Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Št. 430-943/2013/7 Ob-3813/13 , Stran 2751
Št. 430-943/2013/7 Ob-3813/13
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr.) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvedbo projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem okolju za leti 2014 in 2015, št. 430-943/2013
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovin z ljudmi – namestitev v varnem okolju za leti 2014 in 2015, v Republiki Sloveniji. Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki namestitve v varni prostor, ki vsebuje: ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo, psihološko pomoč, 24-urno dosegljivost po telefonu za nameščene žrtve v krizni namestitvi, pomoč pri urejanju statusa v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o tujcih, pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, prevajalske storitve in tolmačenje, če je potrebno, pomoč pri seznanjanju otrok žrtev z njihovimi pravicami, njihovo vlogo ter z vsebino in časovnim razporedom in potekom postopkov in z razrešitvijo njihovih zadev, pomoč, ki zagotavlja, da so pravice in interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani in obravnavani na ustreznih stopnjah kazenskega pregona proti storilcem; pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore mladoletnim (otrokom) žrtvam trgovine z ljudmi v celotnem pravnem postopku; svetovanje in nudenje informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj v izvorno državo, ostale ukrepe v smislu socializacije in revitalizacije, zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih, ki sodelujejo pri posameznem primeru, če je to potrebno, osveščanje ciljnih populacij, ki so lahko potencialne žrtve trgovine z ljudmi – izdelava in distribucija informativnega gradiva v slovenskem, angleškem in ruskem jeziku (50.000 kom). Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela programa. Program se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do 31. 12. 2015. Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje: 1. prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz vloge na javni razpis; 2. varen prostor se mora nahajati v Republiki Sloveniji in se ne sme uporabljati za druge namene; 3. projekt se mora izvajati po načelu nepridobitnosti; 4. so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva ali imajo opravljanje dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro oddelka 87 (Socialno varstvo z nastanitvijo) ali 88 (Socialno varstvo brez nastanitve) po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02, št. 111/05 odl. US: U-I-212-03-14, 69/07), (dokazilo za društva, ki niso registrirana za dejavnosti iz oddelka 87 ali 88: priložen s strani upravne enote overjen statut društva, iz katerega je razvidno opravljanje dejavnosti); 5. imajo zagotovljene prostorske možnosti za namestitev v varnem prostoru, (dokazilo – predložen opis in velikost objekta, kjer se bo izvajala varna namestitev); 6. projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 7. zagotavljajo uporabnicam ali uporabnikom projekta (t. i. žrtvam trgovine z ljudmi) 24-urno dosegljivost po telefonu (dokazilo – izpolnjeni obrazci in podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 8. proti prijavitelju projekta ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek prisilnega prenehanja, oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji in dokument, pridobljen s strani uradne institucije); 9. v projektu se zagotavljajo sredstva v višini 80% celotne plače enega zaposlenega delavca. Zaposlitev mora biti obvezno zaposlitev strokovnega delavca po Zakonu o socialnem varstvu z višjo ali visoko izobrazbo, smeri socialni delavec/socialna delavka ali psiholog/psihologinja, z najmanj 4 leti delovnih izkušenj (prvi strokovni delavec). Prvi strokovni delavec mora biti državljan Republike Slovenije. V primeru povečanega obsega dela, je dolžan izvajalec na zahtevo naročnika zagotoviti tudi drugega delavca (drugi strokovni delavec), ki pa bo plačan glede na dejansko število opravljenih ur na projektu, po bruto urni postavki iz finančne konstrukcije projekta. Drugi strokovni delavec je lahko vključen preko podjemne pogodbe. Zanj je zahtevana izobrazba višja ali visoka šola ene od smeri izobrazbe, ki so naštete v 69. členu Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.); 10. strokovna delavca iz prejšnje točke nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da nista bila obsojena na nepogojno zaporno kazen več kot 6 mesecev (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji in dokument, pridobljen s strani uradne institucije); 11. zoper strokovna delavca iz 10. točke tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji in dokument, pridobljen s strani uradne institucije); 12. sodelujejo z organi odkrivanja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih in kazenskih postopkih ter z drugimi pristojnimi državnimi organi pri urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi – tujih državljanov (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 13. sodelujejo z drugimi nevladnimi organizacijami pri izvajanju predmetnega naročila (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 14. zagotavljajo strokovno usposabljanje izvajalca oskrbe z ostalimi sodelujočimi subjekti v procesu pomoči žrtvam in pregona storilcev (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji). 15. Prvi in drugi strokovni sodelavec ne smeta biti prijavljena na javni razpis za enako obdobje na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za leti 2014 in 2015, ki je financiran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Merila za izbor programa Ministrstvo za notranje zadeve bo vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in odločilo o izbiri izvajalca. 1. Delovne izkušnje: Ocenjuje se število let delovnih izkušenj oziroma delovne dobe. Ocenjuje se drugi strokovni delavec, in sicer v primeru, da ima drugi strokovni delavec 3 leta ali več delovnih izkušenj prejme vloga 1 točko, v primeru, da ima manj kot 3 leta delovnih izkušenj pa prejme 0 točk, pri čemer drugi strokovni delavec ne sme imeti statusa pripravnika. 2. Usposobljenost kadra: Ocenjujejo se druga znanja ali specializacije, s področja psihosocialnega svetovanja. Prvi in drugi strokovni delavec se ocenjujeta posebej, pri čemer lahko vloga za prvega strokovnega delavca prejme maksimalno 4 točke, za drugega strokovnega delavca pa lahko prejme maksimalno 2 točki. Za prvega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psihosocialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur pa prejme vloga 1 dodatno točko, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 2 točki. Za drugega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psihosocialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur pa prejme vloga 0,5 dodatne točke, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 1 točko. Za prvega strokovnega delavca v primeru univerzitetne ali visokošolske specializacije s področja psiho-socialnega svetovanja ali kontinuiranega izobraževanja s področja psihosocialnega svetovanja v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 2 točki, ter za drugega strokovnega delavca prejme vloga 1 točko. Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno število ur izobraževanja. 3. Višina odhodkov za stroške dela za prvega strokovnega delavca: Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se enoletna višina odhodkov za stroške dela za prvega strokovnega delavca, ki jih prijavitelj navede v vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi odhodki za stroške dela 4 točke, ostale vloge pa v odstotnem deležu manjše število točk glede na odstopanje od najnižjih odhodkov za stroške dela, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Prijavitelj naj v ponudbi navede izhodiščni razred za prvega strokovnega delavca. 4. Cena oskrbnega dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru: Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se cena oskrbnega dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru, ki jo prijavitelj navede v svoji vlogi. Cena oskrbnega dne naj zajema stroške neposredno povezane z oskrbo žrtev trgovine z ljudmi, navedene v predmetu razpisa. Vloga z najnižjo ceno oskrbnega dne v varnem prostoru prejme 4 točke, ostale vloge pa v odstotnem deležu manjše število točk glede na odstopanje od najnižje cene oskrbnega dne v varnem prostoru, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Maksimalna vrednost cene oskrbnega dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru je 35 EUR. 5. Cena izdelave in distribucije informativnega gradiva Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se skupna cena izdelave in distribucije informativnega gradiva, ki jo vlagatelj navede v svoji vlogi. Vloga z najnižjo ceno prejme 4 točke, ostale vloge pa v odstotnem deležu manjše število točk glede na odstopanje od najnižje cene izdelave in distribucije informativnega gradiva, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Informativno gradivo je namenjeno tujcem – imetnikom in prejemnikom delovnih dovoljenj za rizične poklice (plesalke, poklici v gradbeništvu, zaposlitve v gostinstvu …) ter tujcem, ki: zaprosijo za izdajo dovoljenj za prebivanje ali vizumov oziroma se jim izdajajo dovoljenja za prebivanje ali vizumi, prestopajo mejo ali prijavljajo prebivališča. Informativno gradivo bo na voljo na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, mejnih prehodih, upravnih enotah, centrih za socialno delo in v azilnem domu. V ta namen bo izvajalec projekta zadolžen za produkcijo in distribucijo ustreznih gradiv, namenjenih osveščanju teh ciljnih populacij. Kolikor je izbrani izvajalec zavezan ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju in bo za izdelavo informativnega gradiva izbral zunanjega izvajalca, mora izvesti javno naročilo v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja. Maksimalna vrednost izdelave in distribucije informativnega gradiva je 5.000 EUR. Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla enako število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu št. 3 (višina odhodkov za stroške dela prvega strokovnega delavca) dosegel višje število točk. 5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 80.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 31. 12. 2015. Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvajanje projekta v skladu s predpisi. 6. Predložitev vloge Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 20. 11. 2013, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 25. 11. 2013. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter preko Uradnega lista RS. 10. Dodatna pojasnila Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-5791, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo projekta oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – Namestitev v varnem okolju za leti 2014 in 2015«, št. 430-943/2013«. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 6. 11. 2013.
Ministrstvo za notranje zadeve