Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3000. Pravilnik o spremembi Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami, stran 9085.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 16. redni seji dne 24. 9. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
1. člen
V Pravilniku o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 121/08; v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni prvi odstavek 3. člena tako, da se glasi:
»Stroški prevoza v in iz šole se povrnejo v obliki kilometrine, ki znaša 18 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer. Povračilo stroškov prevoza se določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca–vzgojno-izobraževalni zavod–dom upravičenca za dneve prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu.«
Drugi odstavek 3. člena pravilnika se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi, dosedanji četrti odstavek pa postane tretji odstavek.
2. člen
Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2008
Postojna, dne 24. septembra 2013
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.