Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3051. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, stran 9211.

Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/07, 76/08, 100/08), 2., 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 61/02, 110/02, 2/04), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/07, 17/08, 21/08, 76/08), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 29. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
1. člen
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 96/99, 109/05 in 51/09) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in obsegajo dejavnost vzdrževanja pokopališč in oddajanja grobov v najem in obsegajo naslednja dela:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– oddajanje prostorov za grob v najem,
– sklepanje najemnih pogodb,
– vodenje evidence umrlih,
– opravljanje drugih del in nalog, ki so določena z zakonom in tem odlokom ter v skladu s krajevnimi običaji.«
2. člen
V odloku se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Pogrebna dejavnost se izvaja izven pokopališča in na pokopališčih in obsega naslednja dela:
– prevzem pokojnika na kraju smrti,
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika s kraja smrti na kraj, kjer se čuva oziroma na upepelitev,
– izkop in zasutje groba ter zaščita sosednjih grobov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pogrebne dežurne službe.«
3. člen
V odloku se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»Svojci, pristojni organi in institucije so dolžni obvestiti upravljavca o nastopu smrti. Prevzem pokojnika na kraju smrti na celotnem območju Občine Jesenice ter vse pokojnike iz Splošne bolnišnice Jesenice in Doma upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice lahko opravi izključno upravljavec.
Upravljavec prevzame pokojnika in ga prepelje v za to namenjene ustrezne prostore na pokopališču Blejska Dobrava, ter ga tam čuva do odvoza na upepelitev, prenosa v mrliško vežico ali oddaje drugi pogrebni službi.
V primeru, da bo pokojnik pokopan na pokopališču, ki ni v upravljanju upravljavca, ga upravljavec odda pristojni pogrebni službi. Stroške, ki nastanejo od prevzema pokojnika do oddaje pokojnika drugi pristojni pogrebni službi, je dolžna poravnati pogrebna služba, ki prevzame pokojnika.
Pokojnik do pokopa leži v mrliški vežici, če se pokop opravi na pokopališču Blejska Dobrava. Če se pokop opravi na pokopališču Planina pod Golico, lahko pokojnik do pokopa leži na domu, kolikor je le-ta v Krajevni skupnosti Planina pod Golico. V nasprotnem primeru pokojnik do pokopa leži v mrliški vežici na Blejski Dobravi.
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva, je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili s strani upravljavca.
Prenos pokojnika na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.«
4. člen
Prvi odstavek 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Stroške pokopa, ki vključujejo vse stroške od prevzema pokojnika na kraju smrti do pokopa, morajo poravnati dediči umrlega, oziroma oseba, ki je naročila pokop.«
5. člen
V odloku se 16. člen spremeni tako, da se glasi:
»Pogrebna svečanost se prične s prenosom pokojnika iz mrliške vežice do poslovilnega prostora, kjer se opravi poslednje slovo od pokojnika. Pri slovesnosti lahko sodelujejo po vrstnem redu godba, pevci, govorniki ter izvajalci verskih obredov. Na željo svojcev pokojnika govornika priskrbi upravljavec pokopališča.
Pogreb opravijo pogrebniki upravljavca. Če gre za pokope na pokopališču v Planini pod Golico, se lahko pogreb opravi na krajevno običajen način. Pogrebniki morajo biti oblečeni v svečane obleke.
Pogrebni sprevod se odvija izpred mrliške vežice ali s pokojnikovega doma ali z določenega mesta pred vhodom na pokopališče do grobnega mesta na pokopališču.«
6. člen
V 30. členu odloka se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da najemnik ne sporoči spremembe naslova, zaradi česar mu ni možno vročiti računa za najemnino groba in ostale pošte, lahko upravljavec sam pridobi podatke o bivališču najemnika od uradnih institucij.«
7. člen
Zadnji odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na pokopališču in v neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebne svečanosti (npr. povzročanje hrupa, vpitje, moteči zvoki in podobno). Upravljavec pokopališča povzročitelja na to opozori pred začetkom pogrebne svečanosti.«
8. člen
V odloku se 40. člen spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 2000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki na območju Občine Jesenice izvaja storitve in dela iz 4. in 5. člena tega odloka in ni izvajalec javne službe iz 3. člena tega odloka.
Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki na območju Občine Jesenice izvaja storitve in dela iz 4. in 5. člena tega odloka in ni izvajalec javne službe iz 3. člena tega odloka.
Z globo 2000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki prevzame pokojnika v nasprotju s 7. členom tega odloka.
Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki prevzame pokojnika v nasprotju s 7. členom tega odloka.
Z globo 2000 EUR se kaznuje upravljavec, če ravna v nasprotju z 38. členom tega odloka.
Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba upravljavca, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z globo 300 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila iz 37. člena tega odloka.
Z globo 300 EUR se kaznuje najemnik, če ravna v nasprotju z 39. členom tega odloka.«
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2009
Jesenice, dne 26. septembra 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti