Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2977. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica, stran 9029.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – VO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 19. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Cerknica (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja).
(2) Program opremljanja je izdelalo podjetje IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, št. 188/13. Program opremljanja je sestavni del tega odloka, Priloga 2.
(3) Program opremljanja vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Program opremljanja je izdelan za vsa območja stavbnih zemljišč, ki so določena z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12).
(2) Obračunska območja so določena ločeno po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je oziroma bo urejena na območjih stavbnih zemljišč. Obračunska območja po vrstah komunalne opreme so določena v Tabeli 1 v Prilogi 1.
(3) Neto tlorisne površine stavb so določene na osnovi podatkov iz registra nepremičnin in katastra stavb (REN in KS, Geodetska uprava RS).
(4) Površine stavbnih zemljišč (površine parcel objektov) so določene na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12).
III. OPREDELITEV KOMUNALNE OPREME
3. člen
(komunalna oprema)
(1) Program opremljanja obravnava obstoječo komunalno opremo, na katero se investitorji lahko priključujejo, in načrtovane investicije v komunalno opremo, ki so v teku (v nadaljevanju: načrtovana komunalna oprema).
(2) Obstoječa komunalna oprema je povzeta iz evidenc Občine Cerknica ter evidenc izvajalcev javnih služb na območju občine. V programu opremljanja je kot osnova za obračun komunalnega prispevka upoštevana naslednja komunalna oprema obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb: občinske ceste, kanalizacija in čistilne naprave, vodovod ter ravnanje z odpadki (Eko otoki).
(3) Zajeta je načrtovana komunalna oprema za tekoče in sledeče leto, ki je opredeljena z načrtom razvojnih programov in občinskim proračunom.
(4) Dolžine, površine, kapacitete in ostale značilnosti obstoječe in načrtovane komunalne opreme so opredeljene v Programu opremljanja.
4. člen
(opredelitev primarnega in sekundarnega omrežja)
(1) Cestno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje se deli na primarno in sekundarno omrežje.
(2) Čistilne naprave komunalnih odpadnih vod so v celoti zajeti v primarnem delu. Ravnanje z odpadki (Eko otoki) so v celoti zajeti v sekundarnem delu.
(3) Občinske ceste se delijo na lokalne ceste (LC) in javne poti (JP). Lokalne ceste (LC) so zajete v primarnem delu. Javne poti (JP) so zajete v sekundarnem delu.
(4) Kanalizacija komunalnih odpadnih vod s presekom DN 250 in več predstavlja primarno omrežje, s presekom pod DN250 pa sekundarno. Kanalizacija padavinskih odpadnih vod in mešano kanalizacija komunalnih ter padavinskih odpadnih vod s presekom DN 300 in več predstavlja primarno omrežje, s presekom pod DN300 pa sekundarno.
(5) Vodovod je opredeljen na primarno in sekundarno omrežje v skladu z evidencami Občine Cerknica. Objekti vodovoda so zajeti v primarni del.
IV. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(obračunski stroški komunalne opreme)
(1) V obračunskih stroških komunalne opreme, kot podlagi za izračun komunalnega prispevka, je upoštevana obstoječa komunalna oprema in načrtovana komunalna oprema, po vrstah komunalne opreme.
(2) Obračunski stroški posameznih primarnih in sekundarnih omrežij in preračun teh stroškov na površino parcel objektov na posameznem obračunskem območju so razvidni iz programa opremljanja.
(3) Obračunski stroški posameznih primarnih in sekundarnih omrežij in preračun teh stroškov na neto tlorisno površino objektov na posameznem obračunskem območju so razvidni iz programa opremljanja.
6. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki:
– se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne opreme,
– povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost,
– ali se nahaja na stavbnem zemljišču, kjer se izboljšuje opremljenost s komunalno opremo.
7. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno opremo na obračunskem območju, kjer leži objekt, glede na:
– površino in opremljenost parcele objekta s komunalno opremo,
– neto tlorisno površino objekta ter njegovo namembnost oziroma
– glede na izboljšanje opremljenosti parcele objekta s komunalno opremo.
(2) Parcela objekta je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt skupaj z urejenimi površinami, ki služijo temu objektu in je po prostorskem aktu opredeljeno kot stavbno zemljišče.
(3) Parcela objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine. Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5.
(4) Neto tlorisna površina stavbe in površina se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcij oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836 in se jih povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine stavbe lahko uporabi podatek o površini in etažnosti objekta iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS. V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino stavbe mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino stavbe z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom.
(6) Višina komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme (KPi) se določi na naslednji način:
KPi = (D(p) * C(pi) * A(parcela) + D(t) * C(ti) * A(tlorisna) * K(dej)) * i
pri čemer je:
KPi      – komunalni prispevek za posamezno vrsto
        komunalne opreme
A(parcela)   – površina parcele objekta (m2)
A(tlorisna)  – neto tlorisna površina objekta (m2)
C(pi)     – cena opremljanja za posamezno vrsto
        komunalne opreme na površino parcele objekta
        (€/m2)
C(ti)     – cena opremljanja za posamezno vrsto
        komunalne opreme na neto tlorisno površino
        stavbe (€/m2)
D(p)      – delež površine parcele objekta pri izračunu
        (0,4)
D(t)      – delež neto tlorisne površine pri izračunu
        (0,6)
K(dej)     – faktor dejavnosti je določen za posamezne
        vrste objektov glede na dejavnost (od 0,7 do
        1,3)
i       – indeks cen gradbenih storitev, ki jih
        objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in
        IGM za področje nizkih gradenj.
(7) V primeru spremembe dejavnosti v objektu, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula iz prejšnjega odstavka. Upošteva se razliko med izračunom komunalnega prispevka po načrtovani spremembi in izračunom pred načrtovano spremembo.
(8) Če je višina komunalnega prispevka po načrtovani spremembi manjša od višine komunalnega prispevka pred načrtovano spremembo, se razlika zavezancu ne vrne. Pri morebitni večkratni rekonstrukciji ali nadomestni gradnji se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
(9) Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz načrta v skladu tretjim odstavkom tega člena.
(10) Če na območju objekta ni mogoče priključiti na katero vrsto komunalne opreme, se del komunalnega prispevka za to vrsto komunalne opreme ne obračuna.
(11) Pri odmeri komunalnega prispevka občina na zahtevo zavezanca upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posamezne komunalne opreme na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene revalorizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka za posamezno komunalno opremo.
(12) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta (Cpi) z določeno komunalno opremo so določeni v Tabelah 2, 3 in 4, Priloga 1. Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (Cti) z določeno komunalno opremo so določeni v Tabelah 5, 6 in 7, Priloga 1.
(13) Na območjih izvedbenih prostorskih aktov (OPPN) ali drugih zaključenih območjih, na katerih še ni urejene komunalne opreme in se ta zgradi po pogodbi o opremljanju ali po posebnem programu opremljanja, se komunalni prispevek obračuna ločeno za novozgrajeno komunalno opremo in za že zgrajeno komunalno opremo.
(14) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se obračuna v višini dejanskih stroškov. Komunalni prispevek za že zgrajeno opremo se zaračuna po tem odloku v višini primarnega dela.
(15) Izven območij izvedbenih prostorskih aktov ali drugih nezaključenih območjih se zavezancu komunalni prispevek obračuna enotno v višini primarnega in sekundarnega dela, za obstoječo komunalno opremo, ki bo oziroma je obremenjena.
8. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
a. razmerje med merilom parcele objekta (D(p)) in merilom neto tlorisne površine objekta (D(t)) pri izračunu komunalnega prispevka je 0,4:0,6.
b. faktor dejavnosti (K(dejavnost)) se za posamezne vrste objektov določi glede na dejavnost v objektu. Faktorji dejavnosti za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost so določeni v Tabeli 8, Priloga 1.
9. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene so določene na dan 1. 6. 2013. Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp (ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
10. člen
(oprostitve plačila celotnega ali dela komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Občina lahko z odločbo o odmeri komunalnega prispevka predpiše, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo ter zdravstveno in socialno varstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(3) Občinski svet na pobudo občinske uprave lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo objektov, katerih je sama investitorica. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna
(4) Občinski svet na pobudo občinske uprave lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(postopek odmere komunalnega prispevka)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja v roku 15 dni, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance iz tretje alineje 6. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja dokaže, da je za to komunalno opremo že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) O možnosti obročnega odplačevanja na vlogo zavezanca odloči župan, vendar rok za dokončno poplačilo ne sme biti daljši od šestih mesecev. V primeru obročnega odplačevanja komunalnega prispevka je zavezanec dolžan z Občino Cerknica skleniti pogodbo o obročnem odplačevanju. V pogodbi se določi način zavarovanja in ostali kriteriji za obročno odplačevanje.
(4) Priključitev na komunalno opremo po občinskem odloku o gospodarski javni infrastrukturi izvede občinsko komunalno podjetje po predhodno pridobljenem potrdilu o plačanem komunalnem prispevku, ki ga predloži zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku
VII. POGODBA O OPREMLJANJU
12. člen
(1) Gradnjo nove komunalne opreme po tem odloku lahko Občina Cerknica zavezancu odda s pogodbo o opremljanju.
(2) Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča ter to prenese na Občino Cerknica.
(3) Ostale vsebine pogodbe o opremljanju se določi na podlagi veljavnega zakona o prostorskem načrtovanju.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(nedokončani postopki odmere komunalnega prispevka)
Nedokončani postopki v zvezi z odmero komunalnega prispevka se izvedejo po postopkih in predpisih, ki so veljavni v času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.
14. člen
(dokument Program opremljanja)
Program opremljanja iz 1. člena tega odloka s prilogami je na vpogled na Občini Cerknica.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 61/10 in 54/12).
16. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2013
Cerknica, dne 26. septembra 2013
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.