Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Št. 340-01/2012-39 Ob-3798/13 , Stran 2780
Št. 340-01/2012-39 Ob-3798/13
Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10, 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13),
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
1. Prodajalec: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič. 2. Opis predmeta prodaje: Predmet prodaje je les na panju: a) les na panju (na parc. št. 1044/16, 1045/10, 1045/16, 1044/19, 1045/8, 1044/10, k.o. Črmošnjice), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-07-0908-A033/12, ki jo je dne 28. 8. 2012 izdal Zavod za gozdove Slovenije. Po predmetni odločbi je že bil opravljen posek dreves in sicer 3 drevesa iglavcev oziroma 5,5 m3 bruto iglavcev, tako da je predmet prodaje 228 dreves iglavcev in 1272 dreves listavcev oziroma 292,5 m3 bruto iglavcev in 578 m3 bruto listavcev, skupaj 870,50 m3 izbranega in označenega drevja; b) les na panju (na parc. št. 1045/16, k.o. Črmošnjice), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-07-2508-A018/13, ki jo je dne 20. 8. 2013 izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 348 dreves iglavcev in 111 dreves listavcev oziroma 43 m3 bruto iglavcev in 11 m3 bruto listavcev, skupaj 54 m3 izbranega in označenega drevja. Les na panju pod točkami a) in b), se prodaja skupaj – kar znaša 925,50 m3 bruto odkazanega drevja v eni gozdnogospodarski enoti. Posekati je dovoljeno le drevesa izbrana in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Predmet razpisa so tudi potrebna gojitvena dela in varstvena dela za zaščito pred divjadjo po odločbi številka: 3408-07-2535-B006/13, z dne 11. 9. 2013. Ponudnik naj navedena dela vključi v kalkulacijo ponujene cene. Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in spravilom lesa, izgradnjo potrebnih gozdnih vlak, vzpostavitvijo gozdnega reda, ostalih gozdnih del ter samo prodajo, bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa oziroma od njega pooblaščena ustrezno opremljena in usposobljena fizična ali pravna oseba. Sečnja drevja in spravilo lesa morata biti izvedena najkasneje do 15. 3. 2014. 3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa na panju. 4. Izhodiščna cena Izhodiščna cena za predvidene količine lesa znaša 22.456,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 22% DDV, ki ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v kupoprodajni pogodbi. Vplačana varščina se ne obrestuje. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Kupoprodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Semič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb. Izbrani ponudnik lahko začne sečnjo po celotnem plačilu kupnine. 6. Vplačilo in vračilo varščine Varščina znaša 10% od ponujene cene in jo je potrebno vplačati na TRR Občine Semič št. 01309-0100015998, odprtega pri Banki Slovenije, skupaj z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb – les na panju«. Vplačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe, zato je potrdilo o plačilu varščine obvezna priloga k razpisni dokumentaciji. Neizbranim ponudnikom prodajalec varščino vrne brez obresti po končanem postopku javnega zbiranja ponudb in sicer najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. 7. Pogoji prodaje Predmetno premično premoženje (les na panju) se prodaja kot zaokrožena celota po načelu videno – kupljeno in je prosto vseh bremen. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa oziroma od njega pooblaščena ustrezno opremljena in usposobljena fizična ali pravna oseba. Ponudniki so dolžni k ponudbi priložiti navedbo ponujene cene brez DDV, ki ne sme biti manjša od izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede višjo ceno od izhodiščne. Vse stroške sečnje, gradnje potrebnih vlak, spravila in prodaje lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih stroškov gozdnih del nosi kupec. Kupec mora spoštovati določila odločb Zavoda za gozdove Slovenije iz 2. točke javnega zbiranja ponudb. Odločbe z manuali so sestavni del razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik (kupec) mora po končani sečnji in spravilu lesa urediti sečišče ter odpraviti oziroma sanirati poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah oziroma mora gozdno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje. Prav tako mora ponudnik po končanih delih odpraviti poškodbe na prometni infrastrukturi, ki so nastale zaradi prevozov v zvezi s spravilom lesa. Lokacija gozda predvidenega za posek je ob državni RT cesti Črmošnjice-Gričice-Komarna vas, na delu ceste neposredno pod Komarno vasjo. Gozd je na delu, kjer poteka v zimskem času od 1. 11 do 30. 3. enosmerni promet navzdol. Cesta in režim prometa omejuje gozdno proizvodnjo. Zaradi gozdarskih del ob javni cesti mora izvajalec dela izvesti ob pridobitvi soglasja upravljavca ceste, ureditvi režima prometa in morebitne zapore ceste. Posebej zaradi podiranja drevja ob cesti, spravila in nakladanja lesa ob in na cesti, mora izvajalec uskladiti javni promet in sečnjo. Gradnja in rekonstrukcija vlak ni predvidena, zato mora izvajalec uporabiti obstoječe prometnice in prilagoditi tehnologijo (uporaba konjskega predspravila, manjši traktor in sprotni odvoz lesa iz manjših rampnih prostorov). 8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo ponudniki: – ki so skladno z veljavnimi predpisi registrirani za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih (dejavnost sečnje in spravila lesa oziroma gozdnih sortimentov) in prometa z lesom ter izpolnjujejo vse predpisane pogoje za opravljanje navedenih dejavnosti, – ki imajo poravnane vse obveznosti do Občine Semič, na dan oddaje prijave na razpis, – ki imajo poravnane vse obveznosti do države, na dan oddaje prijave na razpis. Podatke o obveznostih do države oziroma Občine Semič, bo prodajalec po uradni dolžnosti pridobil od Davčne uprave Republike Slovenije oziroma pristojnega organa Občine Semič. Ponudnik mora izpolniti vse priložene obrazce, ki so sestavni (obvezni) del tega javnega zbiranja ponudb: Obr. 1: Podatki o ponudniku (kupcu) s prilogami: – pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa pooblaščenec (original), – registracijo dejavnosti za izvajanje sečnje in spravila lesa: dokazilo o registraciji dejavnosti lahko predložijo ponudniki sami oziroma si ga priskrbi prodajalec sam (izpis iz evidenc AJPES, ki odraža zadnje stanje in ne sme biti izdana pred objavo Javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS), – fotokopija veljavnega osebnega dokumenta (v primeru, da je ponudnik samostojni podjetnik posameznik). Obr. 2: Izjava o ponujeni višini kupnine za les na panju, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, Obr. 3: Izjava o vezanosti ponudnika na dano ponudbo, Obr. 4: Izjava o spoštovanju odločb o odobritvi poseka izbranih dreves Zavoda za gozdove Slovenije, Obr. 5: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju vseh pogojev javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na panju, Obr. 6: Izjava o sposobnosti, usposobljenosti in opremljenosti za izvedbo poseka in spravila lesa, Obr. 7: Izjava o udeležbi v lastništvu, Obr. 8: Parafirana vsaka stran osnutka kupoprodajne pogodbe. Vsi zgoraj navedeni obrazci morajo biti v originalu! Poleg predložitve izpolnjenih obrazcev od obr. 1 do obr. 8, pa mora ponudnik (kupec) k ponudbi priložiti še naslednje ostale obvezne priloge: – Potrdilo/dokazilo o plačilu varščine (lahko fotokopija), – Dokazilo banke o razpoložljivih sredstvih za nakup predmeta prodaje v predpisanem roku (da ima ponudnik zagotovljena lastna sredstva in je plačilno sposoben poravnati ponujeno kupnino) oziroma priložiti zavezujočo izjavo banke, da se bo ponudniku v roku odobril brezpogojni kredit v višini ponujene kupnine (original). Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj naštete sestavine. Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente. 9. Postopek izbire ponudnika: 1. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki jo imenuje županja. Odpiranje ponudb je javno. 2. Odpiranje pisnih ponudb bo v sejni sobi Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, dne 24. 10. 2013, ob 11. uri. 3. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ponudbenih elementov, komisija izloči iz postopka. Ponudnike, katerih ponudbe vsebujejo vse elemente, imajo pa pomanjkljivo dokumentacijo, se pozove k dopolnitvi. Ponudbe, ki ne bodo dopolnjene v roku, se izločijo iz postopka. 4. Kupoprodajna pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom. 5. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od izbire najugodnejšega ponudnika. Občina Semič lahko do sklenitve pravnega posla (podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti, prekine oziroma ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi za to navedla razloge. 6. Rok vezanosti na ponudbo traja vse do vključno 5. 12. 2013. 10. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 8. točke razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe, lahko pristojni organ občine: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 11. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom: Občina Semič bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku za sklenitev pogodbe iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko Občina Semič kupcu podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Semič zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. 12. Rok za oddajo ponudbe Ponudniki morajo svoje ponudbe oddati na obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi dokumenti in prilogami iz 8. točke tega razpisa – priporočeno po pošti na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič ali osebno na vložišče občine. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele do 24. 10. 2013 do 9. ure. Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – les na panju«. 13. Razpisna dokumentacija, dodatne informacije in ogled Celotno razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani Občine Semič: www.semic.si ali na vložišču občine vsak dan od 7. do 10. ure in od 11. do 14. ure, ob sredah pa od 7. do 10. ure in od 11. do 17. ure. Svoja vprašanja v zvezi s prodajo premičnega premoženja v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki pošljete tudi na elektronski naslov: tatjana.malnaric@semic.si. Ponudniki si pred podajo ponudbe lahko samostojno ogledajo predmet prodaje. Vsi stroški vezani na pripravo ponudbe, bremenijo ponudnika. 14. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Semič: www.semic.si.
Občina Semič