Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Št. 478-80/2013/9 Ob-3778/13 , Stran 2768
Št. 478-80/2013/9 Ob-3778/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Premičnine, in sicer 23 počitniških prikolic IMV ADRIA KAMPER 500, dimenzije 2,4 m × 5,2 m × 2,2 m, teže 1090 kg. K osmim prikolicam pripada tudi lesen predprostor širine cca 2,5 m. Prikolice so stacionirane v naselju Počitniškega doma MNZ Debeli Rtič, Jadranska cesta 79, Ankaran. Leto izdelave prikolic je 1988, prikolice niso v voznem stanju in nimajo podvozja. Prikolice so razdeljene na tri prostore, in sicer spalnica dimenzije 2,2 m × 1,8 m, vmesni prostor dimenzije 2,2 m × 2,2 m ter zadnji del prikolice dimenzije 2,2 m × 1,0 m (v nadaljevanju: prikolice). Prikolice se prodajajo v celoti in ne posamezno. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja prikolic se bo izvedla po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za prikolice znaša skupaj 10.295,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na dodano vrednost. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 22. 10. 2013 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 21. 10. 2013 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39910413. Varščina bo najugodnejšemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za prikolice. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Dražitelj, ki na dražbi uspe, pa ne sklene pogodbe (odkloni sklenitev pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od dražbe, izgubi varščino. 8. Ogled predmeta javne dražbe Ogled prikolic se lahko opravi po predhodnem dogovoru s Kajo Vagaja ali Denisom Cirikovićem, tel. 01/514-71-67. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov jasmina.strgarsek@gov.si. 9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez obresti. 10. Drugi pogoji: – prikolice so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«; – možen je samo odkup vseh prikolic skupaj; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino; – dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži; – kupec mora prikolice prevzeti in odstraniti iz naselja PD Debeli Rtič prodajalca v roku 15 dni od plačila celotne kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in mora plačati stroške hranjenja v višini 5,00 EUR za posamezno prikolico na dan; – stroške v zvezi s prenosom lastništva, davek na dodano vrednost ter morebitne druge stroške in dajatve, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve