Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

3094. Pravilnik o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Dravograd, stran 9291.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 17/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2) je Občinski svet Občine Dravograd na 23. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Dravograd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov turistične dejavnosti na območju Občine Dravograd. Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu Občine Dravograd za tekoče leto.
2. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju turizma v Občini Dravograd. Predmet sofinanciranja so programi opredeljeni v 4. členu pravilnika.
Programi, ki se financirajo oziroma sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna niso predmet tega pravilnika.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
3. člen
Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma (društva), ki so registrirani za izvajanje turistične dejavnosti in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Dravograd
– so registrirani po Zakonu o društvih
– so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot določa Zakon o društvih
– so registrirani in izvajajo turistično dejavnost najmanj eno leto
– imajo potrjen vsebinski in finančni program s strani upravnega odbora društva za tekoče leto v skladu s predpisi
– imajo potrjeno vsebinsko in finančno poročilo s strani upravnega odbora društva za preteklo leto
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma
– redno dostavljajo občini poročilo o realizaciji programov preteklega leta, načrt aktivnosti za tekoče leto.
Sredstev za sofinanciranje dejavnosti po tem pravilniku ne morejo pridobiti javni zavodi s sedežem na območju Občine Dravograd.
4. člen
Predmet sofinanciranja programov turistične dejavnosti po tem pravilniku so aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih aktivnostih lokalnega in širšega pomena
– spodbujanje lokalnega prebivalstva k sodelovanju pri aktivnostih pospeševanja turizma
– aktivnosti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in varstva okolja
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena
– aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na področju turizma
– izobraževanje članov za namene pospeševanja turizma
– sodelovanje pri projektih Občine Dravograd in javnih zavodov.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Sredstva za sofinanciranje programov turistične dejavnosti se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi pristojni organ občine po sprejetem proračunu občine za vsako proračunsko leto posebej. Javni zavod Dravit Dravograd zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov.
Vlagatelji oddajo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in jo pripravi občinska uprava. Javni razpis je objavljen na spletni strani Občine Dravograd ali na drug krajevno običajen način.
V javnem razpisu je potrebno opredeliti:
– programe oziroma naloge s področja turizma, ki so predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna
– višino sredstev, ki so predmet razpisa
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti
– upravičence do razpisanih sredstev
– rok za oddajo vlog
– druge podatke, ki so potrebni glede na predmet javnega razpisa.
6. člen
Prejete vloge v skladu z razpisnimi pogoji obravnava tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Pri delitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi, ki v celoti izpolnjujejo razpisne pogoje. Komisija pisno pozove vlagatelje katerih vloge niso popolne, da jih v osmih dneh od prejema obvestila dopolnijo. Nepopolne vloge, katerih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo in prepozno prispele vloge, komisija ne obravnava.
Na podlagi predloga komisije prvostopenjski organ občine izda posameznemu upravičencu sklep o dodelitvi odobrenih sredstev. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev. V pritožbi mora vlagatelj natančno opredeliti vzroke zaradi katerih vlaga pritožbo. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
7. člen
Na podlagi izdanih sklepov se z upravičenci sklene pogodba o sofinanciranju.
V pogodbi se opredeli:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna št., zastopnik …)
– sofinanciran program oziroma projekt in višina dodeljenih sredstev
– način financiranja
– način nadzora in določbo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa oziroma projekta.
III. MERILA IN KRITERIJI
8. člen
Pri izboru programov in projektov na področju turizma komisija upošteva merila in kriterije, ki jih s sklepom določi in sprejme pristojni odbor.
Vrednost posameznega programa ali projekta je izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto posebej na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. V primeru, da skupno število zbranih točk na javnem razpisu ne presega 500 točk, komisija določi vrednost točke.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
9. člen
Upravičenci občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene in na način, določen z javnim razpisom oziroma s pogodbo.
V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, lahko občina zahteva vrnitev le-teh.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Občina Dravograd si pridržuje pravico, da v primerih, ko za posamezne vsebine na področju turizma ni ustreznih izvajalcev ali le-ti ne izvajajo programov, ki bi ustrezali interesom občine, izvede program v lastni organizaciji občina ali javni zavod.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne po sprejetem proračunu za leto 2014.
Št. 007-0013/2013-41
Dravograd, dne 26. septembra 2013
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost