Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Št. 410-190/2013 Ob-3775/13 , Stran 2757
Št. 410-190/2013 Ob-3775/13
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in 2. člena Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij (Uradni list RS, št. 57/03), Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2013
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2013, namenjena za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2013. Predvidena višina sredstev za izvajanje razpisanih programov je 5.000,00 EUR, v okviru področja porabe 1804 iz proračunske postavke 18049004-18060, konto 412000 – Sofinanciranje drugih društev, neprofitnih organizacij in ustanov. 3. Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo neprofitne organizacije, društva, združenja in druge institucije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Črnomelj; – so registrirani najmanj eno leto; – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih; – imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti; – redno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih; – nimajo sofinancirane dejavnosti iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Črnomelj, oziroma ne kandidirajo za sredstva proračuna Občine Črnomelj po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Črnomelj. 4. V letu 2013 bo Občina Črnomelj sofinancirala letne programe z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena na najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij. 5. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke: a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in zahtevane priloge; b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva oziroma potrdilo upravne enote o registraciji društva; c) statut društva; d) poročilo o delu za leto 2012; e) izjavo, da imajo urejeno evidenco o članstvu ter plačano članarino. 6. Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke: a) popolno ime in naslov izvajalca programa; b) vsebinski opis vsakega prijavljenega programa, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani učinki programa, s prikazom finančne konstrukcije. 7. Merila za dodelitev sredstev: – usklajenost programa s programsko usmeritvijo in obveznostmi, ki izhajajo iz statuta predlagateljev in programskih ciljev; – kakovost do sedaj realiziranih programov, visoke ocene s strani domače strokovne javnosti, dosežena priznanja in nagrade za dosedanje delo; – udeležba na domačih in mednarodnih prireditvah; – sodelovanje pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Črnomelj; – delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji programov; – množičnost članstva ter – kvalitetno in redno delo. 8. Obrazci razpisne dokumentacije so dosegljivi na spletni Občine Črnomelj, www.crnomelj.si in v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj. 9. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali po pošti prispele do 30. 10. 2013, do 15. ure, v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom: »Javni razpis – Druga društva 2013, Ne odpiraj« na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh (tel. 07/306-11-00). 10. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme županja na predlog komisije za izvedbo postopkov javnega razpisa in vrednotenja letnih programov. O izboru izvajalcev posameznih programov bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po sprejemu sklepa županje. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe. Prepozno prispele oziroma prepozno vložene prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Občina Črnomelj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti