Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2978. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 9046.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US: U-I-1/03-15, 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v katastrski občini 1677 Dolenja vas, na 19. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Nepremičnini s
parc. št. 3517/8, katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6116825) in
parc. št. 3517/9, katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6116826,
kjer je vknjižena zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0023/2012
Cerknica, dne 26. septembra 2013
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.