Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

Ob-3898/13 , Stran 2809
Ob-3898/13
Pravne podlage: – Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), – Uredba komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), – Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), – Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21. 11. 2007), – Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013 (št. CCI 2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007), – Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02 – ZDT-B, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 17/13 Odl. US: U-I-42/12-15, 21/13 – ZVRS-G in 47/13), – Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 2), – Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 110/11 – ZDIU12), – Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 /ZIPRS1314/ (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 61/13), – Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12 in 61/13), – Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 61/13), – Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), – Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), – Sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja, o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, št: OP RČV 4/3/11-0-MK, z dne 7. 10. 2013, Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, objavlja
javni razpis za izbor operacij
Povečanje zaposlitvenih možnosti mladih na področju likovne umetnosti
1. Izvajalec javnega razpisa Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju evropske kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi posredniškega telesa, ki je izvajalec javnega razpisa, in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je financiranje projektov, ki bodo povečali zaposlitvene možnosti mladih likovnih umetnikov prek vzpostavitve aktivne mreže galerij in drugih izvajalcev s področja sodobne likovne umetnosti na celotnem območju Republike Slovenije, skladno z Operativnim programom, razvojno prioriteto in prednostno usmeritvijo. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 4. razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve 4.3: Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti. Ranljive družbene skupine so mladi (do 35 leta starosti) diplomanti akademij za likovno umetnost in sorodnih visokošolskih izobraževalnih ustanov, ki delujejo na področju sodobnih vizualnih umetnosti predvsem kot ustvarjalci, v manjši meri tudi kot kritiki in kulturni managerji. Gre za skupino, ki je najtežje zaposljiva, saj delovnih mest za te poklice praviloma ni. V Sloveniji obstaja možnost samozaposlitve na področju kulture, a je vključitev v sistem najmlajši generaciji vedno večja ovira, ker brez izkušenj v razmerah odsotnega trga umetnin in splošne krize, ustvarjalec s svojim delom ne more niti preživeti, kaj šele, da bi razvil svoje potenciale. 3. Namen in cilji javnega razpisa Namen javnega razpisa je vključevanju mladih likovnih umetnikov in kritikov v razstavne programe s pomočjo podporne mreže galerij na območju celotne države z namenom: – zaposlovanja mladih umetnikov, kritikov in publicistov na področju likovne umetnosti, ki se profesionalno ukvarjajo s slikarstvom, kiparstvom, grafiko, ilustracijo, fotografijo, videom ali ustvarjajo v drugih raznolikih sodobnih ustvarjalnih in raziskovalnih likovnih praksah; ter umetnostnih zgodovinarjev, ki proučujejo in predstavljajo sodobno likovno umetnost javnosti; – usposabljanja in izobraževanja mladih za produkcijo, promocijo in trženje sodobne likovne umetnosti, s poudarkom na kulturnem managementu; – omogočanja pridobivanja delovnih izkušenj mladih na likovnem področju; – omogočanja pridobivanja referenc mladim ustvarjalcem na področju likovne umetnosti v Sloveniji s ciljem integracije ranljivih skupin mladih likovnih ustvarjalcev na trg delovne sile, spodbujanja zaposlitvenih možnosti na področju kulture in kreativnega sektorja ter oblikovanja in vzgoje ciljnega likovnega občinstva potencialnih zbirateljev in mecenov. Cilji javnega razpisa so: – povečanje števila zaposlenih na področju likovne umetnosti in izboljšanje njihovega ekonomskega in socialnega položaja; – večje število koprodukcij in drugih oblik sodelovanja med različnimi izvajalci, tako nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi kot zasebnimi galerijami, na področjih produkcije, promocije in popularizacije sodobne likovne umetnosti; – sistematično nagovarjanje ciljnega občinstva in povečanje števila obiskovalcev; – vzpostavitev mreže galerij z najmanj 10 vključenimi, ki delujejo na področju likovne umetnosti v Sloveniji, z namenom, da se zagotovijo ustrezni produkcijski in promocijski pogoji za mlade umetnike in kustose; – razpršenost dejavnosti, v katere so vključeni predstavniki ranljivih skupin in dostopnost na celotnem teritoriju Slovenije. 4. Pogoji za prijavo na javni razpis Prijavitelji morajo za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje: – so pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu 2. V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2009, 2010, 2011 ali 2012, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu 2); – s svojim delovanjem v obdobju zadnjih pet let izkazujejo ciljno zastavljeno delo z mladimi do 35 leta starosti (obvezno dokazilo: navedba vsaj 15 razstavnih projektov, v katere so bili vključeni mladi do 35 leta, v obdobju zadnjih 5 let; – imajo izkušnje z delovanjem v koprodukcijah (obvezno dokazilo: navedba vsaj 10 koprodukcij v obdobju zadnjih 5 let); – da prijavljajo projekt, v katerega so vključeni umetniki do 35 leta starosti, ki delujejo v Sloveniji; – da v projektu izkazujejo vzpostavitev in delovanje galerijske mreže (obvezno dokazilo: izjave vsaj 10 koproducentov ali soorganizatorjev iz različnih slovenskih galerij, od katerih sta vsaj 2 javna zavoda in vsaj 3 nevladne organizacije. Poleg prijavitelja je lahko pri projektu udeležen največ en koproducent ali soorganizator iz istega kraja); – da prijavljeni projekt ni sofinanciran iz drugih javnih sredstev (državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU) (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu 2); – da je projekt prijavljen za izvajanje v obdobju od leta 2013 do 2015. Načrt financiranja projekta za posamezno leto ne sme presegati višine sredstev, določene v tem razpisu. Upravičenci morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil (prilog) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali pogojev razpisa, se vloga zavrže. 5. Merila za izbor prijaviteljev 5.1 Izločitvena merila Če je vsaj eno od izločitvenih meril ovrednoteno kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje projekta. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2 Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pravočasne in popolne prijave upravičenih prijaviteljev bo ocenila Komisija za ocenjevanje prispelih vlog na podlagi meril za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, pri čemer je pri posameznem merilu navedeno najvišje število možnih točk. Skupno najvišje možno število doseženih točk je 100, pri čemer je za izvajanje operacij lahko izbran prijavitelj, ki bo v skupnem seštevku dosegel najmanj 71 točk. V primeru, da bosta dve ali več prijav doseglo enako število točk, bo strokovna komisija dala prednost prijavitelju, ki bo v predvidene aktivnosti zajel širši nabor poklicev in umetniških praks ciljne ranljive skupine. Na javnem razpisu bo izbran en prijavitelj. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 268.261,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – za proračunsko leto 2013: 81.000,00 EUR od tega: – 68,850,00 EUR s PP 131121 Socialna vključenost – 07-13-EU (85%) in – 12.150,00 EUR s PP 131148 Socialna vključenost – 07-13-slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2014: 152.761,00 EUR od tega: – 129.847,00 EUR s PP 131121 Socialna vključenost – 07-13-EU (85%) in – 22.914,00 EUR s PP 131148 Socialna vključenost – 07-13-slovenska udeležba(15%), – za proračunsko leto 2015: 34.500,00 EUR od tega: – 29.325,00 EUR s PP 131121 Socialna vključenost – 07-13-EU (85%) in – 5.175,00 EUR s PP 131148 Socialna vključenost – 07-13-slovenska udeležba (15%). Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge. Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku do izdaje odločitve o izbiri prekine izvedbo javnega razpisa. 6.1 Delež sofinanciranja projektov iz sredstev EU za kohezijsko politiko Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: PP 131121 Socialna vključenost – 07-13-EU (85%) Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: PP 131148 Socialna vključenost – 07-13-slovenska udeležba (15%) 6.2 Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 7. Upravičene aktivnosti in upravičeni stroški 7.1 Upravičene aktivnosti in kazalniki na ravni javnega razpisa – Vzpostavitev in vzdrževanje mreže za kontinuirano produciraje, raziskovanje, predstavljanje in populariziranje raznolikih sodobnih umetniških praks mladih (kazalnik – število izvedenih dogodkov za mreženje). – Usposabljanja in izobraževanja mladih na področju likovnega ustvarjanja, publicistike in kulturnega menedžmenta s tega področja (kazalnik – število izvedenih izobraževanj, delavnic in usposabljanj). – Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in zagotavljanje pogojev za ohranjanje, razvoj in popularizacijo slovenske likovne ustvarjalnosti mladih (kazalnik – število ustvarjenih novih bruto delovnih mest). 7.2 Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški dela, storitev in materiala, ki se nanašajo neposredno na dejavnosti projekta po naslednjih vrstah upravičenih stroškov: 1) Stroški plač in druga povračila stroškov dela zaposlenih na operaciji Namen: – plače z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca (II. bruto) – v celoti ali pa v deležu dela na projektu, – povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, itn.) – v celoti ali pa v deležu dela na projektu, – nadomestila plače (npr. boleznine do 30 dni), če delodajalec nima pravice do povračila stroškov dela iz drugih virov – drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust, v primeru delnega dela na projektu v sorazmernem deležu); 2) Dnevnice, namestitve in potni stroški: Namen: – povračilo stroškov službene poti za pri upravičencu zaposlene osebe: namestitve, letalski in drugi prevozi, dnevnice; 3) Zunanje storitve: Namen: – prevajalske storitve, – storitve usposabljanja, – odkup avtorskih pravic za potrebe izvajanja projekta, – najem (zakup) licenc, programske in strojne opreme (samo za čas izvajanja projekta), – nakup strokovnih gradiv, didaktičnih pripomočkov in podpornih materialov, ki imajo neposredno povezavo s projektnimi dejavnostmi, – stroški organizacije usposabljanj (npr. najem prostorov), – stroški pogostitev (največ do 2% neposrednih upravičenih stroškov); 4) Informiranje in obveščanje: Namen: – stroški organizacije in izvedbe predstavitev projekta, – novinarskih konferenc in zaključne predstavitve, – stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv; – stroški oglasov in objave oddaj v medijih, stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani, obdelave člankov v medijih, – drugi stroški informiranja in obveščanja javnosti; 5) Posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15,00% neposrednih upravičenih stroškov; 6) Davek na dodano vrednost (DDV). Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru tega javnega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala za posredne stroške, so naslednji: – stroški plač in drugi stroški dela (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalca za socialno varnost, davek na izplačane plače za neposredno zaposlene na projektu, dnevnice, nočitve in prevozi zaposlenih na projektu, kot na primer: vodja projekta, raziskovalec… Tudi v primeru, če zaposleni na projektu ni zaposlen 100%, njegov strošek plače predstavlja direkten stroške operacije.); – stroški storitev zunanjih izvajalcev (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, plačila za delo na projektu preko študentskega servisa ter strokovnega izobraževanja); – stroški informiranja in obveščanja javnosti. 8. Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov 9. Obdobje upravičenosti izdatkov Predviden rok začetka operacije je 1. 11. 2013 oziroma dan podpisa pogodbe, zaključek pa 31. 12. 2015. Obdobje upravičenosti izdatkov je od dne 1. 11. 2013 oziroma od dne podpisa pogodbe do 31. 12. 2015. Upravičencu bo sofinanciranih do 100% izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov projekta. Ministrstvo bo sredstva, določena s pogodbo o sofinanciranju, nakazovalo glede na izkazane upravičene stroške na podlagi izvedene administrativne kontrole po 13. členu Uredbe 1083/2006/ES vsakega posameznega zahtevka za izplačilo v rokih, kot jih določa veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS. 10. Obveznosti upravičencev pri izvajanju projekta 10.1 Obračun predloženih zahtevkov za izplačilo Upravičenec bo ministrstvu poročal v predpisanih rokih na predpisanih obrazcih v navodilih upravičencem za poročanje za izbrane razvojne projekte za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada. Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih MK na prednostni usmeritvi 4.3. (dostopna na: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_evropske_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2007_2013/navodila_za_izvajanje_operacij_esrr_in_ess/) in Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Upravičenec bo moral za dokazovanje vseh nastalih stroškov na projektu (razen za posredne stroške) predložiti kopije računov, pogodb ali drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti, ki se neposredno nanašajo na izvedeno aktivnost, in dokazila o plačilih prikazanih stroškov. Kopije računov, pogodb ali drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti, ki jih bo upravičenec predložil skupaj s poročilom o izvajanju projekta, bo v skladu z Navodilom organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES pregledalo ministrstvo kot posredniško telo. Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene stroške in prihodke iz projekta odštelo od predloženih stroškov pri vsakem posameznem zahtevku in ustrezno znižalo višino zahtevka za izplačilo. Ministrstvo bo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna v primeru izplačila predplačila, le-tega izplačalo do višine 30% namenskih sredstev. Predplačilo bo na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo predplačila izplačano po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta v skladu z določili veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. Predplačilo se lahko uporabi le za plačilo upravičenih stroškov projekta. Predplačilo bo predvidoma poračunano med celotnim izvajanjem projekta. Ob predložitvi prvega in vseh naslednjih zahtevkov za izplačilo, ki so pokriti z dokazili o dejansko nastalih upravičenih izdatkih, se predplačilo poračuna v enakem odstotku. Znesek predplačila se odšteje od vrednosti predloženega zahtevka za izplačilo. Predplačilo se poračuna do predložitve zadnjega zahtevka za izplačilo. 10.2 Splošno Upravičenec bo moral izpolnjevati tudi naslednje dodatne pogoje, vezane na izvajanje projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada: – voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu, – hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020, – zagotavljati dostopnost dokumentacije o projektu, informacije o poteku projekta in morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU, – spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo, podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES, – zagotoviti informiranje in obveščanje javnosti o projektu skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES ter Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, – ob ugotovitvi nenamenske porabe sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali dvojnem financiranju projekta iz drugih proračunskih virov RS ali EU vrniti vsa prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Upravičenec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o nepristranskosti in zaupnosti. 10.3 Hramba vsebinske dokumentacije Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo v zvezi s projektom vsaj do 31. 12. 2020, kot dokazila za potrebe bodočih kontrol (90. člen Uredbe 1083/2006/ES). Upravičenec mora hraniti naslednjo dokumentacijo: – pogodbo o sofinanciranju izvedbe projekta ESS z vsemi prilogami in aneksi; – dodatne dogovore in korespondenco s posredniškim telesom (npr. spremembe projekta, spremembe finančnega načrta, spremembe pričakovanih rezultatov, zapisnike srečanj); – zahtevke za izplačilo in drugo računovodsko-knjigovodsko dokumentacijo (račune, pogodbe, računovodske izpise ipd); – vsebinska in finančna poročila, ki so bila posredovana ministrstvu; – dokumentacijo v zvezi z izbiro zunanjih izvajalcev, pogodbe z izbranimi zunanjimi izvajalci, poročila zunanjih izvajalcev (vsebinska in finančna); – sezname udeležencev usposabljanj (s podpisi predavateljev in udeležencev) in certifikate o opravljenem usposabljanju; – seznam posredovanih materialov udeležencem ipd. 10.4 Hramba finančne dokumentacije Upravičenec je dolžan porabo sredstev na projektu spremljati na ločenem stroškovnem mestu, tako da je mogoč enostaven pregled namenske porabe sredstev. Hraniti oziroma izpisati mora bilanco prihodkov in odhodkov projekta. Stroški oziroma izdatki morajo biti evidentirani v poslovnih knjigah in davčnih listinah upravičenca. Stroški morajo biti preverljivi, spremljati jih morajo originalna dokazila (originalne listine). Upravičenec mora imeti jasen pregled in zapis vseh finančnih transakcij, ki vključujejo informacije, potrebne za pripravo zahtevkov za izplačilo. Plačila se morajo vpisovati po datumu in številčnem vrstnem redu. Prav tako mora upravičenec imeti inventarni seznam opreme, ki jo je nabavil iz sredstev EU po pogodbi o sofinanciranju projekta. Na inventarnem seznamu mora biti oprema opisana in označena s serijsko številko, nakupno ceno, datumom nakupa in pričakovano življenjsko dobo. Po zaključku projekta mora upravičenec hraniti dokumentacijo na način, da je mogoče zagotavljati ustrezno revizijsko sled. 10.5 Dostopnost dokumentacije o projektu Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Upravičenec se s podpisom pogodbe o sofinanciranju zaveže, da bo nadzornemu organu predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja projekta in posameznih aktivnosti. Na podlagi analize tveganja pristojni organ izvede kontrolo na kraju samem. Namen kontrole na kraju samem je prepoznavanje ključnih notranjih dejavnikov, ki vplivajo na pravilnost poslovanja upravičenca in pravilnost izvedbe posameznega projekta (tekoče poslovanje, finančno poslovanje, zaposleni, notranji pravilniki, računovodske usmeritve, splošne zadeve) tako s kontrolo vse pripadajoče dokumentacije kot tudi lokacij učinkov projekta. Pri tem se preveri tudi, da so stroški za blago in storitve dejansko nastali in se uporabljajo za namen, za katerega so bila dodeljena sredstva. 10.6 Prihodki projekta Upravičenci s sredstvi Evropskega socialnega sklada ne smejo pridobivati prihodkov. Če projekt, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada, ustvari prihodek, se z njim krijejo upravičeni stroški projekta in se posledično zniža stopnja sofinanciranja. Prihodki ne smejo biti uporabljeni za kritje stroškov izven potrjenega projekta oziroma neupravičenih stroškov. Upravičenec je ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU dolžan zagotavljati informacije o morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta. 10.7 Dvojno financiranje Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ugotovljeno, da je upravičenec prejel sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva od upravičenca vrnitev vseh prejetih sredstev s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. V primeru zamude pri vračilu sredstev se obračunajo zakonite zamudne obresti od prvega dne zamude obveznosti vračila do dneva vračila. 11. Protikorupcijsko določilo Nedovoljeno je vplivanje na delo in odločitev strokovne komisije. 12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu. 13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 14. Morebitno dopolnilno financiranje Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno. 15. Zagotavljanje enakih možnosti Upravičenec mora v okviru tega javnega razpisa s ciljem krepitve socialne vključenosti, prijaviteljem zagotavljati enake možnosti na trgu dela in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti, skladno z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. 17. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES Upravičenec bo moral spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za spremljanje priloge XXIII Uredbe št. 1828/2006(ES) o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. 18. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev Razpis se prične 11. 10. 2013 in se zaključi 5. 11. 2013. Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 5. 11. 2013 do 24. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis »Povečanje zaposlitvenih možnosti mladih na področju likovne umetnosti«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova cesta 10, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju. 20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij, ki jo imenuje minister za kulturo (v nadaljnjem besedilu: komisija). Odpiranje prispelih vlog bo dne 11. 11. 2013 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova cesta 10, 1000 Ljubljana (sejna soba III. nadstropje) in bo javno. Prijavitelje nepopolnih vlog bo strokovna komisija v 8 dneh po zaključku odpiranja vlog po pošti pozvala, da jih dopolnijo najpozneje v 8 dneh od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Poziv bo posredovan na naslov prijavitelja naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. 21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelj bo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od izteka roka za oddajo vlog. Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. 22. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo si zainteresirani prijavitelji lahko natisnejo s spletne strani Ministrstva za kulturo (http://www.mk.gov.si), kjer lahko prijavitelji najdejo tudi vse druge podatke in navodila, povezane z izvedbo javnega razpisa. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov Judita,Krivec-Dragan@gov.si z navedbo zadeve: Razpis ESS. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku tudi brezplačno dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo na Maistrovi 10, med uradnimi urami. Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost