Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

VL 104691/2013 Os-3660/13 , Stran 2800
VL 104691/2013 Os-3660/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nova kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki ga zastopa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Bojanu Dolžan, Jareninski dol 57A, Jarenina, ki ga zastopa odv. zač. zast. Primož Žontar, Partizanska 23, Maribor, zaradi izterjave 8.163,26 EUR, sklenilo: dolžniku Bojanu Dolžan, Jareninski dol 57A, Jarenina, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Primož Žontar, Partizanska cesta 23, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 7. 2013