Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013, Kazalo


MINISTRSTVA

3083. Pravilnik o posesti in nošenju orožja in streliva v policiji
3084. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije
3085. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov
3086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov

USTAVNO SODIŠČE

3087. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 11. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju ni v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

3088. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu in predsednika Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3089. Dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani
3090. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

OBČINE

Brežice

3091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež »območje šotorišča«

Celje

3104. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o.
3105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.

Dravograd

3092. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd
3093. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dravograd
3094. Pravilnik o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Dravograd
3095. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd
3096. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Kobarid

3106. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Laško

3107. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško
3108. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
3109. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1 – del)
3110. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta KS 2 Debro

Log-Dragomer

3097. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2013
3098. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2013

Mežica

3111. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2013

Moravske Toplice

3099. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice

Novo mesto

3100. Obvezna razlaga dvanajstega odstavka 29. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto v povezavi z drugim odstavkom 12. člena Odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
3101. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/2

Šentrupert

3102. Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti v Občini Šentrupert

Trebnje

3103. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Trebnjem

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti