Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Št. 118/2013 Ob-3842/13 , Stran 2753
Št. 118/2013 Ob-3842/13
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2013, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 9. 7. 2013 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09 in102/12; v nadaljevanju SPP), Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2013 (163. JR)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma sofinanciranje stroškov neprekinjenega 3 do 8-mesečnega raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2013 in 2014, in sicer: A. doktorskih študentov, ki jih na raziskovalno delo v tujino napoti delodajalec (v nadaljevanju: predmet razpisa pod točko A), B. doktorskih študentov s statusom študenta (v nadaljevanju: predmet razpisa pod točko B). Predmet razpisa pod točko A podrobneje ureja 6. poglavje SPP, predmet razpisa pod točko B pa 3. poglavje SPP. Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti med vključno 1. 10. 2013 in 30. 9. 2014. K naravoslovju, tehniki oziroma medicini se po tem javnem razpisu uvrščajo naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P(*1): (*1) Za uvrstitev smeri študija v področje izobraževanja se upošteva klasifikacija Statističnega urada Republike Slovenije KLASIUS-P, ki je javno objavljena na spletni strani SURS na http://www.stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf. 4 Naravoslovje, matematika in računalništvo 5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 72 Zdravstvo 84 Transportne storitve 85 Varstvo okolja. 2. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov na mednarodnem nivoju, predvsem z namenom pridobitve novih znanj in spretnosti na področju posameznikovega raziskovalnega dela in izboljšanja prenosa znanja v gospodarstvo. 3. Vrednost javnega razpisa Višina sredstev javnega razpisa znaša 350.000,00 EUR. 4. Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja in upravičeni stroški Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja za vsak dopolnjen mesec trajanja raziskovalnega dela na osebo se določi glede na državo ali kraj, v kateri raziskovalno sodelovanje poteka in znaša: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Dopolnjen mesec raziskovalnega dela se konča s pretekom tistega dneva v mesecu, ki se po svoji številki ujema z dnem, ko se je pričelo raziskovalno delo v tujini. Če tega dneva v zadnjem mesecu ni, se konča dopolnjeni mesec zadnji dan v tem mesecu. Če je zadnji dan dopolnjenega meseca nedelja ali praznik ali drug dela prost dan, se dopolni mesec s pretekom prvega naslednjega delavnika. Sofinancirani so lahko le upravičeni stroški, ki niso financirani iz drugih virov, in sicer če: – so dejansko nastali in so neposredno povezani z raziskovalnim delom doktorskega študenta v tujini, – so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah. Upravičeni stroški so lahko: – stroški prehrane, pri čemer se za posamezno državo prepozna višina stroška v skladu s predpisano višino dnevnice, kot jo določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, – stroški poti in bivanja, – stroški materiala porabljenega izključno v obdobju raziskovalnega dela v tujini, – stroški pridobitve vize, zdravstvenega zavarovanja in drugi podobni stroški. Prijavitelj bo stroške raziskovalnega dela v tujini izkazal po zaključenem raziskovalnem delu ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju oziroma pogodbi o štipendiranju. 5. Pogoji javnega razpisa Prijavitelj pod točko A je lahko: – delodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na raziskovalno sodelovanje v tujino napoti zaposlenega doktorskega študenta ali – doktorski študent, ki je samozaposlena oseba v Republiki Sloveniji. Prijavitelj pod točko B je lahko: – doktorski študent, ki ni v delovnem razmerju, ni samozaposlena oseba in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma v tujini. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati doktorski študent pod točko A in točko B: – je državljan Republike Slovenije oziroma ima status kot ga določa drugi odstavek 18. člena SPP, – je v študijskem letu 2013/14 vpisan v vsaj 2. letnik doktorskega študija na javno veljavni doktorski študijski program s področja naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji, – z raziskovalnim delom v tujini je oziroma bo pričel med vključno 1. 10. 2013 in 30. 9. 2014(*2), (*2) Za začetek raziskovalnega dela v tujini se šteje dan, ko je prijavitelj dejansko začel z delom na gostujoči instituciji. – v obdobju raziskovalnega dela biva v tujini, – raziskovalno delo v tujini bo opravljal neprekinjeno vsaj 3 mesece, pri čemer se mora raziskovalno delo začeti in zaključiti v času trajanja doktorskega študija, – raziskovalno delo v tujini je vsebinsko povezano s temo doktorske disertacije študenta, – na tuji instituciji ima že določenega so-mentorja, – za isto obdobje raziskovalnega dela v tujini mu še niso bila dodeljena sredstva sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov. Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka, mora doktorski študent pod točko A izpolnjevati še naslednja pogoja: – je zaposlen pri prijavitelju oziroma je samozaposlena oseba v Republiki Sloveniji, – v času raziskovalnega dela ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali v tujini. Prijavitelj pod točko A lahko posameznega doktorskega študenta na ta javni razpis prijavi le enkrat, in sicer za tisto obdobje raziskovalnega dela doktorskega študenta v tujini, za katerega mu še niso bila dodeljena sredstva sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov. Poleg pogojev iz tretjega odstavka te točke, mora doktorski študent pod točko B izpolnjevati še naslednje pogoje: – na ta javni razpis se lahko prijavi le za tisto obdobje raziskovalnega dela v tujini, za katerega mu še niso bila dodeljena sredstva sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov, – raziskovalno sodelovanje v tujini mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je v Republiki Sloveniji vpisan, priznala oziroma vrednotila kot del obveznosti doktorskega študijskega programa, – za raziskovalno delo v tujini hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske oziroma drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v RS in v tujini. 6. Dokumentacija Prijavitelj pod točko A in B mora predložiti: 6.1. v celoti izpolnjeno prijavnico, 6.2. uradno potrdilo visokošolske ustanove o vpisu doktorskega študenta na doktorski študij v študijskem letu 2013/2014 z navedbo študijskega programa, letnika in ravni izobraževanja, 6.3. v celoti in skladno z navodili izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec predlog raziskovalnega sodelovanja. Prijavitelj pod točko A mora poleg dokazil iz prejšnjega odstavka te točke predložiti še: 6.4. izjavo prijavljenega doktorskega študenta, s katero ta soglaša, da ga prijavitelj prijavi na javni razpis, 6.5. kopijo pogodbe o zaposlitvi za zaposlene doktorske študente ali kopijo sklepa o vpisu v Poslovni register Slovenije za doktorske študente, ki so samozaposlene osebe, 6.6. dokazilo o plačilu upravne takse skladno z naslednjim odstavkom. Skladno z 2a. točko 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB) so plačila upravnih taks za ta javni razpis oproščeni javni skladi, javne agencije in druge osebe javnega prava. Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega odstavka, morajo plačati upravno takso na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila v višini 22,66 EUR in sicer 4,54 EUR za vlogo (tarifna številka 1) in 18,12 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Plačilo se izvede z univerzalnim plačilnim nalogom UPN na številko računa (IBAN) SI56 0110 0100 0315 637, koda namena GOVT, namen: Upravna taksa, sklic: SI11 96091-7111002-110146. Vsa zahtevana dokazila, razen dokazil iz točk 6.5 in 6.6, morajo biti originali ali overjeni prepisi. Sklad predloženih dokazil ne vrača. Dokazila so lahko predložena v tujem jeziku, vendar ima sklad pravico zahtevati prevod takega dokazila. Doktorski študent, ki bo raziskovalno delo v tujini opravljal v dveh študijskih letih, mora v roku petnajstih dni od vpisa v študijsko leto 2014/2015, skladu predložiti originalno potrdilo o vpisu z navedbo študijskega programa, letnika in ravni izobraževanja. 7. Izbirni postopek in razmejitvena merila Ker javni razpis določa odprti rok prijave bodo za štipendiranje oziroma sofinanciranje glede na predmet razpisa pod točko A in B izbrani tisti prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale razpisne pogoje, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev, ki so na voljo za posamezno točko javnega razpisa. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi naslednja razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. prijavitelju za doktorskega študenta oziroma doktorskemu študentu še niso bila podeljena sredstva za raziskovalno sodelovanje po katerem izmed predhodnih razpisov sklada, 2. dosežki prijavljenega doktorskega študenta na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih strokovnih gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki so vpisani v Slovenski kooperativni online bibliografski sistem in servisi (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS, 3. doktorski študent je vpisan v višji letnik študija. Med upravičence se uvrsti tudi tisti prijavitelj, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za posamezno točko javnega razpisa, prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo sredstva: – v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne višine razpoložljivih sredstev glede na posamezno točko javnega razpisa, če gre za prijavitelja pod točko A, – v celotnem zaprošenem znesku, če gre za prijavitelja pod točko B. Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, se zavrnejo. 8. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja Sklad vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe bo sklad z izbranim prijaviteljem za predmet razpisa pod točko A sklenil pogodbo o sofinanciranju ter z izbranim prijaviteljem za predmet razpisa pod točko B pogodbo o štipendiranju. Pogodba se izvršuje le za enkratno raziskovalno sodelovanje v tujini. 9. Nakazilo sredstev Za predmet razpisa pod točko A se nakazilo dodeljenih sredstev lahko izvrši šele na podlagi veljavne pogodbe o sofinanciranju praviloma v roku osmih dni od prejema obvestila prijavitelja o odhodu doktorskega študenta na raziskovalno delo v tujino. Za predmet razpisa pod točko B se nakazilo dodeljenih sredstev izvrši praviloma v roku osmih dni po sklenitvi pogodbe o štipendiranju v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, ki je odprt pri banki v Republiki Sloveniji. Prijavitelj za predmet javnega razpisa pod točko A in B sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih je pridobil. 10. Pogodbene obveznosti Prijavitelj je dolžan zagotoviti ustrezno izvedbo raziskovalnega sodelovanja in skladu v roku enega meseca po zaključku raziskovalnega dela v tujini skladu predložiti: – potrdilo gostujoče institucije o trajanju raziskovalnega sodelovanja (podpisano in žigosano) in – poročilo o opravljenem raziskovalnem delu, potrjeno s strani domačega in tujega mentorja, iz katerega je razvidno predvsem: obdobje raziskovalnega dela, potek raziskovalnega sodelovanja z vsebinsko utemeljitvijo glede pridobljenih novih temeljnih oziroma splošnih znanstvenih in tehničnih znanj in rezultati opravljenega raziskovalnega dela in njihova uporabnost na študijskem področju in morebitnem širšem družbenem področju. Sklad lahko po zaključku raziskovalnega sodelovanja od prijavitelja pod točko B zahteva dokazilo o tem, da mu je slovenska izobraževalna ustanova, obveznosti, opravljene v okviru raziskovalnega sodelovanja, dejansko vrednotila oziroma priznala kot del obveznosti doktorskega študijskega programa. S pogodbo o sofinanciranju ali s pogodbo štipendiranju bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 11. Dostopnost dokumentacije: razpisna dokumentacija, skupaj z besedilom javnega razpisa in prijavnico, je na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14 uro. 12. Rok in način oddaje prijav Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 163. javni razpis«. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno petka, 27. 6. 2014. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad. O morebitni pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino,socialne zadeve in enake možnosti. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro pri Katji Cankar, e-pošta katja.cankar @sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-93.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije