Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3057. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013, stran 9217.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl. US, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 24. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12, 62/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 3.545.000 EUR, in sicer za naslednje investicije: OŠ Bršljin, Atletska steza Portoval, Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, Obnova ceste Novo mesto–Šentjernej (skozi naselje Ratež) in Rekonstrukcija krožišča Otočec–Šempeter.
Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2013 ne bo izdajala poroštev.«
3. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2013.
Št. 410-8/2011
Novo mesto, dne 26. septembra 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti