Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3055. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2012, stran 9216.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 20. seji dne 25. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2012
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2012, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv, premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2012 ter dosežene prihodke in druge prejemke krajevnih skupnosti v Občini Litija, dosežene odhodke in druge izdatke krajevnih skupnosti v Občini Litija.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2012 izkazuje v evrih:
+-----------------------------------------------+---------------+
|A. bilanca prihodkov in odhodkov        |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|I. prihodki                  | 15.202.551,11|
+-----------------------------------------------+---------------+
|II. odhodki                  | 14.168.905,44|
+-----------------------------------------------+---------------+
|III. proračunski presežek           |  1.033.645,67|
+-----------------------------------------------+---------------+
|B. račun finančnih terjatev in naložb     |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja  |    8.476,13|
|kapitalskih deležev              |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|V. dana posojila in povečanje kapitalskih   |      0,00|
|deležev                    |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|VI. prejeta minus dana posojila        |    8.476,13|
|in spremembe kapitalskih deležev        |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|C. račun financiranja             |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|VII. zadolževanje               |      0,00|
+-----------------------------------------------+---------------+
|VIII. odplačila dolga             |   240.000,60|
+-----------------------------------------------+---------------+
|IX. sprememba stanja sredstev na računu    |   802.121,20|
+-----------------------------------------------+---------------+
|X. neto zadolževanje              |  –240.000,60|
+-----------------------------------------------+---------------+
|XI. neto financiranje             | –1.033.645,67|
+-----------------------------------------------+---------------+
|XII. stanje sredstev na računih na dan 31. 12. |   832.734,77|
|2012                      |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|D. bilanca sredstev rezerv           |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|I. prihodki                  |   629.237,67|
+-----------------------------------------------+---------------+
|II. odhodki                  |   463.564,14|
+-----------------------------------------------+---------------+
|III. presežek                 |   165.673,53|
+-----------------------------------------------+---------------+
|E. premoženjska bilanca            |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|– sredstva:                  |   57.324.261|
+-----------------------------------------------+---------------+
|– obveznosti in lastni viri:          |   57.324.261|
+-----------------------------------------------+---------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv, premoženjska bilanca in letno poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2013
Litija, dne 25. septembra 2013
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti