Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3006. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno zazidavo Sn8, stran 9090.

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno zazidavo Sn8
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno zazidavo Sn8, ki ga je izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., iz Maribora.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec od vključno 7. oktobra 2013 do vključno 7. novembra 2013 v delovnem času občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana v sredo 16. oktobra 2013 ob 15.30 uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. O kraju in datumu javne razgrnitve in javne obravnave bo občinska uprava obvestila občane na krajevno običajen način.
3. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno zazidavo Sn8. Pripombe in predloge se lahko do 7. novembra 2013 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis na Obrazec za pripombe, lahko se pošljejo na Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja mestne uprave Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, ali posreduje na elektronski naslov rozalija.luznik@slovenjgradec.si (v rubriko "zadeva" navesti ključne besede "OPPN Sn8"). Obrazec je na voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 30 dni proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Zavzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec objavila na svoji spletni strani.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
4. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-6/2009
Slovenj Gradec, dne 24. septembra 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost