Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3026. Pravilnik o uporabi zelene dvorane, stran 9141.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) je Občinski svet Občine Puconci na 22. redni seji dne 19. 9. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi zelene dvorane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa namene uporabe, ureja pogoje in način oddajanja, način določanja cen za uporabo ter možnosti oglaševanja v Večnamenski športni dvorani Puconci (v nadaljevanju: športna dvorana).
2. člen
Lastnik športne dvorane je Občina Puconci (v nadaljevanju: občina), upravljavec športne dvorane pa Osnovna šola Puconci (v nadaljevanju: osnovna šola).
Medsebojne odnose uredita lastnik in upravljavec s posebno pogodbo.
II. NAMEN UPORABE
3. člen
Športna dvorana se uporablja za naslednje namene:
– izvajanje športne vzgoje predšolskih otrok (vrtec), športne vzgoje šoloobveznih otrok in šolskih športnih tekmovanj, praviloma od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure,
– redna vadba in tekmovanja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– redna vadba in tekmovanja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– redna vadba in tekmovanja v programih kakovostnega in vrhunskega športa,
– športna rekreacija,
– prireditve Občine Puconci,
– prireditve (športne prireditve, proslave, razstave, koncerti, shodi …).
Vadbe in tekmovanja iz druge, tretje, četrte in pete alinee se izvajajo praviloma v terminih od ponedeljka do petka, od 15. do 22. in soboto ter nedeljo od 9. do 22. ure. Za predmetne termine občina izvede javni razpis za najem športne dvorane Puconci za posamezno sezono, ki bo objavljen na spletni strani občine, osnovne šole, v občinskih glasili in medijih.
Za termine iz zadnje alinee se na podlagi vloge za uporabo športne dvorane za prireditev sklene posebna pogodba z uporabnikom. Kolikor ima organizator sklenjeno pogodbo o uporabi športne dvorane za tekočo sezono, ki zajema tudi uporabo športne dvorane za namene organizacije prireditev, posebne pogodbe ni potrebno sklepati.
4. člen
Za redno čiščenje in vzdrževanje športne dvorane skrbi Osnovna šola Puconci.
III. POGOJI IN NAČIN ODDAJE ŠPORTNE DVORANE V UPORABO
5. člen
Sezona v športni dvorani traja od 15. 8. tekočega leta do 30. 6. prihodnjega leta.
Izjemoma je možna uporaba športne dvorane v obdobju izven sezone, za kar se sklene posebna pogodba o uporabi.
6. člen
Uporaba športne dvorane lahko obsega uporabo:
a) vadbenih površin v objektu (1/3, 2/3 oziroma cela dvorana in/ali fitnes),
b) garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu objekta,
c) sob za sodnike, delegate in novinarje,
d) športnega orodja in opreme v objektu.
Obseg uporabe vadbenih površin v objektu se določi s pogodbo o uporabi in urnikom vadbe za tekočo sezono, ki je sestavni del pogodbe.
Uporabi vadbenih površin športne dvorane pripada praviloma uporaba ene garderobe, v času tekmovanja po dogovoru z osnovno šolo.
Za uporabo fitnesa (fizične osebe) se uporabniku izda ustrezna vstopnica (dnevna, mesečna oziroma vstopnica za določeno število obiskov).
7. člen
Športna dvorana se lahko s pogodbo odda v uporabo za namene iz 3. člena tega pravilnika naslednjim uporabnikom:
– vzgojno-izobraževalnim zavodom,
– športnim društvom in klubom,
– ostalim društvom, klubom, organizacijam in skupinam,
– drugim fizičnim in pravnim osebam.
8. člen
Pri oblikovanju urnika vadbe imajo prednostno pravico uporabe športne dvorane uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
I. prioriteta:
Osnovna šola Puconci za izvajanje pouka in šolskih športnih tekmovanj.
II. prioriteta:
Občina Puconci za izvedbo občinskih prireditev in športnih tekmovanj.
III. prioriteta:
Izvajalci Letnega programa športa Občine Puconci.
IV. prioriteta:
Druga društva, klubi in skupine s sedežem na območju Občine Puconci za izvajanje športne rekreacije.
V. prioriteta:
Društva in klubi s sedežem izven Občine Puconci.
VI. prioriteta:
Drugi uporabniki.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka, lahko osnovna šola kateremukoli uporabniku odpove ali prestavi posamezne termine uporabe dvorane zaradi izvedbe športnih tekem, prireditev občine ali oddaje športne dvorane v komercialne namene (prireditve, koncerti …).
V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda pojavi več interesentov za isti termin, imajo prednost do terminov v zgodnejših urah tisti interesenti, katerih člani so pretežno otroci, učenci, dijaki in študentje.
Kolikor pride do prezasedenosti športne dvorane, ima osnovna šola pravico omejiti uporabniku število vadbenih ur in velikost vadbenega prostora.
9. člen
Občina vsako leto, najpozneje do 15. 7., objavi javni razpis za uporabo športne dvorane za naslednjo sezono.
Zainteresirani klubi, društva, organizacije in skupine morajo najkasneje v roku, ki je določen v javnem razpisu, poslati pisno prijavo z navedbo želenih terminov.
Na podlagi prejetih prijav komisija izdela urnik vadbe za naslednjo sezono najkasneje do 20. avgusta, pri čemer upošteva prioritetni vrstni red iz prejšnjega člena tega pravilnika. Komisija je sestavljena iz dveh predstavnikov šole in enega predstavnika občine. Komisijo imenuje župan.
Prijave, ki prispejo po roku iz drugega odstavka tega člena, se obravnavajo naknadno in se jih ne razvršča po prioritetnem vrstnem redu iz prejšnjega člena tega pravilnika, temveč se jim po vrstnem redu prispetja lahko dodelijo preostali prosti termini.
10. člen
Pogodbo o uporabi pripravi osnovna šola in jo pošlje prijavitelju. Prijavitelj mora podpisano pogodbo vrniti v osmih dneh od dneva, ko mu je le-ta bila poslana. Če prijavitelj pogodbe v tem roku ne vrne na naslov osnovne šole, se šteje, da odstopa od prijave na javni razpis in dodeljenega termina.
V pogodbi se določi obdobje uporabe, splošni plačilni pogoji, odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športnega objekta, upoštevanje hišnega reda in za morebitno povzročeno škodo na objektu oziroma opremi. Sestavni del pogodbe je hišni red dvorane.
11. člen
Osnovna šola na podlagi podpisane pogodbe in evidence uporabe športne dvorane izstavi račun uporabniku najkasneje v roku 8 dni po opravljeni storitvi.
Uporabnik je dolžan plačati račun za uporabo v roku 15 dni po prejemu računa.
Uporabniki športne dvorane za tržne prireditve (koncerti ipd.) morajo ceno uporabe poravnati najmanj 8 dni pred izvedbo prireditve, sicer uporaba športne dvorane za izvedbo prireditve ni mogoča.
Če uporabnik v roku ne poravna računa, izgubi pravico do uporabe objekta.
12. člen
Osnovna šola in uporabnik lahko pogodbo o uporabi športne dvorane sporazumno prekineta pred njenim iztekom.
Pogodbo o uporabi lahko osnovna šola enostransko prekine v naslednjih primerih:
– če uporabnik ne uporablja dvorane v terminih, za katere je bila pogodba sklenjena,
– če uporabnik krši določila hišnega reda športne dvorane, tega pravilnika, pogodbe o uporabi, drugih predpisov, ki urejajo to področje ali navodila upravljavca športne dvorane,
– če uporabnik ne plača računa za uporabo.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom. Po medsebojnem dogovoru je odpovedni rok lahko tudi krajši.
13. člen
Uporabnik je v času uporabo športne dvorane zadolžen oziroma odgovoren za red in disciplino ter v času prireditev tudi za izvajanje ukrepov po zakonu, ki ureja javna zbiranja, predvsem pa da poskrbi za reditelje, disciplino nastopajočih in gledalcev.
Uporabnik je prav tako odgovoren, da poskrbi za izvajanje predpisanih požarno varnostnih ukrepov ter za organizacijo izvajanja ukrepov varstva pred požarom v primeru javne ali kakršnekoli druge prireditve. Navodila iz požarnega reda za posameznike-člane društev so priloga pogodbe o uporabi.
Po končani prireditvi mora uporabnik:
– zagotoviti nemoten in varen odhod nastopajočih in gledalcev,
– pregledati vse prostore, ki so bili uporabljeni med prireditvijo,
– odstraniti reklamne panoje in napise ter ostalo opremo (odre, stole, scene …), ki so bili nameščeni samo za čas tekme ali prireditve.
14. člen
Osnovna šola ne odgovarja za osebno opremo uporabnikov pri uporabi športne dvorane.
Uporaba športne dvorane je na lastno odgovornost.
Uporabnik športne dvorane odgovarja za morebitno škodo, kot posledico namernega uničenja ali poškodovanja opreme v času treningov, tekem in prireditev.
15. člen
Vstop na igralno površino je dovoljen samo v čistih športnih copatih.
16. člen
Osnovna šola vodi dnevno evidenco uporabe športne dvorane, iz katere morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– vodja (trener) skupine,
– odgovorna oseba uporabnika,
– čas uporabe,
– površine v uporabi,
– število udeležencev,
– podpis vodje skupine (trenerja),
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
IV. NAČIN DOLOČANJA CENE UPORABE
17. člen
Cenik uporabe športne dvorane potrdi Občinski svet Občine Puconci pred pričetkom sezone za vsako sezono posebej na predlog osnovne šole. Cenik se objavi na spletni strani Občine Puconci in Osnovne šole Puconci.
Cenik uporabe športne dvorane pripravi za čas uporabe ene ure/60 minut. Osnova za določitev cene uporabe je ekonomska cena, ki jo s sklepom določi župan.
Ekonomska cena uporabe zajema materiale stroške:
– stroške ogrevanja,
– stroške električne energije,
– stroške komunalnih storitev,
– stroške tekočega vzdrževanja objekta (sanitarni material, žarnice ...),
– stroške pisarniškega materiala in storitev,
– stroške zavarovanja,
– stroške čiščenja,
– druge materialne stroške.
Stroške upravljanja zagotavlja občina, na podlagi vsakoletnega finančnega načrta, potrjenega na Občinskem svetu Občine Puconci.
18. člen
Uporabniki športne dvorane morajo ceno uporabe poravnati v skladu s pogodbo.
Osnovna šola ne zaračunava cene uporabe v naslednjih primerih:
– za redno vzgojno izobraževalno dejavnost, ki se izvaja v okviru zakonsko predpisane dejavnosti Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Puconci,
– organizatorjem in izvajalcem za izvedbo občinskih športnih šolskih prvenstev za osnovnošolsko mladino,
– izvedbo občinskih prireditev.
19. člen
V tržno nezanimivih terminih za izvajanje Letnega programa športa Občine Puconci, ob humanitarnih prireditvah in prireditvah, katerih organizator je Občina Puconci, se uporaba zaračuna po posebni ceni, ki se določi po posebni pogodbi.
20. člen
Cena uporabe za prireditve se določi v ceniku uporabe za posamezno sezono.
21. člen
Prihodki od uporabe in drugi prihodki iz naslova uporabe športne dvorane so prihodek osnovne šole in se vodijo na posebni postavki. Pridobljeni prihodki se namenijo izključno za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z upravljanjem in vzdrževanjem športne dvorane, investicije in investicijsko vzdrževanje.
V. OGLAŠEVANJE
22. člen
Uporaba površin za oglaševanje se za uporabnike dvorane uskladi 1-krat letno.
Za stalno nameščene panoje ali napise se določi cena za 1 m2 površine v ceniku za posamezno sezono. Pano lahko vsebuje logotip, naziv in polni naslov podjetja. Naročnik zagotovi izdelan pano/transparent oziroma plača slikopleskarska dela. Panoji se praviloma nameščajo vsako leto v poletnih mesecih, ko je športna dvorana zaprta za treninge (izven sezone).
23. člen
V času športnih in drugih prireditev lahko uporabnik skladno s pogodbo o uporabi namesti začasne reklamne panoje, ki jih je dolžan po končani prireditvi odstraniti. Začasni reklamni panoji so lahko samostoječi ali nameščeni na letvenike in ograje na tribunah, in sicer tako, da ne poškodujejo igralne površine, opleskov in druge opreme v dvorani ter niso nevarni za uporabnike in obiskovalce.
Stalnih reklamnih panojev ni dovoljeno prekrivati v času prireditev.
VI. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Nadzor nad uporabo športne dvorane in nadzor nad izvajanjem pravilnika in hišnega reda zagotavlja osnovna šola s svojim strokovno-tehničnim kadrom.
V času šolskega pouka, zagotavlja nemoteno uporabo športne dvorane in skrbi, da se dejavnost odvija v okviru hišnega reda, strokovni kader osnovne šole in vrtca.
25. člen
Ravnatelj najkasneje v roku 15 dni po sprejemu tega pravilnika izda hišni red za uporabo športne dvorane. Hišni red mora biti izobešen v prostorih športne dvorane.
26. člen
Občina objavi javni razpis za uporabo športne dvorane za šolsko leto 2013/2014 najkasneje do 15. 10. 2013. Na podlagi prejetih prijav komisija izdela urnik vadbe najkasneje do 1. 11. 2013. Za javni razpis, pogoje, način oddaje športne dvorane in ostale zadeve se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2013
Puconci, dne 19. septembra 2013
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.