Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

In 2228/2011 Os-3691/13 , Stran 2801
In 2228/2011 Os-3691/13
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Bibijani Šilc v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Andreja Černic, Endlicharjeva ulica 7, Maribor - dostava; Tatjane Drezgić, Ulica Vita Kraigherja 20, Maribor - dostava, ki jo zastopa odv. Martina Geč, Ulica Heroja Bračiča 14, Maribor, zaradi izterjave upnikove denarne tejatve v skupni višini 941,50 EUR s pp, o postavitvi začasnega zastopnika dolžnici Tatjani Drezgić izven naroka 6. 9. 2013 sklenilo: dolžnici Drezgić Tatjani, Ulica Vita Kraigherja 20, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Martina Geč, Ulica Heroja Bračiča 14, 2000 Maribor. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 6. 9. 2013