Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

VL 114979/2013 Os-3690/13 , Stran 2801
VL 114979/2013 Os-3690/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nova kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki ga zastopa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Bernardu Herman, Cesta na Brod 020A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Vladimir Bilić, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, zaradi izterjave 1.122,82 EUR, sklenilo: dolžniku Bernardu Herman, Cesta na Brod 020A, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Vladimir Bilič, Miklošičeva 20, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 7. 2013