Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3003. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2013, stran 9088.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 – prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 26. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sežana za leto 2013 se določa v višini 20.073.089 EUR.
Splošni del proračuna Občine Sežana na ravni podskupin kontov se za leto 2013 določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 18.041.277|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 12.072.116|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  8.660.721|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  6.893.821|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.336.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   430.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  3.411.395|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  2.799.395|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    7.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   30.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   20.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   555.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |  1.340.039|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   470.168|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   869.871|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730)           |    3.063|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |    2.163|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740 +741)       |  4.478.420|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki od drugih     |  1.519.675|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  2.958.745|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)  |   147.639|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |   147.639|
|   |institucij                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 19.748.423|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |  4.531.493|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   975.122|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   154.329|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  3.260.912|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   136.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |    5.130|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     |  5.731.437|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   133.017|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  2.767.216|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   266.922|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.564.282|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  8.967.663|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  8.967.663|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   517.830|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   50.000|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   467.830|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     | –1.707.146|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    6.500|
|75  |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    6.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V. 44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441)             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    6.500|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  1.800.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  1.800.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  1.800.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   324.666|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |550 Odplačilo domačega dolga        |   324.666|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  –225.312|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  1.475.334|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) =  |  1.707.146|
|   |III.                    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   225.312|
|   |OB KONCU PRETEKLEGA LETA          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
V 3. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Krajevne skupnosti lahko izvajajo v breme sredstev krajevne skupnosti le tiste naloge, ki ne presegajo 40.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost.«
3. člen
Spremeni se 20. člen tako, da se glasi:
»Občina se v letu 2013 lahko zadolži za investicije, predvidene s proračunom za leto 2013, do višine 1.800.000,00 EUR.«
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-7/2013-6
Sežana, dne 26. septembra 2013
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.