Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2959. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2960. Ukaz o imenovanju članice Uradniškega sveta
2961. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan
2962. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih mehiških državah

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3027. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
3028. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo uporabo zračnega prostora
3029. Uredba o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju
3030. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest

MINISTRSTVA

2963. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za etilometre
2964. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
2965. Odredba o izdaji Drugega dopolnila k Tretji izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formulariuma Slovenicuma 3.2

USTAVNO SODIŠČE

2966. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 41. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni v neskladju z Ustavo
2967. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2968. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana

OBČINE

Ajdovščina

3013. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

Bovec

3014. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3015. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Brežice

2969. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice
2970. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013–3
2971. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
2972. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3016. Avtentična razlaga 30. člena (varovanje kmetijskih zemljišč) Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice za namen postavitve manjših vodnih zbiralnikov in objektov za akumulacijo ter namakanje na kmetijska zemljišča
3017. Avtentična razlaga 30. člena (varovanje gozdnih zemljišč) Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice za namen postavitve manjših vodnih zbiralnikov in objektov za akumulacijo ter namakanje na gozdna zemljišča

Celje

2973. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe
2974. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Celje
2975. Sklep o določitvi dodatno potrebne subvencije cene storitve uporabe nogometnih stadionov in zimskega bazena

Cerknica

2976. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Cerknica za leto 2013
2977. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica
2978. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Črnomelj

2979. Odlok o spremembah in dopolnitvah »Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza«, sklop 2
2980. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, 1. sprememba in dopolnitev
2981. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

3018. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Idrija

2982. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
2983. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
2984. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Idrija

Ilirska Bistrica

3019. Sklep o izločitvi iz javnega dobra
3020. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Kobarid

3021. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Kobarid
3022. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3023. Sklep o cenah vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid
3024. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Kozje

2985. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2013
2986. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu v Občini Kozje

Kranj

2987. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1263/39, 1263/41, 1263/42, 1263/43 in 1263/44, vse k.o. 2131 – Stražišče

Križevci

2988. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2013

Log-Dragomer

2989. Sklep o vknjižbi lastninske pravice v korist Občine Log - Dragomer in zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Naklo

2990. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu PO11 Spodnja vas – sever
2991. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PO 7 (Podbrezje - Britof – jug)
2992. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Nova Gorica

2993. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče
2994. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče

Pivka

3025. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka

Postojna

2995. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna
2996. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Postojna
2997. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi – EUP – PO 59/5
2998. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Postojna
2999. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
3000. Pravilnik o spremembi Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami

Prebold

3001. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik lokalnega pomena

Puconci

3026. Pravilnik o uporabi zelene dvorane

Semič

3002. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2013

Sežana

3003. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2013
3004. Odlok o spremembah – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2014
3005. Sklep o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja

Slovenj Gradec

3006. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno zazidavo Sn8

Sodražica

3007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica

Šentrupert

3008. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert
3009. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert
3010. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Občine Šentrupert

Velika Polana

3011. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana

Žalec

3012. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti