Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5761. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, stran 16419.

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89) v zvezi s prvo alineo 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), ter 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 10. redni seji dne 27. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok opredeljuje območja na katerih se v Občini Poljčane plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), merila na podlagi katerih se določa višina nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč, ter merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.
Plačevanje nadomestila ne pomeni legalizacije črne gradnje.
2. člen
Nadomestilo se plačuje za pozidano in zazidljivo stavbno zemljišče.
Za pozidano stavbno zemljišče po tem členu štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se po njeni določitvi za pozidano stavbno zemljišče šteje tudi tisti del površine zemljišča parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za zazidljivo stavbno zemljišče.
Za zazidljiva stavbna zemljišča po tem členu štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Kot zazidljivo stavbno zemljišče šteje tudi zemljišče, ki presega površino funkcionalnega zemljišča pri obstoječih stavbah, oziroma površino, ki je potrebna za njihovo normalno rabo in jo je po prostorskem načrtu možno uporabiti za drug namen.
Za zazidljiva stavbna zemljišča iz prvega in drugega odstavka tega člena se upošteva enaka vrednost točke za m2, kot pri pozidanem stavbnem zemljišču.
3. člen
Nadomestilo za uporabo pozidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe.
Za določitev površine za odmero nadomestila za pozidano stavbno zemljišče se upošteva:
1. pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore) ugotovljena po določilih stanovanjskega zakona ter tlorisna površina prostostoječih garaž,
2. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Za poslovne površine štejejo za določitev nadomestila kot druga pozidana stavbna zemljišča tudi:
– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč,
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, trdih odpadkov in nasipov zemlje,
– površine namenjene delavnicam na prostem,
– odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti,
– ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
4. člen
(Zavezanec za plačilo nadomestila)
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora …), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano uradno evidenco.
Zavezanec za plačilo nadomestila je lahko večinski lastnik ali eden izmed solastnikov (če jih je več v istem deležu) in s tem soglašajo vsi solastniki.
II. OBMOČJA NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO
5. člen
Območja na katerih se plačuje nadomestilo so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske in druge prednosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi
– splošno opremljenost z infrastrukturo
– ustrezno namensko rabo po prostorskem dokumentu.
Območja iz prvega odstavka se razvrstijo v 4 kakovostne skupine območij:
+----------------------+---------------------------------------+
|Kakovostno območje  |Naselja ali deli naselij        |
+----------------------+---------------------------------------+
|I. OBMOČJE      |Ureditvena območja naselij (UON)    |
|           |Poljčane, Zgornje Poljčane in Spodnje |
|           |Poljčane                |
+----------------------+---------------------------------------+
|II. OBMOČJE      |Ureditvena območja naselij (UON)    |
|           |Čadramska Vas, Globoko ob Dravinji,  |
|           |Krasna, Lušečka Vas in Studenice    |
+----------------------+---------------------------------------+
|III. OBMOČJE     |Območja stavbnih zemljišč izven    |
|           |ureditvenih območij za poselitev na  |
|           |območju občine (RG)          |
+----------------------+---------------------------------------+
|IV. OBMOČJE      |Preostala območja Občine Poljčane, ki |
|           |niso opredeljena kot 1-3 kakovostno  |
|           |območje                |
+----------------------+---------------------------------------+
6. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka, na katerih je obvezno plačilo nadomestila, so opredeljena na preglednem katastrskem načrtu – PKN v merilu 1:5000, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora in pri Geodetski upravi.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
7. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami, ter možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
3. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
4. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v gospodarskih dejavnostih.
8. člen
Po namembnosti oziroma namenu uporabe se stavbna zemljišča v I., II., III., in IV. kakovostnem območju razvrstijo v naslednje skupine:
– skupina A – za gospodarske namene: industrijska proizvodnja, energetika, obrtna proizvodnja, finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami, telekomunikacije, gradbeništvo in promet,
– skupina B – za poslovne dejavnosti: obrtne storitve, servisne dejavnosti, kmetijstvo, transport, turizem, trgovina, gostinstvo,
– skupina C – stanovanja: stanovanjske hiše, domovi za ostarele, samski in dijaški domovi, počitniški objekti družbenega standarda,
– skupina D – gospodarski objekti, ki služijo osnovni kmetijski dejavnosti, in sicer vseh vrst objektov brez bivalnih prostorov oziroma prostorov za opravljanje pridobitne dejavnosti v prvem kakovostnem območju, kot so: objekti za rejo živali, silosi, shrambe za orodje, kozolci, kašče, lope za hrambo stelje in krme, začasna zavetišča za živino, čebelnjaki, rastlinjaki, lope za hrambo kmetijske mehanizacije,
– skupina E – počitniški objekti in objekti za oddih ali rekreacijo, ki ne služijo za profitne namene.
9. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi napravami individualne in skupne rabe in dejanske možnosti priključka na te naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
+-------------------------+------------------------------------+
| Komunalna opremljenost |    Namembnost stavbnega     |
|             |     zemljišča/točke      |
+--------+----------------+--------+--------+---------+--------+
|    |        |Skupina | Skupina| Skupina |Skupina |
|    |        |  A  |  B  |  C  |  D  |
+--------+----------------+------------------------------------+
|  1  |Opremljenost s |                  |
|    |cestami     |                  |
+--------+----------------+--------+--------+---------+--------+
|  a)  |Makadamska   |  25  |  20  |  8  |  8  |
|    |ureditev    |    |    |     |    |
|    |cestišča    |    |    |     |    |
+--------+----------------+--------+--------+---------+--------+
|  b)  |Asfaltna    |  45  |  40  |  15  |  15  |
|    |ureditev    |    |    |     |    |
|    |cestišča    |    |    |     |    |
+--------+----------------+--------+--------+---------+--------+
|  2  |Opremljenost s |  50  |  45  |  15  |  15  |
|    |kanalizacijo  |    |    |     |    |
+--------+----------------+--------+--------+---------+--------+
|  3  |Opremljenost z |  45  |  40  |  15  |  15  |
|    |vodovodom    |    |    |     |    |
+--------+----------------+--------+--------+---------+--------+
|  4  |Opremljenost s |  50  |  40  |  20  |  0  |
|    |plinom     |    |    |     |    |
+--------+----------------+--------+--------+---------+--------+
|  5  |Opremljenost s |  60  |  50  |  30  |  0  |
|    |toplovodom   |    |    |     |    |
|    |(vročevodom)  |    |    |     |    |
+--------+----------------+--------+--------+---------+--------+
|  6  |Opremljenost z |  40  |  30  |  10  |  10  |
|    |elektriko    |    |    |     |    |
+--------+----------------+--------+--------+---------+--------+
|  7  |Opremljenost s |  40  |  30  |  10  |  0  |
|    |PTT       |    |    |     |    |
+--------+----------------+--------+--------+---------+--------+
|  8  |Opremljenost z |  25  |  20  |  10  |  0  |
|    |javnim mestnim |    |    |     |    |
|    |prometom    |    |    |     |    |
+--------+----------------+--------+--------+---------+--------+
|  9  |Opremljenost s |  45  |  30  |  10  |  0  |
|    |KTV omrežjem  |    |    |     |    |
+--------+----------------+--------+--------+---------+--------+
Šteje, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na javno cestno, kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, toplovodno, električno, telefonsko, KTV omrežje in možnost uporabe javnega mestnega prometa, če je omrežje na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m.
10. člen
Glede na lego in namembnost se pozidano stavbno zemljišče točkuje z naslednjim številom točk:
+--------------+-----------------------------------------------+
|Namembnost  |      Kakovostno območje/točke      |
|uporabe    |                        |
|stavbnega   |                        |
|zemljišča   |                        |
+--------------+----------+-----------+------------+-----------+
|       |1. območje|2. območje | 3. območje |4. območje |
+--------------+----------+-----------+------------+-----------+
|Skupina A –  |  400  |  300  |  200   |  100  |
|objekti za  |     |      |      |      |
|gospodarske  |     |      |      |      |
|namene    |     |      |      |      |
+--------------+----------+-----------+------------+-----------+
|Skupina B –  |  350  |  250  |  150   |  80   |
|objekti za  |     |      |      |      |
|poslovne   |     |      |      |      |
|dejavnosti  |     |      |      |      |
+--------------+----------+-----------+------------+-----------+
|Skupina C –  |  100  |  60   |   40   |  20   |
|stanovanjski |     |      |      |      |
|objekti    |     |      |      |      |
+--------------+----------+-----------+------------+-----------+
|Skupina D –  |  200  |   0   |   0   |   0   |
|kmetijski   |     |      |      |      |
|gospodarski  |     |      |      |      |
|objekti v 1. |     |      |      |      |
|območju    |     |      |      |      |
+--------------+----------+-----------+------------+-----------+
|Skupina E –  |  0   |  700  |  600   |  500  |
|počitniški  |     |      |      |      |
|objekti izven |     |      |      |      |
|1.      |     |      |      |      |
|območja    |     |      |      |      |
+--------------+----------+-----------+------------+-----------+
IV. MERILA ZA DRUGA POZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
11. člen
Nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in javna parkirišča za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, tržnice na javnih površinah za katere se plačuje najemnina, kampi, golf igrišča, hipodromi, teniška igrišča, odprti bazeni in kopališča, površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov, površine za dejavnosti ob železnici:
+-------------------+------------------------+-----------------+
|  Bazne postaje  | Parkirišča, nepokrita | Druge poslovne |
| mobilne telefonije| skladišča, gostinski |   površine  |
|          | vrtovi, delavnice na |         |
|          | prostem, površine ob |         |
|          |    železnici    |         |
+-------------------+------------------------+-----------------+
|  3000 točk/m2  |    200 točk/m2   |  150 točk/m2  |
+-------------------+------------------------+-----------------+
a) Površine za dejavnosti ob železnici predstavljajo vse površine, ki so ob železnici namenjene za poslovno dejavnost ali parkiranje in niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
b) Površine, na katerih so zgrajene bazne postaje mobilne telefonije predstavljajo celotno funkcionalno zemljišče bazne postaje, pri baznih postajah, ki so montirane na gradbene objekte (hiše, gospodarska poslopja, poslovne stavbe) se upošteva površina 20 m2 po bazni postaji.
Druga pozidana stavbna zemljišča se točkujejo po kriterijih iz tega člena brez upoštevanja točk za komunalno opremo iz 9. člena tega odloka. Za izračun nadomestila se upošteva 10% celotne površine za odmero. Druge poslovne površine so poslovne površine, ki jih ni možno uvrstiti med druga pozidana stavbna zemljišča iz prve alineje, služijo pa za opravljanje poslovne dejavnosti.
12. člen
Za smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se stanovanjski objekti oziroma poslovni objekti razvrstijo v štiri razrede objektov, ter se točkujejo z naslednjim številom točk:
+-------------+------------------------------------------------+
|  Vrste  |    Kakovostne skupine območij/točke    |
|stanovanjskih|                        |
| objektov  |                        |
+-------------+------------+------------+----------+-----------+
|       | 1. območje | 2. območje |3. območje| 4. območje|
+-------------+------------+------------+----------+-----------+
|1.      |   60   |   40   |  25  |   10  |
|Individualne |      |      |     |      |
|stanovanjske |      |      |     |      |
|hiše     |      |      |     |      |
+-------------+------------+------------+----------+-----------+
|2. Objekti z |   50   |   35   |  20  |   10  |
|2–4     |      |      |     |      |
|stanovanji  |      |      |     |      |
+-------------+------------+------------+----------+-----------+
|3. Objekti s |   40   |   25   |  10  |   5   |
|5–10     |      |      |     |      |
|stanovanji  |      |      |     |      |
+-------------+------------+------------+----------+-----------+
|4. Objekti  |   20   |   10   |  5   |   0   |
|nad 10    |      |      |     |      |
|stanovanj  |      |      |     |      |
+-------------+------------+------------+----------+-----------+
13. člen
V gospodarskih in poslovnih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z možnostjo pridobivanja dohodka, ki je posledica izjemno ugodnih lokacij stavbnega zemljišča v Občini Poljčane, na območjih, ki spadajo pod I. kakovostno območje stavbnih zemljišč po 5. členu tega odloka.
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena se obračunajo za naslednje vrste dejavnosti:
+------------------------+-------------------------------------+
|  Vrsta dejavnosti  |   Kakovostno območje/točke    |
+------------------------+---------+--------+--------+---------+
|            | 1. obm. | 2.obm. | 3.obm. | 4. obm. |
+------------------------+---------+--------+--------+---------+
|1. Zunanja trgovina,  |  200  |  0  |  0  |  0  |
|bančništvo, poslovne  |     |    |    |     |
|storitve, menjalnice  |     |    |    |     |
+------------------------+---------+--------+--------+---------+
|2. Trgovina na debelo, |  150  |  0  |  0  |  0  |
|gostinske storitve,   |     |    |    |     |
|turistično posredovanje |     |    |    |     |
+------------------------+---------+--------+--------+---------+
|3. Trgov. na drobno,  |  100  |  0  |  0  |  0  |
|obrtne storitve, saloni |     |    |    |     |
|za osebno nego in    |     |    |    |     |
|podobne dejavnosti   |     |    |    |     |
+------------------------+---------+--------+--------+---------+
V. MERILA ZA ZAZIDLJIVA STAVBNA ZEMLJIŠČA
14. člen
Število točk za m2 zazidljivega stavbnega zemljišča se glede na vrsto predvidene planske gradnje oziroma planski namen pozidave stavbnega zemljišča določi le znotraj Ureditvenih območij naselij po naslednji tabeli:
+---------------------+---------------------+------------------+
|    Območje    |   Stanovanjska  |Poslovna pozidava |
|           |    pozidava   |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|   1. območje   |    300 točk   |  1000 točk   |
+---------------------+---------------------+------------------+
|   2. območje   |    225 točk   |   800 točk   |
+---------------------+---------------------+------------------+
|   3. območje   |    150 točk   |   600 točk   |
+---------------------+---------------------+------------------+
|   4. območje   |    0 točk    |   0 točk   |
+---------------------+---------------------+------------------+
Pri zazidljivih stavbnih zemljiščih znotraj Ureditvenih območij naselij se točkuje celotna površina zemljišča namenjena za gradnjo, ki je večja od 600 m2, ne točkuje pa se komunalna opremljenost zemljišča po 9. členu odloka. Za izračun nadomestila se upošteva 10% celotne površine za odmero.
Zavezanec za plačilo nadomestila po tem členu je lastnik zazidljivega stavbnega zemljišča znotraj Ureditvenih območij naselij.
Kadar je na zazidljivem stavbnem zemljišču znotraj Ureditvenih območij naselij predvidena kombinirana dejavnost (stanovanjska in poslovna) se upoštevajo pogoji, ki so za zavezanca za plačilo nadomestila ugodnejši.
Nadomestila se ne plačuje za zazidljiva stavbna zemljišča izven ureditvenih območij za poselitev ne glede na velikost zazidljivega stavbnega zemljišča.
VI. IZRAČUN VIŠINE NADOMESTILA
15. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačujejo neposredni uporabniki zemljišč oziroma stavb ali delov stavb (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora).
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračunava ne glede na to ali je stavbno zemljišče v uporabi ali ne, pri čemer se pri obračunu nadomestila upošteva zadnja namembnost, ki se je odvijala na stavbnem zemljišču.
Nadomestilo za počitniške objekte se obračuna brez komunalne opremljenosti počitniškega objekta.
16. člen
Letna višina nadomestila po merilih iz 9., 10., 11., 12.,13. in 15. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega zazidljivega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke.
Lnsz = Št × P × Vt
Lnsz = letna višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Št = skupno število točk
P = površina v m2
Vt = vrednost točke v €/m2.
17. člen
Za določitev oziroma izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence, ki so dostopni občinski upravi. Zavezanci so dolžni na poziv pristojnega organa občinske uprave sporočiti vse osnovne podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila.
Zavezanci so dolžni sproti sporočati pristojnemu organu občinske uprave tudi vse spremembe, ki vplivajo na določanje višine nadomestila.
Zavezancu, ki podatka ne prijavi, pristojni občinski organ odmeri pavšalno nadomestilo za površine: 200 m2 za stanovanjske površine, 100 m2 površine za počitniško dejavnost in 500 m2 za poslovno dejavnost.
Če strokovne občinske službe občine ocenijo, da se poslovna dejavnost opravlja na več kot 500 m2 površine, oziroma zavezanec uporablja stanovanjsko površino večjo kot 200 m2, pa zavezanec podatkov na zahtevo pristojnega občinskega organa ne prijavi, pristojni davčni urad na predlog občinskega urada odmeri nadomestilo za uradno določeno površino celotne parcele, ki jo uporablja zavezanec.
18. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, določi vsako leto do 30. novembra za naslednje proračunsko leto Občinski svet Občine Poljčane. Vrednost točke za pozidano in zazidljivo stavbno zemljišče je enaka. V primeru da občinski svet ne določi vrednosti točke, se vrednost točke za tekoče leto revalorizira za porast indeksa cen.
19. člen
Odločba o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopek v zvezi z odmero in pobiranjem nadomestila, evidentiranjem plačil, prisilno izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila v skladu z Zakonom o davčnem postopku.
Podatke za odmero nadomestila občinska uprava Občine Poljčane posreduje pristojnemu davčnemu uradu iz Evidence stavbnih zemljišč in zavezancev za NUSZ najpozneje do 30. 12. za naslednje leto v skladu z Zakonom o davčnem postopku.
Če pride do sprememb podatkov o zavezancu za nadomestilo v postopku za odmero in pobiranje nadomestila, pristojni davčni organ o tem pisno obvesti občinsko upravo Občine Poljčane in ji posreduje potrebne podatke o razlogih spremembe zavezanca kot tudi podatke za določitev novega zavezanca za nadomestilo v primerih, ko ni prenehala obveznost plačila nadomestila, temveč gre le za spremembo zavezanca.
Na podlagi uradnega pisnega obvestila pristojnega davčnega organa pooblaščeni delavec občinske uprave opravi popravek podatkov o spremembi zavezanca v Evidenco.
VI. EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN ZAVEZANCEV ZA NADOMESTILO
20. člen
Občinska uprava vodi celotni geografski informacijski sistem in evidenco stavbnih (zazidljivih in pozidanih) stavbnih zemljišč, stanovanjskih in poslovnih stavb v občini ter nepremičnega premoženja v lasti Občine Poljčane.
Evidenco stavbnih zemljišč in zavezancev za plačilo nadomestila (v nadaljnjem besedilu Evidenca) vodi na način, ki zagotavlja celovit prikaz dejanskega stanja in povezljivost z drugimi prostorskimi podatki v obliki računalniške baze podatkov kot del tega informacijskega sistema.
Evidenca se vzpostavi in šifrira ob upoštevanju veljavnih šifrantov, ki zagotavljajo povezljivost z drugimi uradnimi evidencami.
Evidenco vodi pooblaščeni delavec občinske uprave, ki je odgovoren za njeno ažurnost in varstvo osebnih podatkov.
21. člen
Evidenca stavbnih zemljišč v Občini Poljčane vsebuje naslednje podatke:
– Podatki o zavezancu: ime in priimek, davčna in matična številka, popolni naslov stalnega/začasnega prebivališča, pravni status zavezanca;
– Podatki o odmernem predmetu: šifra in ime katastrske občine, številka parcele na kateri se nahaja odmerni predmet, površina za nadomestilo, vrsta in namen uporabe stavbnega zemljišča, šifra kakovostnega območja, šifra območja IPA, dejavnost izjemne ugodnosti, smotrnost uporabe stavbnega zemljišča za stanovanjski namen, vrsta drugega zazidanega stavbnega zemljišča, ali je določena gradbena parcela stavbe, popolni naslov odmernega predmeta (za zazidljiva stavbna zemljišča naslov najbližje hiše s hišno številko);
– Podatki o elementih za izračun nadomestila: posamične točke komunalne opremljenosti, točke namembnosti, točke smotrnosti, točke izjemnih ugodnosti pri pridobivanju dobička, točke drugih zazidanih stavbnih zemljišč, skupno število točk in višina nadomestila;
– Podatki o oprostitvah plačila: vrsta oprostitve, podlaga oprostitve in čas veljavnosti oprostitve;
– Uradni zaznamki: podatki in zaznamki uradne osebe, ki je vpisovala podatke v podatkovno zbirko.
22. člen
Do vzpostavitve celotnega geografskega informacijskega sistema v Občini Poljčane se vodi Evidenca stavbnih zemljišč in zavezancev za nadomestilo kot računalniška relacijska baza podatkov.
VII. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
23. člen
Poleg primerov, ki jih določa 59. člen zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89) o plačevanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, so lahko oproščeni plačila nadomestila uporabniki stavbnih zemljišč:
– osebe, ki prejemajo denarni dodatek, po zakonu o socialnem varstvu,
– upokojenci, ki prejemajo varstveni dodatek,
– nadomestila se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan, če je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni vplačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah Zakona o stavbnih zemljiščih (59. člen),
– zavezanci za plačilo NUSZ, ki so na podlagi pisnega zahtevka ter priloženih dokazil s pisnim sklepom Župana oproščeni plačila NUSZ zaradi izjemno slabega materialnega oziroma socialnega položaja, največ za čas enega leta.
Nadomestila se ne plačuje za zemljišča in objekte, ki jih uporabljajo humanitarna društva, športna društva in kulturna društva.
Nadomestila so oproščeni občani, ki jih prizadene škodni dogodek iz razlogov višje sile (poplava, potres, požar ipd.) do odprave posledic, praviloma največ do 5 let.
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče in objekte v lasti občine in krajevnih skupnosti, kateri so namenjeni za opravljanje njene lastne dejavnosti, javni zavodi, knjižnice in zavodi katerih ustanovitelj je občina.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Nadomestilo je finančni vir občinskega proračuna.
Nadomestilo se plačuje na transakcijski račun proračuna Občine Poljčane.
25. člen
Vsi zavezanci so dolžni v roku 30 dni po spremembi podatkov sami prijaviti stanovanjske, poslovne ali počitniške površine, garaže in zazidljiva stavbna zemljišča ter vse spremembe podatkov, ki vplivajo na izračun NUSZ po tem Odloku in so nastali zaradi spremembe lastništva, spremembe pogojev uporabe stavbnih zemljišč ali drugih vzrokov.
Obrazec za prijavo podatkov zavezanci lahko pridobijo na sedežu občinske uprave.
Na poziv Občinske uprave so zavezanci dolžni vrniti izpolnjen obrazec z zahtevanimi podatki za izračun NUSZ v roku 15 dni od prejema le-tega.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
Z globo v znesku 1200 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne prijavi stavbnega zemljišča katerega neposredni uporabnik je, če ne prijavi vseh poslovnih prostorov ali ne odda pravilnih podatkov.
Z globo v znesku 600 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo v znesku 350 € se kaznujejo fizične osebe, ki storijo prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Predlagatelj postopka o prekršku v skladu s tem Odlokom je Komunalna inšpekcija Skupne občinske uprave občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole.
27. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 29/96 in 73/03), ki je veljal za območje naselij sedanje Občine Poljčane.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0004/2007-2-201
Poljčane, dne 27. novembra 2007
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.