Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3017. Avtentična razlaga 30. člena (varovanje gozdnih zemljišč) Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice za namen postavitve manjših vodnih zbiralnikov in objektov za akumulacijo ter namakanje na gozdna zemljišča, stran 9137.

Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 23. 9. 2013 sprejel
A V T E N T I Č N O R A Z L A G O
30. člena (varovanje gozdnih zemljišč) Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice za namen postavitve manjših vodnih zbiralnikov in objektov za akumulacijo ter namakanje na gozdna zemljišča
Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 103/06 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 8/10, 47/11 (48/11 – popr.), 14/12) se glasi:
1. člen
V drugem odstavku 30. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice, ki se glasi:
»Varovanje gozdnih zemljišč
1. Sprememba gozdnega v stavbno zemljišče in gradnja objektov
– Stavbe morajo biti odmaknjene od gozdnega roba vsaj 20 m, ostali objekti in ureditve, ki so v nivoju zemljišča, pa morajo biti odmaknjeni od meje gozda, ki bo po predlagani spremembi ostal gozd, vsaj 1 m.
– Investitor oziroma lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji, kot doslej.
– Poseg v gozd mora biti tako izveden, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh.
– Pri spremembi gozdnega zemljišča v stavbno zemljišče kot jo določa občinski prostorski akt, se z gozdom gospodari v skladu z zakonom, ki ureja gozdove do sprejetja občinskega podrobnega akta, ki lahko opredeljuje tudi etapnost izvedbe prostorske ureditve. Krčitev gozda se lahko izvede po izdaji gradbenega dovoljenja ob predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede krajevno pristojni delavec Zavoda za gozdove (ZG-B, Uradni list RS, št. 110/07).
2. Izkoriščanje mineralnih surovin v območju gozdov in gozdnega prostora
– Po izkoriščanju je na območju kamnolomov, peskokopov in gramoznic potrebno osnovati gozd. Z izkoriščanjem prizadeti gozdni prostor mora biti po eksploataciji ustrezno saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti (pogozditev z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin in vkopov).
– Zaradi osnovanja kamnolomov, peskokopov in gramoznic ni dovoljeno posegati v gozd izven samega območja izkoriščanja (sečnja zaradi gradbenih dovozov, gradnje pomožnih objektov). Prepovedano je vsako zasipavanje in odlaganje materiala v gozdove in odstranjevanje zarasti.
– Dostop na sosednja gozdna zemljišča mora biti zagotovljen v času priprave in v času izkoriščanja. Vlagatelj je dolžan zagotovit takšno omrežje gozdnih prometnic, da med izkoriščanjem in po njem ne bodo poslabšani pogoji gozdne proizvodnje.
– Vse površine, ki bodo med gradnjo poškodovane se morajo takoj po končani gradnji (prva sadilna sezona) sanirati tako, da se vzpostavi čim bolj naravno stanje.
3. Krčitev gozda v kmetijske namene
Površine, kjer krčitve za kmetijske namene niso dovoljene:
– gozdni rezervati,
– varovalni gozdovi,
– gozdovi s posebnim namenov z dovoljenimi ukrepi, kjer je gozd objekt razglasitve.
Površine, kjer krčitve gozdov za kmetijske namene niso priporočljive:
– gozdovi s 1. stopnjo poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij,
– gozdovi znotraj sklenjenih območjih gozdov,
– gozdovi, ki imajo funkcijo koridorske povezave,
– gozdovi na območju Nature 2000,
– mestni in primestni gozdovi,
– gozdni otoki v kmetijski krajini, kjer je gozdnatost majhna.
Na območjih, kjer je planska raba gozd, ZGS lahko dovoli krčitev gozda do 0,5 ha (ZG-B, Uradni list RS, št. 110/07).
Za krčitev gozda v kmetijske namene je potrebno pridobiti dovoljenje Zavoda za gozdove (ZG-B, Uradni list RS, št. 110/07).« je določeno, da je dopustna krčitev gozdnega zemljišča za kmetijski namen. Za krčitev gozda v kmetijske namene je predhodno potrebno pridobiti odločbo o krčitvi s strani pristojnega Zavoda za gozdove RS. Gozdno zemljišče se po izvedeni krčitvi nameni za kmetijski namen.
V 30. členu Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice, ki se v delu glasi:
»Varovanje kmetijskih zemljišč
Kmetijska zemljišča I. območja so zavarovana v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Dovoljeni posegi so določeni s tem odlokom oziroma srednjeročnim družbenim planom Občine Brežice in z veljavnim področnim zakonom.« je določeno, da je na kmetijska zemljišča dopustno posegati z ureditvami, ki so določene v srednjeročnem družbenem planu.
V 4.2. točki 4. člena Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91 in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 104/09), ki se glasi:
»4.2. Zbiralniki vode:
Za namakanje in oroševanje plantažnih nasadov se predvidijo manjše akumulacije.« je s srednjeročnim planom navedeno, da so dopustne manjše akumulacije za potrebe namakanja in oroševanja.
Skladno z navedbami 30. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice ter v povezavi s 4.2. točko 4. člena Odloka o prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice je poseg na gozdno zemljišče za namen postavitve manjših vodnih zbiralnikov in objektov za akumulacijo ter namakanje možen po predhodni pridobitvi odločbe o krčitvi gozda.
2. člen
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 103/06 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 8/10, 47/11 (48/11 – popr.), 14/12) in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 359-33/2013
Brežice, dne 27. septembra 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.