Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Št. 183-07/2013 Ob-3774/13 , Stran 2756
Št. 183-07/2013 Ob-3774/13
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB 2, 23/07 in 41/07), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 2/06, 140/06, 90/08, 45/10 in 28/11), Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve pomoč družini na domu na območju Občine Cankova (Uradni list RS, št. 68/13), objavlja Občina Cankova
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Cankova
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. II. Predmet koncesije: socialnovarstvena storitev Pomoč družini na domu na območju Občine Cankova. III. Krajevno območje izvajanja storitev: območje izvajanja storitve obsega vsa naselja na celotnem območju Občine Cankova. Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve oskrbovance iz razpisanega območja izvajanja koncesije. Koncesionar in sedanji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem upoštevata predpise s področja socialnega varstva. IV. Opis storitve: Storitev obsega naslednje oblike storitve: – gospodinjsko pomoč, – pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. V. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati predvidoma 1. januarja 2014 oziroma takoj po podpisu pogodbe o koncesiji. Koncesija se podeli za določen čas 10 let in se lahko v skladu z veljavnimi predpisi podaljša, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. VI. Uporabniki storitve: uporabniki storitve so skladno s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev: – osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje, – osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, – hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. VII. Viri financiranja storitve: storitev se financira v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. VIII. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva in 4. členom Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve pomoč družini na domu na območju Občine Cankova (Uradni list RS, št. 68/13), izpolnjuje naslednje pogoje: – da je pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji, – da izpolnjuje pogoje po zakonu in odloku, ki urejata pomoč družini na domu, – da prevzame uporabnike programa in delavce, ki so zaposleni pri izvajanju programa pri prejšnjem izvajalcu storitve, – da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija, – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, – da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost. Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določeni v razpisni dokumentaciji. IX. Kriteriji in merila za izbor ponudnika: – cena storitve na efektivno uro, – reference ponudnika, – program dela, – oddaljenost sedeža oziroma izpostave ponudnika od območja občine. Koncedent si v skladu s 4. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. X. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. XI. Način in rok za oddajo vlog: vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih razpisne dokumentacije in mora imeti priložene vse zahtevane izjave in zahtevane obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Razpisni rok za oddajo ponudb je do ponedeljka, 4. 11. 2013 do 10. ure. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo do 4. 11. 2013 do 10. ure prispela v sprejemno pisarno občinske uprave Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Občina Cankova, Cankova25, 9261 Cankova, s pripisom »Prijava na javni razpis Podelitev koncesije Pomoč družini na domu v Občini Cankova – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja. Dopolnjevanje vloge je možno do poteka razpisnega roka z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Ponudba: – ki ne bo pravočasna, – ki je ne bo podal ponudnik, ki izpolnjuje razpisne pogoje, – ki ne bo podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve in razpisano vrsto storitve, – ki ne bo popolna glede na besedilo javnega razpisa, se v skladu s 5. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva ne bo štela kot zahtevek za ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev, določenih s predpisi s področja socialnega varstva, in bo s sklepom zavržena. XII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine http://www.cankova.si od dneva objave razpisa. Pristojni za dajanje dodatnih informacije je župan Drago Vogrinčič, tel. +386 25409370. XIII. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru Odpiranje ponudb bo 4. 11. 2013 ob 10. uri, v prostorih občinske uprave Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik prijavitelja-ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom. Komisija za pregled in presojo prispelih ponudb, ki jo s sklepom imenuje župan, za vsako ponudbo posebej ugotovi ali je pravočasna ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje ali je ponudba podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa. Ponudbe, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ponudba ni podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve, ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije. Komisija za koncesije o vsaki ponudbi, ki je pravočasna, oddana s strani ponudnika, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitev ter je popolna, pridobi mnenje socialne zbornice. Komisija za koncesije najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po izteku zakonskega roka za odgovor organa, opravi pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravi predlog podelitve koncesije. XIV. Organ, pristojen za podelitev koncesije Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Cankova.
Občina Cankova