Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3030. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest, stran 9146.

Na podlagi 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest
1. člen
V Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest (Uradni list RS, št. 64/12 in 76/12) se naslov 10. člena spremeni tako, se glasi: »(dejavnosti izven obsega koncesije)«.
2. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je v času trajanja koncesije dana v javni promet nova državna cesta, državna kolesarska povezava ali prometna površina iz prejšnjega odstavka oziroma predana v upravljanje direkciji druga državna cesta na določenem območju koncesije, postane ta državna cesta, kolesarska povezava ali prometna površina ne glede na seznam državnih cest iz Priloge 1 te uredbe sestavni del državnih cest na tem območju koncesije. Koncesionar na tem območju jo je dolžan prevzeti na način in pod pogoji, kot veljajo za to območje. Ta določba se uporablja tudi za primer, ko občinska cesta, kolesarska povezava ali druga prometna površina s spremembo kategorizacije postane državna cesta, državna kolesarska povezava ali prometna površina.«.
3. člen
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Koncesija za posamezno koncesijsko območje se podeli v ločenem sklopu javnega razpisa ali na podlagi samostojnega postopka javnega razpisa.«.
4. člen
V prvem odstavku 15. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. splošni pogoji:
– da kandidat ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, določena v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o javnem naročanju);
– da kandidat na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju ali 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US in 90/12) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12);
– da kandidat ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– da kandidat ni v stečajnem postopku ali da za kandidata ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– da kandidat ni v postopku prisilnega prenehanja ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju;
– da kandidat ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
– da kandidat na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi Republike Slovenije, nima zapadlih, neplačanih, obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;«.
4. točka se spremeni, tako, da se glasi:
»4. ekonomski pogoji:
– kandidat mora izkazati, da je imel v zadnjih treh koledarskih letih pred rokom za oddajo ponudbe skupni prihodek v višini, ki je za posamezno območje koncesije določen v Prilogi 2 te uredbe;
– da ima kandidat poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da koncedent v razmerju do kandidata ni v obdobju zadnjih dveh let pred rokom za oddajo ponudbe upravičeno unovčil nobene garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancije za odpravo napak v garancijskem roku;
– da je v obdobju zadnjih dveh let pred rokom za oddajo ponudbe kandidat pravočasno izpolnil vse zapadle obveznosti do koncedenta;
– kandidat na dan izdaje dokazila nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred izdajo dokazila pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 30 dni. Dokazilo ne sme biti izdano več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudbe;
– kandidatova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB6 ali boljše. Če kandidat ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno oceno Baa2 agencije Moody's ali bonitetno oceno BBB agencije S&P ali bonitetno oceno BBB agencije Fitch. Dokazilo ne sme biti izdano več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudbe;«.
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. reference:
– kandidat mora izkazati, skupaj s potrdili njegovih referenčnih naročnikov, da je v zadnjih treh koledarskih letih pred rokom za oddajo ponudbe po tej uredbi uspešno izvedel istovrstna referenčna dela v skupni dolžini najmanj 1/3 razpisanega cestnega omrežja, ki ga prevzema v vlogi, pri čemer se posamezna cesta iz referenčnega posla pri izračunu dolžine omrežja iz referenčnega posla upošteva samo enkrat. Za istovrstna referenčna dela se štejejo dela rednega vzdrževanja in varstva kategoriziranega javnega cestnega omrežja, ki so glede na vrsto del in način opravljanja primerljiva z nalogami koncesionarja po tej uredbi in kot jih podrobneje določa predpis, ki ureja vrste vzdrževalnih del na javnih cestah in nivo rednega vzdrževanja javnih cest.«.
V drugem odstavku se za besedo »koncesionar« doda besedilo, ki se glasi:
»ob oddaji vloge in«.
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Če se kandidat poteguje za pridobitev več koncesij, se glede izkazovanja pogojev iz 2., 3. in 5. točke prvega odstavka tega člena ni dovoljeno sklicevati na kapacitete oziroma referenčna potrdila, ki jih je kandidat že uporabil za dokazovanje izpolnjevanja pogojev na drugem koncesijskem območju, razen če je za drugo koncesijsko območje postopek dokončen in mu koncesija ni bila podeljena ali če je bil postopek podelitve koncesije na drugem koncesijskem območju zaključen brez podelitve koncesije.«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kandidat, ki v vlogi nastopa s podizvajalci, se lahko glede izkazovanja pogojev iz 2. in 3. točke, prve alineje 4. točke ter 5. točke prvega odstavka tega člena, sklicuje na kapacitete oziroma referenčna potrdila podizvajalcev, ki jih navede v vlogi, če ti podizvajalci poleg pogojev iz 1. točke prvega odstavka tega člena izpolnjujejo tudi pogoje iz druge do šeste alineje 4. točke prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
5. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru skupne vloge članov konzorcija morajo pogoje iz 1. točke in druge do šeste alineje 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena izpolnjevati vse osebe, ki so vložile tako vlogo, ostale pogoje pa lahko izkazujejo skupaj člani konzorcija in podizvajalci, ki so navedeni v skupni vlogi, če ti podizvajalci poleg pogojev iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena izpolnjujejo tudi pogoje iz druge do šeste alineje 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena.«.
6. člen
17. člen se črta.
7. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Merili za izbor koncesionarja sta:
– najnižja ponudbena vrednost rednega vzdrževanja državnih cest za koncesijsko območje, ki predstavlja 90 odstotkov skupnega števila točk, in
– stalnost teh cen, ki predstavlja deset odstotkov skupnega števila točk.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »vseh« nadomesti z besedo »obeh«.
Dosedanji sedmi odstavek postane peti odstavek.
8. člen
Tretji odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz 1. točke prvega odstavka 15. člena te uredbe, v primeru iz četrtega odstavka 15. člena in tretjega odstavka 16. člena te uredbe pa tudi pogoje, ki se zahtevajo z navedenima določbama te uredbe.«.
9. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-50/2013
Ljubljana, dne 3. oktobra 2013
EVA 2013-2430-0055
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister