Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013, Kazalo


MINISTRSTVA

3083. Pravilnik o posesti in nošenju orožja in streliva v policiji
3084. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije
3085. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov
3086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov

USTAVNO SODIŠČE

3087. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 11. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju ni v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

3088. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu in predsednika Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3089. Dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani
3090. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

OBČINE

Brežice

3091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež »območje šotorišča«

Celje

3104. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o.
3105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.

Dravograd

3092. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd
3093. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dravograd
3094. Pravilnik o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Dravograd
3095. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd
3096. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Kobarid

3106. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Laško

3107. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško
3108. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
3109. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1 – del)
3110. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta KS 2 Debro

Log-Dragomer

3097. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2013
3098. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2013

Mežica

3111. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2013

Moravske Toplice

3099. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice

Novo mesto

3100. Obvezna razlaga dvanajstega odstavka 29. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto v povezavi z drugim odstavkom 12. člena Odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
3101. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/2

Šentrupert

3102. Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti v Občini Šentrupert

Trebnje

3103. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Trebnjem

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost