZTFI ter v zvezi s tem pomožne investicijske storitve iz 1. točke prvega odstavka 10. člena ZTFI,
2. investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija države članice, ki je v državi članici svojega sedeža upravičena opravljati investicijske storitve izvrševanja naročil za račun strank iz 2. točke in investicijske posle za svoj račun iz 3. točke prvega odstavka 8. člena ZTFI ter v zvezi s tem pomožne investicijske storitve iz 1. točke prvega odstavka 10. člena ZTFI.
(2) Registrski člani z omejenim dostopom lahko postanejo naslednje osebe glede vodenja naslednjih računov:
1. Banka Slovenije, centralna banka druge države članice in Evropska centralna banka glede vodenja računov bank in posebnih finančnih institucij v zvezi s centralnobančnimi operacijami,
2. oseba, ki upravlja skupek premoženja, ki ima omejeno pravno sposobnost, glede vodenja računov tega premoženja,
3. družba za upravljanje, ki v skladu z ZISDU-1 opravlja storitve upravljanja premoženja dobro poučenih vlagateljev, glede vodenja računov oseb, za katere opravlja navedene storitve,
4. oseba, ki je po ZISDU-1 pridobila dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev, glede vodenja računov investicijskih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov oziroma kritnih skladov pokojninskih družb, ki jih upravlja,
5. vsaka oseba glede vodenja svojega hišnega računa in računov svojih podružnic ali drugih organizacijskih enot.
(3) Oseba lahko postane registrski član, če poleg splošnih pogojev iz prvega ali drugega odstavka tega člena izpolnjuje tudi naslednje dodatne pogoje:
1. tehnične pogoje za uporabo informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, določene v tehničnih navodilih,
2. kadrovske in druge pogoje za uporabo informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, določene v navodilih.«
8. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Če je registrskemu članu agencija, Banka Slovenije oziroma pristojni nadzorni organ države članice ali tuje države tega člana izrekel ukrep začasne prepovedi opravljanja investicijskih storitev, ga mora klirinškodepotna družba izklopiti iz informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev za obdobje trajanja tega ukrepa.«
Četrti odstavek 16. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(4) O začasnem izklopu iz sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in o razlogih za ta izklop mora klirinškodepotna družba obvestiti:
1. borzo,
2. če ima registrski član položaj borznoposredniške družbe ali investicijskega podjetja, ki ni banka: agencijo,
3. če ima registrski član položaj banke ali posebne finančne institucije države članice: Banko Slovenije in
4. druge registrske člane.«
9. člen
Napovedni stavek 22. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Poravnalni član lahko postane oseba, ki ima položaj osebe iz prvega odstavka 14. člena teh pravil ter ki izpolnjuje naslednje dodatne pogoje:«
10. člen
1. točka prvega odstavka 24. člena se spremeni, tako da se glasi:
»1. če mu je agencija, Banka Slovenije oziroma pristojni nadzorni organ države članice ali tuje države tega člana izrekel ukrep nadzora zaradi kršitve pravil o upravljanju s tveganji za obdobje trajanja tega ukrepa«.
Četrti odstavek 24. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(4) O začasnem izklopu iz poravnalnega informacijskega sistema in o razlogih za ta izklop mora klirinškodepotna družba obvestiti:
1. borzo,
2. če ima poravnalni član položaj borznoposredniške družbe ali investicijskega podjetja, ki ni banka: agencijo,
3. če ima poravnalni član položaj banke ali posebne finančne institucije države članice: Banko Slovenije in
4. druge poravnalne člane.«
11. člen
Za šestim odstavkom 33. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Fiduciarni račun je vrsta računa stranke iz četrtega in iz šestega odstavka 255. člena ZTFI.«
Sedanji sedmi odstavek 33. člena, ki postane osmi odstavek, se spremeni, tako da se glasi:
»(8) Določbe teh pravil o računu stranke se smiselno uporabljajo tudi za račun za gospodarjenje, za skrbniški račun ter za fiduciarni račun.«
Napovedni stavek sedanjega osmega odstavka 33. člena, ki postane deveti odstavek, se spremeni, tako da se glasi:
»(9) V zvezi s prevzemno ponudbo po ZPre-1 se v centralnem registru vodita tudi naslednji vrsti računov imetnikov:«
12. člen
8. točka 42. člena se spremeni, tako da se glasi:
»8. korporacijski dolžniški vrednostni papirji so zamenljive in dividendne obveznice po prvem odstavku 371. člena ZGD-1 in delniške nakupne opcije po 338. členu ZGD-1, če so izdane kot vrednostni papir,«
V 42. členu se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. potrdilo o deponiranju je vrednostni papir iz 457. člena ZTFI.«
13. člen
45. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja iz nematerializiranega vrednostnega papirja.
45. člen
(1) Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja je dan, od katerega dalje upravičenje do donosov iz prvega odstavka 15.a člena ZNVP, upravičenje do uresničevanja glasovalne pravice na posamezni skupščini oziroma drugo upravičenje, ki je nastalo na podlagi nematerializiranega vrednostnega papirja, pridobi pravno samostojnost tako, da se na novega imetnika ne prenese več s prenosom nematerializiranega vrednostnega papirja, na podlagi katerega je nastalo (prvi odstavek 15.b člena ZNVP).
(2) Stanje imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma drugih upravičencev do donosov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev na presečni dan pravne samostojnosti upravičenja se določi po stanju centralnega registra ob časovnem trenutku zaprtja informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev na ta dan tako, da se upravičenje iz prvega odstavka tega člena s prenosom nematerializiranega vrednostnega papirja ne prenese več na novega imetnika, če je bil prenos izvršen po tem časovnem trenutku.
(3) Če je pravni temelj nastanka upravičenja iz prvega odstavka tega člena sklep skupščine oziroma drugega organa izdajatelja delnic, določitev presečnega dne pravne samostojnosti upravičenja na dan, ki je pred dnevom zasedanja skupščine, ki je sprejela ta sklep, oziroma dnevom izdaje sklepa, ki ga je izdal drug organ izdajatelja delnic, nima pravnega učinka.«
14. člen
Drugi odstavek 47. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Če izdajatelj ne določi dospelosti posamezne anuitete na podlagi anuitetnega dolžniškega vrednostnega papirja oziroma drugega izplačila na podlagi dolžniškega vrednostnega papirja, anuiteta oziroma drugo izplačilo dospe v dveh delovnih dneh po zadnjem dnevu obračunskega obdobja te anuitete oziroma tega izplačila.«
15. člen
Četrti odstavek 50. člen se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Klirinškodepotna družba ni dolžna opraviti storitev iz prvega odstavka tega člena:
1. dokler ji izdajatelj ne plača nadomestila za te storitve, določenega s tarifo klirinškodepotne družbe in
2. pri storitvah v zvezi z izdajo potrdil o deponiranju tudi dokler izdajatelj ne zagotovi izpolnitve pogojev iz drugega odstavka 458. člena ZTFI tako, kot je to podrobneje urejeno v pogodbi o storitvah v zvezi z izdajo teh potrdil o deponiranju.«
V petem odstavku 50. člena se kratica »ZTVP-1« nadomesti s kratico »ZTFI«.
16. člen
V prvem odstavku 52. člena se kratica »ZTVP-1« nadomesti s kratico »ZTFI«.
Tretji odstavek 52. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(3) Posamezna procesna dejanja v zadevah iz prvega odstavka tega člena lahko opravlja strokovni delavec, zaposlen pri klirinškodepotni družbi, ki izpolnjuje pogoje iz 31. člena ZUP in ga za to pooblasti uprava klirinškodepotne družbe.«
17. člen
3. točka drugega odstavka 53. člena se spremeni, tako da se glasi:
»3. drugih dolžniških vrednostnih papirjev ali potrdil o deponiranju na podlagi prve prodaje teh vrednostnih papirjev, ki jo za izdajatelja po pogodbi o izvedbi prve prodaje opravlja banka oziroma borznoposredniška družba.«
18. člen
V prvi alineji 3. točke drugega odstavka 77. člena se kratica »ZPre« nadomesti s kratico ZPre-1«.
19. člen
V 85. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če je treba opraviti prvi vpis podatkov o subjektu, ki ni vpisan niti v register prebivalstva niti v poslovni register, zaradi izvršitve naloga izdajatelja nematerializiranih vrednostnih papirjev za izdajo teh nematerializiranih vrednostnih papirjev, se KID temu subjektu dodeli na zahtevo izdajatelja.«
20. člen
Za 86. členom se doda novi 86.a člena, ki se glasi:
»Posebna pravila za vpis imetnika fiduciarnega računa
86.a člen
(1) Posebna pravila, določena v tem členu, se uporabljajo za vpis osebe kot imetnika fiduciarnega računa.
(2) Ne glede na 84. člen in drugi odstavek 85. člena teh pravil se oseba kot imetnik fiduciarnega računa vpiše v centralni register s KID, ki se ji dodeli za namen njenega vpisa kot imetnika fiduciarnega računa.
(3) O osebi, kot imetniku fiduciarnega računa, se v centralni register poleg podatka o njenem imenu in priimku oziroma podatka o njeni firmi oziroma imenu in sedežu (drugi odstavek 82. člena teh pravil) vpiše dodatek »fiduciarni račun«.
21. člen
2. točka prvega odstavka 88. člena se spremeni, tako da se glasi:
»2. borzni član je oseba, ki ima po pravilih borze položaj člana borze«.
22. člen
V naslovu ter prvem in drugem odstavku 93. člena se besedilo »fiduciarni račun vrednostnih papirjev« nadomesti z besedilom »fiduciarni račun vrednostnih papirjev klirinškodepotne družbe«.
23. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 97. člena se za besedilom »Banka Slovenije« doda besedilo »ali druga članica ESCB«.
V drugem odstavku 97. člena se za besedilom »Banke Slovenije« doda besedilo »oziroma druge članice ESCB«.
24. člen
V drugem odstavku 96. člena se za besedilom »Banka Slovenije« doda besedilo »ali druga članica ESCB«.
25. člen
V prvem in drugem odstavku 112. člena s besedilo »149. člena ZTVP-1« nadomesti z besedilom »234. člena ZTFI«.
26. člen
Druga alineja 2. točke drugega odstavka 134. člena se spremeni, tako da se glasi:
»− druga država, centralna banka, Evropska skupnost oziroma mednarodna finančna institucija, ki je po predpisih Banke Slovenije o upravljanju s tveganji bank razvrščena med osebe, kreditno tveganje do katerih se izraža s stopnjo kreditnega tveganja 0%«.
27. člen
V naslovu 5. poglavja, naslovih oddelkov in pododdelkov znotraj 5. poglavja in v 145. do 179. členu se:
1. besedilo »ponudba za odkup« nadomesti z besedilom »prevzemna ponudba« v ustreznem sklonu,
2. beseda »ponudnik« nadomesti z besedo »prevzemnik« v ustreznem sklonu,
3. kratica »ZPre« nadomesti s kratico »ZPre-1«,
4. besedilo »pogodba o odkupu« nadomesti z besedilom »pogodba o prodaji« v ustreznem sklonu,
5. besedilo »prospekt za odkup« nadomesti z besedo »prospekt«.
28. člen
146. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Pomen pojmov, uporabljenih v 5. poglavju
146. člen
Posamezni pojmi, uporabljenih v 5. poglavju teh pravil, imajo naslednji pomen:
1. prevzemna ponudba je prevzemna ponudba iz prvega odstavka 11. člena ZPre-1,
2. denarna ponudba je prevzemna ponudba, v kateri prevzemnik ponuja izplačilo celotne cene v denarju,
3. nadomestna ponudba je prevzemna ponudba iz drugega odstavka 16. člena ZPre-1,
4. kombinirana ponudba je prevzemna ponudba iz tretjega odstavka 16. člena ZPre-1,
5. alternativna ponudba je prevzemna ponudba iz četrtega odstavka 16. člena ZPre-1,
6. naknadna ponudba je prevzemna ponudba iz prvega odstavka 60. člena ZPre-1,
7. vrednostni papirji ciljne družbe so vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe,
8. ciljna družba je izdajatelj vrednostnih papirjev, ki so predmet prevzemne ponudbe,
9. že izdani nadomestni vrednostni papirji so nadomestni vrednostni papirji iz 1. točke prvega odstavka 18. člena ZPre-1,
10. novi nadomestni vrednostni papirji so nadomestni vrednostni papirji iz 2. točke prvega odstavka 18. člena ZPre-1,
11. cena je denarni znesek, ki se ga prevzemnik s prevzemno ponudbo zavezuje plačati za en vrednostni papir ciljne družbe,
12. menjalno razmerje je razmerje, po katerem se prevzemnik s prevzemno ponudbo zavezuje zamenjati nadomestne vrednostne papirje za vrednostne papirje ciljne družbe,
13. razlika v ceni je denarni znesek, ki se ga v primeru nadomestne ponudbe prevzemnik zavezuje plačati imetnikom, ki ne razpolagajo z ustreznim številom vrednostnih papirjev ciljne družbe, da bi lahko sprejeli celotno ponujeno ceno v nadomestnih vrednostnih papirji (četrti odstavek 17. člena ZPre-1),
14. prevzemnik je oseba iz 8. točke prvega odstavka 3. člena ZPre-1,
15. akceptant je imetnik vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki je sprejel prevzemnikovo prevzemno ponudbo,
16. pooblaščeni član je registrski član, ki je na podlagi pogodbe s prevzemnikom pooblaščen, da v imenu in za račun prevzemnika opravlja pravna dejanja v postopku prevzemne ponudbe (23. člen ZPre-1),
17. račun za prevzem je vrsta računa imetnika:
− katerega imetnik je akceptant,
− ki ga vodi pooblaščeni član,
− v dobro katerega se prenesejo vrednostni papirji ciljne družbe, ki so predmet akceptantove izjave o sprejemu prevzemne ponudbe in
− pri katerem se vpiše prepoved razpolaganja s temi vrednostnimi papirji v korist klirinškodepotne družbe,
18. račun za depozit je vrsta računa imetnika:
− katerega imetnik je prevzemnik,
− ki ga vodi pooblaščeni član,
− v dobro katerega se prenesejo že izdani nadomestni vrednostni papirji, ki jih je prevzemnik deponiral v skladu s 37. členom ZPre-1, in
− pri katerem se vpiše prepoved razpolaganja s temi vrednostnimi papirji v korist klirinškodepotne družbe,
19. denarni znesek je znesek denarnih sredstev, ki jih mora prevzemnik deponirati pri klirinškodepotni družbi v skladu z ZPre-1,
20. skupno število nadomestnih vrednostnih papirjev je število nadomestnih vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik deponirati pri klirinškodepotni družbi v skladu z ZPre-1,
21. informacijski sistem za prevzeme je računalniški sistem, ki ga upravlja klirinškodepotna družba, ter skupek postopkov, ki jih opravlja klirinškodepotna družba, in ki omogočajo opravljanje dejanj v zvezi s prevzemi po teh pravilih.«
29. člen
Drugi odstavek 148. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Klirinškodepotna družba mora skleniti pogodbo o storitvah v zvezi s prevzemom s prevzemnikom, ki je obvestil agencijo o prevzemni nameri po 24. členu ZPre-1.«
30. člen
Prvi odstavek 149. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Prevzemnik mora klirinškodepotno družbo v rokih in na način, določen z navodili, obvestiti:
1. o odstopu od prevzemne namere,
2. o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo,
3. o spremembi prevzemne ponudbe,
4. o preklicu prevzemne ponudbe,
5. o podaljšanju roka za sprejem prevzemne ponudbe oziroma spremenjene prevzemne ponudbe,
6. o uspešnosti prevzemne ponudbe,
7. o odločbi agencije o izidu prevzemne ponudbe iz 56. člena ZPre-1,
8. o ukrepih agencije v postopku nadzora nad izvajanjem prevzemne ponudbe in
9. o drugih okoliščinah in dogodkih, ki so pomembni za pravilno in pravočasno opravljanje storitev v zvezi s prevzemom.«
31. člen
V tretji alineji prvega odstavka 150. člena in v prvem odstavku 167. člena se besedilo »40. člena ZPre« nadomesti z besedilom »54. člena ZPre-1«.
V prvem odstavku 153. člena ter v prvem in drugem odstavku 154. člena se besedilo »29. člena ZPre« nadomesti z besedilom »36. člena ZPre-1«.
V prvem odstavku 155. člena in drugem odstavku 156. člena se besedilo »30. člena ZPre« nadomesti z besedilom »37. člena ZPre-1«.
V tretjem odstavku 156. člena se besedilo »prvega odstavka 30. člena ZPre« nadomesti z besedilom »37. člena ZPre-1«.
V drugem odstavku 167. člena se besedilo »drugega odstavka 40. člena ZPre« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka 54. člena ZPre-1«.
V 168. členu, prvem odstavku 169. člena in prvem odstavku 175. člena se besedilo »43. člena ZPre« nadomesti z besedilom »56. člena ZPre-1«.
32. člen
Tretji odstavek 184. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(3) Spremembe teh pravil začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če klirinškodepotna družba v posameznem primeru iz resnih razlogov določi krajši rok uveljavitve. Klirinškodepotna družba mora pred objavo sprememb pravil pridobiti soglasje agencije.«
33. člen
Spremembe pravil začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 12. septembra 2007
predsednik uprave
Boris T. Šnuderl l.r.
 
predsednik nadzornega sveta
Aleš Žajdela l.r.
Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 5. 12. 2007 izdala odločbo št. 24/16/AG-07-(491) o soglasju k Spremembi Pravil poslovanja KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana.