Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Št. 90 Ob-3820/13 , Stran 2792
Št. 90 Ob-3820/13
Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37,2258 Sveti Tomaž, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež prodajalca: Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37,2258 Sveti Tomaž. 2. Opis predmeta prodaje: Predmet prodaje je zemljišče s parc. št. 7/5 pašnik, zemljišče pod stavbo k.o. Rakovci, v skupni izmeri 690 m2. Na parceli stoji starejša stanovanjska hiša s gospodarskim poslopjem, ki sta v zelo slabem stanju. Zemljišče se prodaja za izhodiščno ceno 9.624,00 EUR. Do nepremičnine je možen dostop. 3. Pogoji prodaje: – Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje; – Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku; – Ponudnik mora predloži potrdilo o državljanstvu (samostojni podjetniki tudi izpis iz poslovnega registra) oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe; – Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene; – Izbrani ponudnik mora v 15 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku; – Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe ter stroške vpisa v zemljiško knjigo. 4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo: a) Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili in prilogami v zaprti kuverti najkasneje do 5. novembra 2013, do 10. ure na naslov: Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika. b) Pogoji za udeležbo: Ponudnik izpolni obrazec 1 in 2, ki sta sestavni del tega povabila. Ponudba mora obvezno vsebovati: – podatke ponudnika (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun); – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodišče cene; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Sveti Tomaž, št. 011000100020516, sklic 00714100«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremičnine poznano; – ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe. 5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v tem razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 6. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 5. novembra 2013, ob 10.30 na sedežu Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37,2258 Sveti Tomaž. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Sveti Tomaž. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb. Ponudniki – fizične osebe/samostojni podjetniki, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb pa morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje. 7. Način in rok plačila kupnine: z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Sveti Tomaž v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v tem roku, je bistvena sestavina pogodbe. Občina Sveti Tomaž bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vknjižba lastninske pravice na svoje ime). 8. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in zapade v korist Občine Sveti Tomaž. 9. Ustavitev postopka: prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti. 10. Podrobnejše informacije Dodatne informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. 02/741-66-00 pri Hartman Zinki. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem telefonskem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb in obrazec vloge je objavljeno na oglasni deski Občine Sveti Tomaž ter na spletni strani Občine Sveti Tomaž: http://www.sv-tomaz.si pod aktualno.
Občina Sveti Tomaž