Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2970. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013–3, stran 9024.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12 in 46/13 – ZIPRS1314-A) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 23. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013–3
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/12, 7/13 in 44/13, v nadaljnjem besedilu: Odlok) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A   |BILANCA PRIHODKOV             |    v EUR|
|   |IN ODHODKOV OBČINE BREŽICE        |       |
|   |ZA LETO 2013               |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |   REBALANS|
|                         |    2013–3|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  28.338.925|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  21.475.690|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  16.820.010|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  14.610.900|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.263.110|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   946.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  4.655.680|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku          |  1.676.280|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    65.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    52.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga       |   201.000|
|   |in storitev                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  2.660.900|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   210.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   210.000|
|   |in nemat. prem.              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    2.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    2.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  6.460.605|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prih. iz dr. javnofinan.  |  1.820.790|
|   |institucij                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. pror.    |  4.639.815|
|   |iz sred. proračuna EU           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   190.630|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |   190.630|
|   |institucij                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  29.781.912|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  8.022.741|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih   |  1.251.250|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   195.000|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  6.116.491|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   150.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   310.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)    |  9.286.202|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   803.762|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  4.374.600|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim org.     |   958.728|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  3.149.112|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  12.164.669|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  12.164.669|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   308.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |430 Investicijski transferi        |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Inv. transferi prav. in fiz. osebam, |   305.000|
|   |ki niso PU                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi PU      |    3.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK) (I-II)|  –1.442.987|
+------+------------------------------------------+-------------+
|B   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      –|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      –|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      –|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |  1.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  1.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  1.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550+551)         |   880.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   880.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   880.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   |  –1.322.987|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   120.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  1.442.987|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |  1.322.987|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
V Odloku se 22. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občina Brežice izdaje soglasje za zadolžitev Vrtca Mavrica v višini 17.589,60 € za vračilo do meseca julija leta 2016.«
3. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-25/2013
Brežice, dne 24. septembra 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.