Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2997. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi – EUP – PO 59/5, stran 9082.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 50/10) je Občinski svet Občine Postojna na 16. redni seji dne 24. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi – EUP – PO 59/5
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in obračunski stroški komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Goričica ob Stari vasi – EUP – PO 59/5, katerega je pod številko projekta 1047 izdelalo podjetje Locus d.o.o. in je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
(predmet obračuna komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni objekti na obračunskem območju investicije v izgradnjo komunalne opreme.
3. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje investicije predstavljajo prostorske enote PE 1, PE 2, PE 3 in PE 4.
(2) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, je razviden v besedilnem delu programa opremljanja, poglavje »7 Grafični del programa opremljanja«.
4. člen
(skupni in obračunski stroški)
(1) Prikaz skupnih stroškov predvidene komunalne opreme:
+------------+--------------+------------------+----------------+
|Območje   | Obračunsko |   Postavka   | Skupni stroški |
|opremljanja |  območje  |         |    [€]   |
+------------+--------------+------------------+----------------+
|PE 3 in PE |sekundarno  | odkup zemljišč |  161.800,00  |
|4      |prometno   |   cesta    |        |
|      |omrežje    +------------------+----------------+
|      |       |strošek zemeljskih|  141.575,00  |
|      |       | in ostalih del |        |
|      |       +------------------+----------------+
|      |       |asfalt (dvoslojni)|  103.317,33  |
|      |       +------------------+----------------+
|      |       |   strošek   |  4.132,69  |
|      |       | signalizacije (4 |        |
|      |       |    %)    |        |
|      |       +------------------+----------------+
|      |       | posredni stroški |  8.265,39  |
|      |       | gradnje (8 %)  |        |
|      |       +------------------+----------------+
|      |       |   pločnik   |  27.368,16  |
|      |       |  (enoslojni)  |        |
|      |       +------------------+----------------+
|      |       | svetilke (kom) |  25.500,00  |
|      +--------------+------------------+----------------+
|      |sekundarno  |   odpadno   |  79.544,00  |
|      |kanalizacijsko| kanalizacijsko |        |
|      |omrežje    |   omrežje   |        |
|      |       +------------------+----------------+
|      |       |   meteorno   |  57.552,00  |
|      |       | kanalizacijsko |        |
|      |       |   omrežje   |        |
|      +--------------+------------------+----------------+
|      |sekundarno  |vodovodno omrežje |  60.931,00  |
|      |vodovodno   |         |        |
|      |omrežje    |         |        |
+---------------------------+------------------+----------------+
|Skupaj PE 3 in PE 4    |         |  669.985,57  |
+------------+--------------+------------------+----------------+
|PE 2    |sekundarno  | odkup zemljišč |  25.520,00  |
|      |prometno   |   cesta    |        |
|      |omrežje    +------------------+----------------+
|      |       |strošek zemeljskih|  22.330,00  |
|      |       | in ostalih del |        |
|      |       +------------------+----------------+
|      |       |asfalt (dvoslojni)|  22.412,94  |
|      |       +------------------+----------------+
|      |       |   strošek   |   896,52   |
|      |       | signalizacije (4 |        |
|      |       |    %)    |        |
|      |       +------------------+----------------+
|      |       | posredni stroški |  1.793,04  |
|      |       | gradnje (8 %)  |        |
|      +--------------+------------------+----------------+
|      |sekundarno  |   odpadno   |  14.996,00  |
|      |kanalizacijsko| kanalizacijsko |        |
|      |omrežje    |   omrežje   |        |
|      |       +------------------+----------------+
|      |       |   meteorno   |  12.408,00  |
|      |       | kanalizacijsko |        |
|      |       |   omrežje   |        |
|      +--------------+------------------+----------------+
|      |sekundarno  |vodovodno omrežje |  13.189,00  |
|      |vodovodno   |         |        |
|      |omrežje    |         |        |
+------------+--------------+------------------+----------------+
|Skupaj PE 2 |       |         |  113.545,5  |
+------------+--------------+------------------+----------------+
|PE 1    |sekundarno  | odkup zemljišč |  23.800,00  |
|      |prometno   |   cesta    |        |
|      |omrežje    +------------------+----------------+
|      |       |strošek zemeljskih|  20.825,00  |
|      |       | in ostalih del |        |
|      |       +------------------+----------------+
|      |       |asfalt (dvoslojni)|  20.902,35  |
|      |       +------------------+----------------+
|      |       |   strošek   |   836,09   |
|      |       | signalizacije (4 |        |
|      |       |    %)    |        |
|      |       +------------------+----------------+
|      |       | posredni stroški |  1.672,19  |
|      |       | gradnje (8 %)  |        |
|      |       +------------------+----------------+
|      |       | svetilke (kom) |  6.000,00  |
|      +--------------+------------------+----------------+
|      |sekundarno  |   odpadno   |  12.551,00  |
|      |kanalizacijsko| kanalizacijsko |        |
|      |omrežje    |   omrežje   |        |
|      |       +------------------+----------------+
|      |       |   meteorno   |  11.088,00  |
|      |       | kanalizacijsko |        |
|      |       |   omrežje   |        |
|      +--------------+------------------+----------------+
|      |sekundarno  |vodovodno omrežje |  11.336,00  |
|      |vodovodno   |         |        |
|      |omrežje    |         |        |
+------------+--------------+------------------+----------------+
|Skupaj PE 1 |       |         |  109.010,63  |
+---------------------------+------------------+----------------+
|Skupaj vsa območja     |         |  892.541,70  |
+---------------------------+------------------+----------------+
(2) Prikaz obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme:
+------------+-----------------+---------------+----------------+
|Območje   |  Obračunsko  | Skupni stroški|  Obračunski  |
|opremljanja |   območje   |   [€]   |   stroški  |
|      |         |        |    [€]   |
+------------+-----------------+---------------+----------------+
|PE 3 in PE |sekundarno    |  471.958,57 |  471.958,57  |
|4      |prometno omrežje |        |        |
|      +-----------------+---------------+----------------+
|      |sekundarno    |  137.096,00 |  137.096,00  |
|      |kanalizacijsko  |        |        |
|      |omrežje     |        |        |
|      +-----------------+---------------+----------------+
|      |sekundarno    |  60.931,00  |  60.931,00  |
|      |vodovodno omrežje|        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Skupaj PE 3 in PE 4      |  669.985,57 |  669.985,57  |
+------------+-----------------+---------------+----------------+
|PE 2    |sekundarno    |  72.952,50  |  72.952,50  |
|      |prometno omrežje |        |        |
|      +-----------------+---------------+----------------+
|      |sekundarno    |  27.404,00  |  27.404,00  |
|      |kanalizacijsko  |        |        |
|      |omrežje     |        |        |
|      +-----------------+---------------+----------------+
|      |sekundarno    |  13.189,00  |  13.189,00  |
|      |vodovodno omrežje|        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Skupaj PE 2          |  113.545,50 |  113.545,50  |
+------------+-----------------+---------------+----------------+
|PE 1    |sekundarno    |  74.035,63  |  74.035,63  |
|      |prometno omrežje |        |        |
|      +-----------------+---------------+----------------+
|      |sekundarno    |  23.639,00  |  23.639,00  |
|      |kanalizacijsko  |        |        |
|      |omrežje     |        |        |
|      +-----------------+---------------+----------------+
|      |sekundarno    |  11.336,00  |  11.336,00  |
|      |vodovodno omrežje|        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Skupaj PE 1          |  109.010,63 |  109.010,63  |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Skupaj vsa območja      |  892.541,70 |  892.541,70  |
+------------------------------+---------------+----------------+
5. člen
(stroški opremljanja m2 parcele namenjene gradnji [Cp(i)] in m2 neto tlorisne površine objekta [Ct(i)])
Stroški opremljanja m2 parcele namenjene gradnji in m2 neto tlorisne površine objekta se obračunajo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Obračunsko območje      | Cp(i)[€/m2] |   Ct(i)   |
|               |       |   [€/m2]   |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|sekundarno prometno omrežje  |   24,07  |   69,24   |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|sekundarno kanalizacijsko   |   7,32   |   21,05   |
|omrežje            |       |         |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|sekundarno vodovodno omrežje |   3,32   |    9,57   |
+------------------------------+--------------+-----------------+
|Skupaj            |   34,71  |   99,86   |
+------------------------------+--------------+-----------------+
6. člen
(razmerje med merilom parcele namenjene gradnji in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele namenjene gradnji [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je določen z vsakokrat veljavnim odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Postojna in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
7. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se povzame po faktorju dejavnosti, določenim z vsakokrat veljavnim odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Postojna.
8. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) · Cp(i1) · Dp) + (K(dejavnost) · A(tlorisna) · Ct(i1) · Dt)
KP = Vsota KP(i)
Oznake pomenijo:
   KP(i)    komunalni prispevek za posamezno komunalno
         opremo
  KP      celotni komunalni prispevek
  A(parcela)  površina parcele namenjene gradnji
  A(tlorisna) neto tlorisna površina objekta
  Dp      delež parcele namenjene gradnji pri izračunu
         komunalnega prispevka
  Dt      delež objekta pri izračunu komunalnega prispevka
  Cp(i1)    indeksirani stroški opremljanja m2 parcele
         namenjene gradnji za posamezno komunalno opremo
  Ct(i1)    indeksirani stroški opremljanja m2 neto tlorisne
         površine objekta za posamezno komunalno opremo.
9. člen
(indeksiranje stroškov)
(1) Obračunski stroški opremljanja m2 parcele namenjene gradnji z določeno vrsto komunalne opreme [Cp(i)] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Ct(i)] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako "Gradbena dela – ostala nizka gradnja".
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
10. člen
(obstoječa komunalna oprema)
(1) Komunalnemu prispevku, določenemu s predmetnim odlokom, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo.
(2) Tako se zavezancu dodatno obračuna del stroškov za komunalno opremo:
– obstoječe prometno omrežje
– obstoječe kanalizacijsko omrežje
– obstoječe vodovodno omrežje
– omrežje objektov ravnanja z odpadki
– omrežje odprtih javnih površin.
(3) Obstoječa že zgrajena komunalna oprema se obračuna skladno z določili vsakokrat veljavnega odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Postojna.
(4) V primeru iz prvega odstavka tega člena, se za postopek odmere komunalnega prispevka, poleg določil gradbene zakonodaje, upoštevajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku.
11. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se odmeri na zahtevo investitorja pred izdajo gradbenega dovoljenja za vsoto stroškov izvedbe komunalnega opremljanja vseh območij hkrati, neodvisno od vloženega projekta za izdajo gradbenega dovoljenja in določil 14. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO 59/5.
(2) Komunalni prispevek se plača v enkratnem (celotnem) znesku.
12. člen
(zavezanec za komunalni prispevek)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor na eni od prostorskih enot določenih v 3. členu tega odloka oziroma njegov pravni naslednik.
13. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor na podlagi sprejetega programa opremljanja sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora investitor poravnati še sorazmerni del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.
14. člen
(obveznost priključevanja)
(1) Stroški izgradnje zasebnega priključka so dodatni stroški zavezanca in ne vplivajo na višino odmerjenega komunalnega prispevka.
(2) Investitor se mora priključiti na komunalno opremo, katero koristi in mu je nanjo omogočena priključitev.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2013
Postojna, dne 24. septembra 2013
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.