Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3052. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju, stran 9212.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
Št. 110-35/2008
Koper, dne 4. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 3. oktobra 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
1. člen
V prvem odstavku 3. člena Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 118/04 in 71/08) se besedilo druge alinee črta.
V dosedanji tretji alinei se število »28« nadomesti s številom »26«.
V dosedanji sedmi alinei se besedilo »ne prejemajo nadomestila za brezposelne« nadomesti z besedilom »niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb«.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Višina štipendije za študente se vsako leto določi na podlagi dosežene povprečne ocene štipendista v preteklem študijskem letu na naslednji način:
+----------------------+----------------------------------+
|  Povprečna ocena  |  Število točk za določitev   |
|           |  štipendije za študij v kraju  |
|           |       bivanja       |
+----------------------+----------------------------------+
|    6,0–6,9    |        795        |
+----------------------+----------------------------------+
|    7,0–7,9    |        885        |
+----------------------+----------------------------------+
|    8,0–8,5    |        985        |
+----------------------+----------------------------------+
|    8,6–9,0    |        1125        |
+----------------------+----------------------------------+
|    9,1–9,5    |        1285        |
+----------------------+----------------------------------+
|    9,6–10,0    |        1445        |
+----------------------+----------------------------------+
Višina štipendije se za študente prvih letnikov določi na podlagi doseženega uspeha na maturi na naslednji način:
+----------+--------------+-------------------+-----------------+
|  Uspeh |   Uspeh  |    Uspeh    | Število točk  |
| na maturi| na poklicni |na poklicni maturi | za določitev  |
|     | maturi (23) | (20), zaključni |  štipendije  |
|     |       |    izpit    |  za študij  |
|     |       |  s 4 predmeti  | v kraju bivanja |
+----------+--------------+-------------------+-----------------+
|  10–15 |   8–12   |    8–12    |    575    |
+----------+--------------+-------------------+-----------------+
|  16–19 |   13–15  |    13–15    |    700    |
+----------+--------------+-------------------+-----------------+
|  20–22 |   16–17  |    16–17    |    825    |
+----------+--------------+-------------------+-----------------+
|  23–25 |   18   |    18     |    985    |
+----------+--------------+-------------------+-----------------+
|  26–28 |   19   |     /     |   1125    |
+----------+--------------+-------------------+-----------------+
|  29–31 |   20–21  |    19     |   1285    |
+----------+--------------+-------------------+-----------------+
|  32–34 |   22–23  |    20     |   1445    |
+----------+--------------+-------------------+-----------------+
Če je kraj stalnega prebivališča študenta od kraja študija oddaljen več kot 80 km, štipendist prejme dodatnih 400 točk.
Pri določanju višine štipendije za študij v tujini, se število točk, doseženih po kriterijih iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka tega člena, poveča za 20 %.
Višina štipendije se poviša ob doseženih uspehih na izvenšolskih dejavnostih, kot so izobraževanje, kultura, umetnost, šport ipd., na naslednji način:
– 1. mesto oziroma zlato priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju 300 točk,
– 2. mesto oziroma srebrno priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju 200 točk,
– 3. mesto oziroma bronasto priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju 100 točk,
– ostale nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki: vsako dokazilo 20 točk.
Točke za priznanja, nagrade in druge javne dosežke določi komisija za štipendiranje.
Skupno število točk, dodeljenih za priznanja, nagrade in druge javne dosežke, ne sme presegati s sklepom župana določenega odstotka skupnega števila točk, doseženega po kriterijih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
Vrednost točke določi s sklepom župan.
Župan s sklepom določi najvišjo višino štipendije, ki jo štipendist lahko prejme za študij v kraju bivanja, za študij v kraju, ki je oddaljen najmanj 80 km od kraja bivanja in za študij v tujini.«
3. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Župan s sklepom o razpisu štipendij lahko določi število razpisanih štipendij za določeno področje izobraževanja.«
4. člen
Tretja alinea prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– morebitna dokazila o doseganju vidnih rezultatov na izvenšolskih področjih oziroma posebni nadarjenosti.«
V osmi alinei prvega odstavka 10. člena se besedilo »ne prejema nadomestila za brezposelne« nadomesti z besedilom »ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb«.
5. člen
Drugi stavek drugega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi: »Komisija šteje tri člane, od katerih je eden član Odbora za družbene dejavnosti Mestne občine Koper.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za študijsko leto 2013/2014.
Št. 110-35/2008
Koper, dne 3. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L R E G O L A M E N T O
sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento per la concessione di borse di studio
N. 110-35/2008
Capodistria, 4 ottobre 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la sua seduta del 3 ottobre 2013 ha approvato il
R E G O L A M E N T O
sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento per la concessione di borse di studio
Articolo 1
Nel primo comma dell’articolo 3 del Regolamento per la concessione di borse di studio (G.U. della RS, n. 118/04 e 71/08), si elimina il secondo alinea.
Nel precedente terzo alinea il numero »28« è sostituito con il numero »26«.
Nel precedente settimo alinea il testo »non percepiscano il sussidio di disoccupazione« è sostituito con il testo »non sono iscritti nell’elenco dei disoccupati«.
Articolo 2
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
»L’importo della borsa di studio concessa agli studenti degli istituti d’istruzione superiore è definito in base alla media conseguita delle votazioni nell’anno accademico precedente, e precisamente:
+------------------------+-----------------------------------+
|     Media     |  Punteggio per la definizione  |
|   di votazione   |dell’importo della borsa di studio |
|            |per la frequenza di corsi nel luogo|
|            |      di residenza      |
+------------------------+-----------------------------------+
|    6,0–6,9     |        795        |
+------------------------+-----------------------------------+
|    7,0–7,9     |        885        |
+------------------------+-----------------------------------+
|    8,0–8,5     |        985        |
+------------------------+-----------------------------------+
|    8,6–9,0     |        1125        |
+------------------------+-----------------------------------+
|    9,1–9,5     |        1285        |
+------------------------+-----------------------------------+
|    9,6–10,0    |        1445        |
+------------------------+-----------------------------------+
L’importo della borsa di studio concessa agli studenti dei primi anni di corso è definito in base al profitto riportato all’esame di maturità, secondo le seguenti modalità:
+------------+---------------+-----------------+----------------+
| Profitto |  Profitto  |  Profitto   |  Punteggio  |
|all’esame di|  all’esame  |  all’esame  |   per la   |
| maturita | di maturita |  di maturita  | definizione  |
|      | professionale | professionale | dell’importo |
|      |   (23)   |  (20), esame  | della borsa di |
|      |        |  finale in  | studio per la |
|      |        | quattro materie | frequentazione |
|      |        |         | di corsi nel |
|      |        |         |  luogo di  |
|      |        |         |  residenza  |
+------------+---------------+-----------------+----------------+
|  10–15  |   8–12   |   8–12    |   575    |
+------------+---------------+-----------------+----------------+
|  16–19  |   13–15   |   13–15   |   700    |
+------------+---------------+-----------------+----------------+
|  20–22  |   16–17   |   16–17   |   825    |
+------------+---------------+-----------------+----------------+
|  23–25  |   18    |    18    |   985    |
+------------+---------------+-----------------+----------------+
|  26–28  |   19    |    /    |   1125   |
+------------+---------------+-----------------+----------------+
|  29–31  |   20–21   |    19    |   1285   |
+------------+---------------+-----------------+----------------+
|  32–34  |   22–23   |    20    |   1445   |
+------------+---------------+-----------------+----------------+
Al borsista vengono assegnati ulteriori 400 punti se il luogo di residenza dello studente dista più di 80 chilometri dal luogo di frequenza dei corsi.
Nel definire l’importo della borsa di studio, per la frequenza di corsi all’estero, il numero dei punti ottenuti in base ai criteri del primo, secondo, terzo e quinto comma di questo articolo, viene maggiorato del 20 %.
L’importo della borsa di studio è maggiorato in caso di buoni risultati conseguiti alle attività extrascolastiche quali formazione, cultura, arte, sport, ecc., ed è calcolato secondo le seguenti modalità:
– 1° posto ovvero medaglia d’oro (a squadra o individuale) ottenuto ad una gara nazionale od internazionale: 300 punti,
– 2° posto ovvero medaglia d’argento (a squadra o individuale) ottenuto ad una gara nazionale od internazionale: 200 punti,
– 3° posto ovvero medaglia di bronzo (a squadra o individuale) ottenuto ad una gara nazionale od internazionale: 100 punti,
– Altri premi, riconoscimenti o successi alle manifestazioni od eventi pubblici: ciascuna attestazione vale 20 punti.
I punteggi relativi ai riconoscimenti, premi ed altri successi alle manifestazioni od eventi pubblici sono stabiliti dalla commissione per l’assegnazione delle borse di studio.
Il totale del punteggio ottenuto relativo ai riconoscimenti, premi ed altri successi alle manifestazioni od eventi pubblici, non deve superare la percentuale del numero totale di punti definita con la delibera del Sindaco, ottenuta in base ai criteri del primo, secondo e terzo comma di questo articolo.
Il Sindaco definisce il valore del punteggio con delibera.
Il Sindaco definisce con delibera il massimo importo della borsa di studio, che può venire erogata al borsitata per la frequenza di corsi nel luogo di residenza, per la frequenza di corsi, che distano almeno 80 chilometri dal luogo di residenza e per la frequenza di corsi all’estero.
Articolo 3
All’articolo 8 si aggiunge il seguente nuovo secondo comma:
»Il Sindaco può definire il numero di borse di studio erogate per singolo campo d’istruzione con delibera al bando di concorso per la concessione delle borse di studio.«
Articolo 4
Il terzo alinea del primo comma dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
»– eventuali attestazioni per l’ottenimento di buoni risultati conseguiti alle attività extrascolastiche ossia particolari predisposizioni.«
L’ottavo alinea del primo comma dell’articolo 10 il testo »non percepisce il sussidio di disoccupazione« viene sostituito con »non è iscritto nell’elenco dei disoccupati«.
Articolo 5
La seconda frase del secondo comma dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:
»La commissione si compone di tre membri, uno dei quali è membro del Comitato per le attività sociali del Comune città di Capodistria.«
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e viene utilizzato per l’anno accademico 2013/2014.
N. 110-35/2008
Capodistria, 3 ottobre 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti