Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Št. 410-185/2013 Ob-3794/13 , Stran 2758
Št. 410-185/2013 Ob-3794/13
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 64/13 z dne 30. 7. 2013)
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Gobarski praznik 2013« v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Gobarski praznik 2013« v Občini Ilirska Bistrica. Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 1.600,00 EUR. Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica. Rok za izvedbo prireditve je v času med 15. 10. 2013 in 31. 10. 2013. Prijave morajo biti oddane na Razpisni dokumentaciji, ki je od dneva objave tega javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si). Prijava mora biti oddana v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Gobarski praznik 2013«. Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo prispele do ponedeljka, dne 14. 10. 2013, do 9. ure, priporočeno po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo do tega roka vložene neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo v ponedeljek, dne 14. 10. 2013, ob 12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri predvidoma obveščeni v roku trideset dni od odpiranja prijav. Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavržejo. Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih vlagateljev. Merila za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije. Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na tel. 05/711-23-15, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica