Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2963. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za etilometre, stran 9010.

Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena, petega odstavka 11. člena in za izvrševanje 12. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za etilometre
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa meroslovne in tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati etilometri, način označevanja ter postopke ugotavljanja skladnosti in overitev.
(2) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12).
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi in simboli imajo naslednji pomen:
– »etilometer« je merilni instrument za merjenje koncentracije etanola v izdihanem zraku;
– »največji dopustni pogrešek« (v nadaljnjem besedilu: NDP) je skrajna vrednost merilnega pogreška, ki jo glede na znano referenčno vrednost za dano meritev, merilni instrument ali merilni sistem dopuščajo specifikacije ali predpisi;
– »vplivna veličina« je veličina, ki pri neposrednem merjenju ne vpliva na veličino, ki se dejansko meri, vpliva pa na razmerje med kazanjem in merilnim rezultatom;
– »naznačeni obratovalni pogoj« je obratovalni pogoj, ki mora biti med merjenjem izpolnjen, da bo merilni instrument ali merilni sistem deloval, kot je zasnovan;
– »motnja« je vplivna veličina, katere vrednost je znotraj omejitev, določenih v zvezi z ustrezno zahtevo, vendar zunaj določenih naznačenih obratovalnih pogojev merilnega instrumenta;
– »lezenje« je zvezno ali stopenjsko spreminjanje kazanja s časom zaradi sprememb meroslovnih lastnosti merilnega instrumenta;
– »spominski učinek« je razlika med rezultatoma meritev iste koncentracije etanola, če smo med obema meritvama iste koncentracije izmerili vzorec s specificirano višjo koncentracijo etanola;
– »stacionarni etilometer« je etilometer, ki je namenjen samo za uporabo na stalnih lokacijah znotraj zgradb ali na mestih s stabilnimi okoljskimi pogoji delovanja;
– »prenosni etilometer« je etilometer, ki je namenjen za uporabo znotraj ali zunaj zgradb in za mobilno uporabo z lastnim virom napajanja;
– »mobilni etilometer« je etilometer, ki je namenjen za mobilno uporabo z napajanjem iz akumulatorja vozila.
II. MEROSLOVNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE
3. člen
(splošna načela)
(1) Etilometer mora zagotavljati visoko raven meroslovne zaščite, da bi lahko vsakdo, ki ga merjenje zadeva, zaupal rezultatom meritev, ter mora biti zasnovan in proizveden na visoki kakovostni ravni merilne tehnologije in varovanja merilnih podatkov.
(2) Rešitve, ki se sprejmejo zaradi izpolnjevanja zahtev tega pravilnika, morajo upoštevati predvideno uporabo etilometra in vse predvidljive zlorabe etilometra.
(3) Etilometer mora biti zasnovan tako, da je mogoče izvesti vsak pregled in preskus, ki je predpisan s tem pravilnikom.
4. člen
(NDP)
(1) V okviru naznačenih obratovalnih pogojev in v odsotnosti motenj merilni pogrešek etilometra ne sme presegati vrednosti NDP.
(2) NDP so sledeči:
+----------------------------+---------------------------------+
|  Prava vrednost (mg/l)  |      NDP (mg/l)      |
+----------------------------+---------------------------------+
|      < 0,4      |       ± 0,02       |
+----------------------------+---------------------------------+
|     > / = 0,4     |  ± (0,05 x prava vrednost)  |
|      < / = 2     |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|       > 2      | ± (0,5 x prava vrednost – 0,9) |
+----------------------------+---------------------------------+
5. člen
(naznačeni obratovalni pogoji in motnje)
(1) Proizvajalec etilometra mora določiti klimatsko, mehansko in elektromagnetno okolje, v katerem se etilometer lahko uporablja, oskrbo z električno energijo in druge vplivne veličine, ki lahko vplivajo na njegovo točnost in navesti, ali je etilometer namenjen za uporabo kot stacionarni, prenosni ali mobilni etilometer.
(2) Proizvajalec mora določiti naslednje naznačene vrednosti za obratovalne pogoje:
1. za merjeno veličino:
– merilno območje, ki mora biti v območju od 0 mg/l do najmanj 2 mg/l;
2. za izdihan zrak:
– prostornino, ki mora biti najmanj 1,2 l,
– trajanje izdiha, ki mora biti najmanj 5 s,
– pretok, ki mora biti najmanj 6 l/min in
– protitlak, ki ne presega 25 hPa (pri pretoku 12 l/min);
3. za klimatske vplivne veličine:
– za stacionarne etilometre: najmanj temperaturno območje od + 5 °C do + 30 °C in
– za prenosne in mobilne etilometre: najmanj temperaturno območje od – 10 °C do + 40 °C;
4. za vplivne veličine električnega napajanja:
– vrednost (območja) napajalne napetosti in omrežne frekvence;
5. za okoljski tlak:
– območje, ki mora ležati med 860 hPa in 1060 hPa.
(3) Glede na klimatsko okolje delovanja, v katerem se bo etilometer predvidoma uporabljal, je za prenosne in mobilne etilometre potreben preskus s stalno vlažno vročino (nekondenzirajočo) in s ciklično vlažno vročino (kondenzirajočo).
(4) V zvezi z mehanskim okoljem je treba upoštevati naslednje vplivne veličine:
– mehanske sunke in
– tresljaje, pri prenosnih in mobilnih etilometrih.
(5) V zvezi z elektromagnetnim okoljem je treba upoštevati naslednje vplivne veličine:
– prekinitve napetosti,
– kratkotrajne upade napetosti,
– napetostne prehodne pojave na napajalnih in signalnih vodih,
– elektrostatične razelektritve,
– radiofrekvenčna elektromagnetna polja,
– inducirana radiofrekvenčna elektromagnetna polja na napajalnih in signalnih vodih in
– napetostne udare na napajalnih vodih in signalnih vodih.
(6) Druge vplivne veličine, ki jih je treba upoštevati, so:
– spremembe napetosti,
– spremembe omrežne frekvence,
– skladiščenje,
– skupni delež ogljikovodikov v okoliškem zraku,
– koncentracija CO(2).
6. člen
(dopusten učinek motenj in ostalih vplivnih veličin)
(1) V okviru naznačenih obratovalnih pogojev in v prisotnosti motenj iz 5. člena tega pravilnika sme biti učinek motenj na etilometer tak, da sprememba merilnega rezultata ni večja od NDP za ta merilni rezultat. Če je ali bi bila sprememba merilnega rezultata večja od NDP za ta merilni rezultat, etilometer opozori, da meritev ni veljavna ali pa meritve sploh ne izvede.
(2) Etilometer mora biti zasnovan in izdelan tako, da v primeru prisotnosti fizioloških vplivnih veličin acetona, metanola, izopropanola ali ogljikovega monoksida, vpliv posamezne substance na merilni rezultat ni večji kot 0,1 mg/l.
7. člen
(temeljna pravila za preskušanje in določanje pogreškov)
(1) Skladnost z zahtevami iz 4. in 6. člena tega pravilnika je treba preveriti za vsako primerno vplivno veličino. Zahteve veljajo, kadar se uporabi vsaka posamezna vplivna veličina in se njen učinek ocenjuje ločeno ter se druge vplivne veličine ohranjajo relativno konstantne pri referenčnih vrednostih.
(2) Meroslovni preskusi se izvajajo ob prisotnosti vplivne veličine ali po tem, pri čemer je treba upoštevati tiste razmere, ki ustrezajo običajnemu stanju delovanja etilometra, ko se bo ta vplivna veličina verjetno pojavila.
8. člen
(ponovljivost)
Merjenje iste merjene veličine v enakih razmerah mora v zaporednih meritvah dati zelo podobne rezultate. Standardni odmik merilnih rezultatov mora biti manjši ali enak 1/3 NDP.
9. člen
(lezenje)
(1) Lezenje merilnega rezultata pri koncentraciji 0,00 mg/l mora biti manjše kot 0,010 mg/l v štirih urah.
(2) Lezenje merilnega rezultata pri koncentraciji 0,40 mg/l mora biti manjše kot 0,010 mg/l v štirih urah ter manj kot 0,020 mg/l v dveh mesecih.
10. člen
(spominski učinek)
Spominski učinek pri veliki razliki v koncentraciji etanola in spominski učinek pri majhni razliki v koncentraciji etanola mora biti manjši kot 0,010 mg/l.
11. člen
(vzdržljivost)
(1) Etilometer mora biti zasnovan tako, da v okoljskih pogojih, za katere je zasnovan, izpolnjuje zahteve glede NDP v uporabi, ki so določeni v 30. členu tega pravilnika, najmanj za obdobje iz 28. člena tega pravilnika, če je pravilno nameščen ter se vzdržuje in uporablja v skladu z navodili proizvajalca.
(2) Proizvajalec mora opredeliti časovno obdobje iz prejšnjega odstavka, ki mora biti v skladu z ostalo predloženo dokumentacijo v postopku odobritve tipa merila.
12. člen
(primernost)
(1) Etilometer mora biti primeren za predvideno uporabo, upoštevajoč praktične delovne pogoje, ter uporabniku ne sme postavljati nerazumnih zahtev zato, da bi pridobil pravilne merilne rezultate.
(2) Etilometer mora biti dovolj vzdržljiv in njegovi konstrukcijski materiali morajo biti primerni za razmere, v katerih je predvidena njegova uporaba.
(3) Etilometer mora biti zasnovan tako, da omogoča meroslovni pregled merila tudi po dajanju v promet in začetku uporabe. Posebna oprema ali programska oprema za ta pregled mora biti po potrebi del etilometra.
(4) Vsa programska oprema etilometra je bistvenega pomena za meroslovne lastnosti etilometra.
13. člen
(prekinitev izdiha)
Etilometer mora opozoriti na prekinitev izdiha med pihanjem ter na neizpolnjevanje zahtev druge točke drugega odstavka 5. člena tega pravilnika in prekiniti merjenje.
14. člen
(prisotnost etanola v ustih)
Etilometer mora opozoriti na kontaminacijo izdihanega zraka z etanolom v ustih in prekiniti merjenje.
15. člen
(merilni cikel)
(1) Etilometer mora imeti merilni cikel, ki vključuje dve meritvi, pri čemer vsaka meritev ustreza enemu izdihu. Med meritvama morata miniti najmanj 2 minuti.
(2) Etilometer mora prikazati rezultata obeh meritev. Kot končni rezultat mora prikazati in samodejno natisniti manjšo vrednost izmed rezultatov obeh meritev, razen v primeru, ko končni rezultat ni veljaven. Če končni rezultat ni veljaven, mora etilometer na to opozoriti.
(3) Končni rezultat ni veljaven, če je razlika med rezultatoma obeh meritev večja od večje izmed sledečih vrednosti:
– 0,10 mg/l,
– 20 % manjše vrednosti izmed rezultatov obeh meritev.
(4) Etilometer mora samodejno preveriti ustreznost delovanja. Etilometer je primeren za uporabo, če:
– pred vsako meritvijo preveri ustreznost programske opreme,
– pred vsako meritvijo izvede kontrolo ničle na osnovi meritve okoliškega zraka in je ta manjša ali enaka 0,01 mg/l,
– na začetku in koncu merilnega cikla izvede meritev notranjega standarda oziroma referenčnega vzorca v območju med 0,20 in 0,40 mg/l in rezultat ne odstopa od prave vrednosti za več kot 0,03 mg/l.
Po vsakem končanem preverjanju se mora prikazati rezultat preverjanja. Če preverjanje pokaže, da merilo ni primerno za uporabo, se mora merjenje samodejno onemogočiti.
16. člen
(detekcijski sistem)
(1) Etilometer mora biti zasnovan tako, da se onemogoči vpliv drugih substanc, ki bi lahko vplivale na rezultate meritev.
(2) V ta namen se za merjenje uporablja dva neodvisna senzorja, ki delujeta na različnih fizikalno-kemijskih principih ali dva infrardeča senzorja, ki delujeta pri dveh različnih valovnih dolžinah. Dopustna je tudi enakovredna drugačna izvedba, ki je realizirana na podlagi dveh neodvisnih meritev.
17. člen
(vzorčenje)
Etilometer mora biti zasnovan tako, da je onemogočeno vdihavanje onesnaženega zraka predhodnih uporabnikov. Preprečen mora biti tudi vnos kapljic kondenzata v etilometer.
18. člen
(zaščita pred zlorabo)
(1) Etilometer ne sme omogočati zlorabe in nehotene napačne uporabe.
(2) Na meroslovne lastnosti etilometra se ne sme nedopustno vplivati s priključevanjem druge naprave, z nobeno lastnostjo priključene naprave ali s katero koli drugo oddaljeno napravo, ki komunicira z etilometrom.
(3) Del strojne opreme, ki je bistvenega pomena za meroslovne lastnosti, mora biti zasnovan tako, da ga je mogoče zaščititi. Predvideni zaščitni ukrepi morajo omogočiti dokazljivost možnega posega.
(4) Vsa programska oprema mora biti zlahka prepoznavna in zaščitena.
(5) Prepoznavnost programske opreme se zagotovi preko kontrolne vsote, ki se izračuna na zahtevo in nato prikaže na zaslonu etilometra.
(6) Dokaz o posegu v merilo preko programske opreme mora biti na voljo najmanj za obdobje iz 28. člena tega pravilnika.
(7) Merilni podatki, programska oprema in meroslovno pomembni parametri, ki so shranjeni ali se prenašajo, morajo biti primerno zaščiteni proti zlorabi ali nepravilni uporabi.
19. člen
(kazanje rezultata)
(1) Rezultati meritev morajo biti prikazani na zaslonu. Končni rezultat mora biti natisnjen v skladu z zahtevo drugega odstavka 15. člena tega pravilnika.
(2) Kazanje vsakega merilnega rezultata mora biti jasno in nedvoumno ter opremljeno z znaki in napisi, ki so potrebni za obveščanje uporabnika o pomenu merilnega rezultata. Pri normalnih pogojih uporabe mora biti odčitavanje enostavno. Dodatna kazanja se lahko uporabljajo, če jih ni mogoče zamenjati z merilnimi rezultati.
(3) Natisnjen merilni rezultat mora biti enostavno čitljiv in obstojen.
(4) Vsi prikazi in izpisi morajo biti v slovenskem jeziku oziroma morajo biti podani tako, da je zagotovljena ustrezna informiranost vseh uporabnikov etilometra.
20. člen
(merska enota in razdelek)
(1) Etilometer mora kazati in izpisati merilni rezultat v mg/l.
(2) Merska enota ali njen simbol morata biti navedena v neposredni bližini številčne vrednosti.
(3) Etilometer mora biti dovolj občutljiv in njegov prag odzivnosti mora biti dovolj nizek za predvideno merilno nalogo.
(4) Vrednost razdelka kazanja pri overitvi (preskusnega razdelka) mora biti 0,001 mg/l. Vrednost razdelka kazanja pri uporabi etilometra mora biti 0,01 mg/l. Pri tem mora biti izmerjena vrednost prikazana tako, da je zaokrožena navzdol na dve decimalni mesti.
21. člen
(ustniki)
Pri izvedbi meritev z etilometrom se morajo uporabljati ustniki za enkratno uporabo, ki morajo biti zapakirani posamično. Po vsakem izdihu je ustnik treba zamenjati.
III. NAPISI IN OZNAKE
22. člen
(napisna ploščica)
(1) Etilometer mora imeti na vidnem mestu nameščeno napisno ploščico z naslednjimi podatki:
– firmo oziroma ime ali znak proizvajalca,
– vrsto merila (etilometer), tip,
– oznako odobritve tipa merila (uradna oznaka),
– tovarniško številko in leto proizvodnje,
– merilno območje,
– območje okoljskih temperatur, v katerem se lahko uporablja etilometer,
– vrednost oziroma območje vrednosti napajalne napetosti in omrežne frekvence.
(2) Napisi na etilometru morajo biti v slovenskem jeziku oziroma morajo biti podani tako, da je zagotovljena ustrezna informiranost vseh uporabnikov etilometra.
(3) Vse oznake in napisi, ki se zahtevajo, morajo biti jasni, neizbrisljivi, nedvoumni in neprenosljivi.
23. člen
(navodilo za uporabo)
(1) Etilometru mora biti priloženo navodilo za uporabo v slovenskem jeziku.
(2) Navodilo za uporabo mora biti popolno in jasno ter mora vsebovati najmanj:
– navodilo za pravilno uporabo etilometra (izvedba meritev),
– maksimalno in minimalno temperaturo hranjenja,
– naznačene obratovalne pogoje,
– ogrevalni čas,
– pogoje za varno uporabo.
(3) V navodilu za uporabo etilometra mora biti posebno opozorilo, da se sme meritev izvesti samo v primeru, da je od zadnjega zaužitja hrane ali pijače minilo najmanj 15 minut. Izvajalec meritve mora preiskovano osebo na to posebej opozoriti.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
24. člen
(postopki)
Za etilometer je obvezna odobritev tipa merila, ki ji sledi prva overitev.
25. člen
(odobritev tipa)
(1) V postopku odobritve tipa merila se s pregledom dokumentacije in vzorca tipa merila ter preskusi ugotavlja, ali etilometer izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
(2) Pregledi in preskusi za pregled izpolnjevanja zahtev tega pravilnika se opravijo na način in pri pogojih, kot jih določa mednarodno priporočilo OIML R126 Mednarodne organizacije za zakonsko meroslovje (Organisation Internationale de Métrologie Légale) (v nadaljnjem besedilu: OIML R126) oziroma na drug enakovreden način.
(3) Sklicevanje na OIML R126 izhaja iz članstva Republike Slovenije v Mednarodni organizaciji za zakonsko meroslovje.
(4) OIML R126 v angleškem jeziku je dosegljiv na spletni strani Mednarodne organizacije za zakonsko meroslovje.
(5) Izpolnjevanje zahteve iz 14. člena tega pravilnika se v postopku odobritve tipa merila dodatno preveri s funkcionalnim preskusom vzorca tipa merila na reprezentativnem vzorcu najmanj desetih odraslih oseb. Funkcionalni preskus izvede ali da izvesti Urad. Pri izvedbi funkcionalnega preskusa se izvedejo meritve tako, da se omogoči detekcija kontaminacije izdihanega zraka z etanolom v ustih. O rezultatih funkcionalnega preskusa se sestavi poročilo, ki je del poročila o preskusu tipa merila.
26. člen
(tuja preskusna poročila)
V postopkih iz tega pravilnika se lahko delno ali v celoti sprejmejo in priznajo tudi preskusna poročila, kot jih določa OIML R126, ki jih je izdal organ za ugotavljanje skladnosti, akreditiran za ustrezno področje ugotavljanja skladnosti v zvezi z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30) ali pristojni organ za odobritve tipa etilometrov v državi članici EU.
27. člen
(prva overitev)
(1) Postopek pregleda in preskusa etilometra pri prvi overitvi obsega:
– identifikacijo etilometra, da se ugotovi njegova skladnost z odobrenim tipom,
– preskus etilometra v skladu s tem pravilnikom in
– pregled predpisanih napisov in možnosti za označitev z overitvenimi in zaščitnimi oznakami.
(2) Preskus etilometra obsega:
– preskus točnosti in
– preskus ponovljivosti.
(3) Preskusi točnosti in ponovljivosti se opravijo najmanj pri petih različnih koncentracijah, tako da je pokrito celotno merilno območje. V vsakem izmed prvih dveh koncentracijskih območij, definiranih v drugem odstavku 4. člena tega pravilnika, se meritve izvedejo pri najmanj dveh koncentracijah. Obvezna je izvedba meritev pri koncentraciji 0,00 mg/l. V primeru, da merilno območje etilometra ne presega koncentracije 2 mg/l, je obvezna izvedba meritev tudi pri tej koncentraciji. V primeru, da merilno območje etilometra presega koncentracijo 2 mg/l, je obvezna izvedba meritev tudi v tem koncentracijskem območju. Pri vsaki koncentraciji je potrebno opraviti najmanj deset zaporednih meritev.
(4) Rezultati meritev morajo za preskus točnosti izpolnjevati zahteve iz drugega odstavka 4. člena in za preskus ponovljivosti zahteve iz 8. člena tega pravilnika.
V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
28. člen
(rok redne overitve)
Rok za redno overitev etilometra je eno leto.
29. člen
(preskusi)
(1) Pri redni overitvi etilometra se opravi najmanj preskus točnosti na način, kot je opredeljen v tretjem in četrtem odstavku 27. člena tega pravilnika.
(2) Pri izredni overitvi se opravi preverjanje in preskuse enako kot je navedeno za prvo overitev v 27. členu tega pravilnika.
(3) Kontrolni sistem, ki se uporablja za preskušanje etilometrov, mora generirati etanolne pare znane koncentracije z merilno negotovostjo, ki je manjša ali enaka 1/3 NDP za to koncentracijo.
VI. UPORABA
30. člen
(NDP v uporabi)
NDP za etilometre v uporabi so sledeči:
+----------------------------+--------------------------------+
|  Prava vrednost (mg/l)  |      NDP (mg/l)      |
+----------------------------+--------------------------------+
|      < 0,4      |       ± 0,030      |
+----------------------------+--------------------------------+
|     > / = 0,4     |  ± (0,075 x prava vrednost)  |
|      < / = 2     |                |
+----------------------------+--------------------------------+
|       > 2      |± (0,75 x prava vrednost – 1,35)|
+----------------------------+--------------------------------+
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
31. člen
(odobritev tipa in prva overitev)
(1) Etilometri, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno odobritev tipa merila na podlagi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za etilometre (Uradni list RS, št. 27/02), se smejo dati v prvo overitev, če izpolnjujejo zahteve iz 27. člena tega pravilnika.
(2) Etilometri, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno prvo overitev na podlagi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za etilometre (Uradni list RS, št. 27/02), se smejo še naprej dajati v redno oziroma izredno overitev, če izpolnjujejo zahteve iz 29. člena tega pravilnika.
32. člen
(postopki v teku)
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu z določbami tega pravilnika.
33. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o meroslovnih zahtevah za etilometre (Uradni list RS, št. 27/02).
34. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 640-1/2013
Ljubljana, dne 13. septembra 2013
EVA 2013-2130-0003
mag. Stanko Stepišnik l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost