Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3031. Zakon o pravilih cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZPrCP-UPB2)
3032. Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)
3033. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-C)
3034. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H)
3035. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H)
3036. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1B)
3037. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-C)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3038. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3039. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2013

OBČINE

Dolenjske Toplice

3073. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2013
3074. Odlok o spremembah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2014
3075. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3076. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice
3077. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ivančna Gorica

3040. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Ivančna Gorica
3041. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovodi Korinj - Laze, Podsmreka in Trnovica«
3042. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta pod Dečjo vasjo
3043. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta prenova jedra Krke
3044. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Novo jedro Višnje Gore
3045. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta gospodarske cone Piskovka
3046. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 761/0, k.o. 1807 – Temenica
3047. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1587/14, 1587/15, 1587/16, k.o. 1810 – Stična
3048. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 610/2, 611/4 in 614/2, k.o. 1810 – Stična
3049. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 16/6, 16/7, 16/12, 16/14, 16/16, 32/4, 32/6, 32/7, 33/2, k.o. 1815 – Draga

Jesenice

3050. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
3051. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

Koper

3052. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
3053. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3054. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Litija

3055. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2012

Miren-Kostanjevica

3056. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica

Moravske Toplice

3078. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice

Novo mesto

3057. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013

Oplotnica

3079. Odlok o porabi proračunske rezerve

Semič

3058. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3059. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3060. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3061. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenska Bistrica

3080. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Slovenska Bistrica – Dvorec Zgornja Polskava

Škocjan

3062. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

Šmarješke Toplice

3063. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarješke Toplice
3064. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Šmarješke Toplice
3065. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček
3066. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šmarješke Toplice
3067. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Zagorje ob Savi

3068. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje op 5 ZS 27 – Kolenc v Zagorju ob Savi
3069. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi
3070. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 – 1. rebalans proračuna 2013
3071. Odlok o spremembi Odloka o koriščenju sredstev proračunske rezerve v letu 2013
3072. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Zagorje ob Savi

POPRAVKI

3081. Tehnični popravek Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Braslovče
3082. Popravek Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti