Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Št. 233400-13-0004 Ob-3814/13 , Stran 2768
Št. 233400-13-0004 Ob-3814/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta javne dražbe Predmet razpolaganja je stavba – Vila Sončnica in pripadajoča zemljišča, na naslovu Veslaška promenada 1, Bled, s parc. št. 463/99 – stanovanjska stavba, v izmeri 88 m2, dvorišče, v izmeri 356 m2 in travnik, v izmeri 65 m2, parc. št. 463/50 – park, v izmeri 1022 m2 in parc. št. 463/161 – sadovnjak, v izmeri 74 m2 in park, v izmeri 108 m2, vse k.o. Rečica (2189) z lastninsko pravico v korist Republike Slovenije. Vila Sončnica je bila zgrajena leta 1936 po načrtu arhitekta Josipa Costaperarie. Dolga leta je bila v lasti Ljubljanskega župana Ivana Hribarja. Objekt ima pritličje, dve etaži in mansardo. V preteklosti se je del stavbe uporabljal za potrebe limnološkega laboratorija – v pritličju in 1. etaži. Prostori v 2. etaži so opremljeni kot sejne sobe, prostori v mansardi pa so včasih služili počitniški dejavnosti. Objekt stoji v neposredni bližini Blejskega jezera (vmes je le lokalna cesta) in ni priključen na javno kanalizacijo. 2.a Omejitve: Pri parc. št. 463/99, k.o. Rečica je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Občine Bled in Elektro Gorenjska d.d. Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-648/2013-2 z dne 26. 6. 2013 izhaja, da za Vilo Sončnica veljajo omejitve in varovanje po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08 s spremembami). 3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: Za nepremičnine, ki so (skupaj) predmet prodaje, je izklicna cena 500.000,00 EUR; najnižji znesek višanja je 10.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje ustreznih dajatev, ki jih določa veljavna zakonodaja. V primeru davka na promet nepremičnin, le-tega plača kupec. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. V primeru da izbrani dražitelj iz razlogov na njegovi strani v danem roku ne bo pristopil k sklenitvi pogodbe ali ne bo plačal kupnine, bo prodajalec kavcijo zadržal. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana in sicer dne 26. 11. 2013, z začetkom ob 10. uri. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 6. Varščina Varščina za nepremičnino znaša 50.000,00 EUR in se plača na TRR: 11 23345-2010011-35242013, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Vila Sončnica. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. Če dražitelj ne sklene pogodbe in ne plača kupnine, se varščina zadrži. 7. Predkupna pravica: kot izhaja iz Potrdila št. 3501-648/2013-3 z dne 26. 6. 2013 Občina Bled ne uveljavlja predkupne pravice. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled nepremičnine Vse informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani Agencije RS za okolje: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/Javna%20naznanila/Ravnanje%20s%20premo%c5%beenjem/javne_drazbe.html. Ogled nepremičnine bo možen v dneh od 4. 11. 2013 do 22. 11. 2013 po predhodnem dogovoru z mag. Gregorjem Slugo, tel. 01/478-44-76, 051/648-947, e-pošta: gregor.sluga@gov.si Za podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na mag. Ireno Winterleitner, tel. 01/478-40-68, e-pošta: irena.winterleitner@gov.si. 9. Opozorilo: upravljavec oziroma pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika upravljavca, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba, ime in priimek/firma dražitelja« na vložišče Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, najkasneje do 25. 11. 2013 do 15. ure. Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen dokazila o vplačani varščini, tudi na dan javne dražbe. Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednja dokazila: 1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev z vsebino kot bo objavljena na spletni strani: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/Javna%20naznanila/Ravnanje%20s%20premo%c5%beenjem/javne_drazbe.html; 2. dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo in celotno številko računa (št. računa, banka) za primer vračila varščine; 3. kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica); 4. pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka javne dražbe. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje