Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5794. Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa, stran 16485.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa na njej.
2. člen
(opredelitev obvezne gospodarske javne službe)
(1) Obvezna gospodarska javna služba je opredeljena v zakonu, ki ureja železniški promet.
(2) Obvezno gospodarsko javno službo iz prejšnjega odstavka zagotavlja država.
(3) Obvezno gospodarsko javno službo opravlja upravljavec javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) pod pogoji, ki jih določata ta uredba ter pogodba, s katero so urejena razmerja med državo in izvajalcem obvezne gospodarske javne službe.
3. člen
(vsebina pogodbe)
S pogodbo iz tretjega odstavka prejšnjega člena država in upravljavec uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem obvezne gospodarske javne službe, zlasti pa:
– predmet pogodbe;
– vrednost pogodbe;
– obseg storitev;
– natančne parametre posameznih meril vzdrževanja obstoječe javne železniške infrastrukture in vodenja prometa, ki jih zagotavlja upravljavec;
– način in roke izpolnjevanja medsebojnih pogodbenih obveznosti;
– dolžnost upravljavca poročati o vseh dejavnikih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje obvezne gospodarske javne službe, pristojnim organom;
– način finančnega in strokovnega nadzora nad opravljanjem obvezne gospodarske javne službe, ki ga opravlja Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: direkcija);
– pogodbene sankcije zaradi neopravljanja ali nepravilnega opravljanja obvezne gospodarske javne službe;
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z opravljanjem ali neopravljanjem obvezne gospodarske javne službe;
– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
– način spreminjanja pogodbe;
– čas trajanja pogodbe, prenehanje pogodbe in njeno morebitno podaljšanje.
II. NAČIN OPRAVLJANJA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
(pogoji, ki jih zagotavlja upravljavec)
Upravljavec mora za opravljanje obvezne gospodarske javne službe, ki jo ureja ta uredba, zagotoviti predvsem:
– strokovno usposobljeno osebje;
– opremo, material in druga tehnična sredstva, ki so potrebni za opravljanje obvezne gospodarske javne službe.
5. člen
(obseg storitev)
Upravljavec mora zagotoviti organiziranje in opravljanje vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi in vodenje prometa tako, da bo na njej omogočeno odvijanje prometa skladno z veljavnim voznim redom in v obsegu, ki ga določa pogodba iz 2. člena te uredbe.
6. člen
(kakovost storitev)
Upravljavec mora pri opravljanju obvezne gospodarske javne službe zagotavljati izpolnjevanje meril varnega in sodobnega železniškega prometa, kot so varnost, zanesljivost in urejenost železniškega prometa, skladno s pogoji, ki jih določajo predpisi. Parametri posameznih meril so določeni v pogodbi iz 2. člena te uredbe.
7. člen
(pravice uporabnikov)
Država zagotavlja prevoznikom uporabo javne železniške infrastrukture pod pogoji, ki jih določajo predpisi o varnosti železniškega prometa. Te pogoje kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe zagotavlja upravljavec.
8. člen
(objekti in naprave)
(1) Za opravljanje obvezne gospodarske javne službe, ki jo ureja ta uredba, zagotavlja država upravljavcu uporabo javne železniške infrastrukture v delu, ki je potreben za njeno nemoteno opravljanje.
(2) Objekte in naprave javne železniške infrastrukture ter pogoje za njihovo uporabo in s tem povezana razmerja med lastnikom javne železniške infrastrukture in upravljavcem določa pogodba iz 2. člena te uredbe.
9. člen
(oblikovanje cen)
(1) Upravljavec oblikuje cenik za opravljanje del, navedenih v pogodbi iz 2. člena te uredbe, tako da pokriva vsaj upravičene stroške materiala, storitev, dela, amortizacijo, odhodke financiranja in druge upravičene izredne odhodke. Ceniku morata biti priložena tudi podrobna specifikacija in izračun vseh stroškov.
(2) Cenik storitev iz prejšnjega odstavka potrdi direkcija.
10. člen
(viri financiranja)
Obvezna gospodarska javna služba, ki jo ureja ta uredba, se financira iz:
– proračunskih sredstev;
– prihodkov od uporabnine, ki se zbirajo na posebnem računu upravljavca;
– drugih virov.
III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
(sklenitev pogodbe)
Država in upravljavec za obdobje od 1. januarja 2008 dalje skleneta pogodbo iz 2. člena te uredbe v skladu s to uredbo.
12. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrastrukture ter vodenja železniškega prometa (Uradni list RS, št. 29/01).
13. člen
(začetek veljavnosti uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-22/2007/5
Ljubljana, dne 12. decembra 2007
EVA 2006-2411-0017
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik