Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

Ob-3882/13 , Stran 2818
Ob-3882/13
Javni razpis
Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2013)
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad. Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza Koclja 22. Javni razpis se izvaja na podlagi potrjenega programa »Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009–2013« Javni razpis je potrjen s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2013/2014 (sklep Vlade RS, št. 47602-3/2013/3 z dne 28. 2. 2013), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS številka 31001-1/2007/6, ter dopolnitvami št. 31001-1/2007/8, št. 31001-1/2007-13, št. 31001-1/2007/17, št. 31001-1/2009/3 in št. 31001-1/2009/9), Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 379/5) in priglašene sheme »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis« (št. priglasitve M002-5715334-2007/I), Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) ter Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009–2013. 3. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Zveza bank, Podružnica Ljubljana, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana. Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Še posebej je razpis namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvojno raziskovalnih projektov. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki). V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta: – bilanca stanja na dan 31. 12. 2012 in izkaz poslovnega izida za leto 2012, – za podjetja, ustanovljena v letu 2013 velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega(*1) za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.(*2) (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe. (*1) V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.« (*2) V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki: – opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): – področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – področje G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, – oddelek 56 – Oskrba z jedmi in pijačami – so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11). Za podjetje se šteje, da je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih. MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. – imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije, – podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – so na seznamu subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo), – so v preteklem obdobju 3 let (2010–2012), od objave predmetnega javnega razpisa, že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada. Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis: Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija. Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ohranjanje zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2015, – izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja, dodane vrednosti na zaposlenega, – imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita, – projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji. 4.2. Kreditni in garancijski pogoji: Višina upravičenih stroškov projekta ni omejena. Za investicijska vlaganja se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV). Razvojno tehnološko podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev (to je kreditno-garancijska linija A.2.), kadar je v vlogi navedeno, da je podjetje v obdobju od leta 2010 do 2013 sodelovalo na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvoja oziroma, če ustrezno predstavi zakaj so razvojno tehnološko podjetje (tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu ter patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali razni standardi oziroma certifikati). Kreditno – garancijska linija je odprta za MSP-je, in sicer kot: A.1. Razvojne garancije A.2. Mikrogarancije za razvojno tehnološka podjetja A.3. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja Kreditno – garancijski pogoji le-teh so sledeči: A.1. Razvojne garancije za MSP-je – Namen: spodbujanje podjetij v investicije, ki so potrebne za komercializacijo razvojno raziskovalnih projektov, – Upravičeni stroški projekta: stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR – Maksimalna višina kredita: 1.500.000 EUR – Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95% – Višina garancije: garancija v višini 80% glavnice kredita brez obresti – Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 7 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita – Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno – Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko – Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom. A.2. Mikrogarancije za razvojno tehnološka podjetja – Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za izvedbo komercializacije razvojno raziskovalnih projektov – Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva – Maksimalna višina kredita: 200.000 EUR – Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95% – Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti – Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita – Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno – Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko – Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom. A.3. Razvojne garancije za MSP-je za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja – Namen: spodbujanje investicij, namenjenih nakupu zdravega jedra podjetja, ki bo s tem omogočilo krepitev njihove razvojne in/ali inovacijske dejavnosti, kar se bo posledično odražalo v uspešnejši uporabi novih rešitev v gospodarstvu. – Upravičeni stroški projekta: stroški materialnih investicij, tudi nakup stare opreme stroški nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z vsemi investicijskimi stroški in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti investicijskih stroškov oziroma maksimalno 200.000 EUR – Maksimalna višina kredita: 1.500.000 EUR – Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95% – Višina garancije: garancija v višini 80% glavnice kredita brez obresti – Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita – Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno – Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko – Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom. 5. Upravičeni stroški projekta Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za: – investicijska vlaganja, kamor sodijo: – materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč(*3), stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta(*4), – nakup stare opreme(*5) (velja samo pri kreditno garancijski liniji z oznako A.3. iz točke 4.2. tega razpisa), – nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja, – obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,...). Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev. (*3) Nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10% višine upravičenih stroškov investicijskih vlaganj. (*4) V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne institucije. (*5) V primeru nakupa stare opreme, je potrebno predložiti cenitev opreme, izdelano s strani sodnega cenilca. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s podjetjem-končnim upravičencem. Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam najmanj v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicijskega projekta. Državna pomoč po pravilu de minimis (priglašena shema »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis«, št. priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja. 6. Pogoji za črpanje kredita Podjetje lahko črpa kredit le namensko, za dovoljene upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo obveznosti za investicijska vlaganja ter obratna sredstva, izjemoma tudi za refundacijo že plačanih obveznosti podjetja pri nedokončanih investicijah in ob pridobitvi soglasja Sklada. Refundacija stroškov za obratna sredstva ni dovoljena. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali leasing pogodbe vlagatelja. 7. Merila za izbor končnih upravičencev Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril: – kvantitativna (zaposleni podjetja, ki delajo na razvojno raziskovalnem področju, intenziteta raziskav in razvoja, udeležba na mednarodnih razpisih, lastna sredstva za izvedbo projekta, tržna naravnanost, dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, neposredna prodaja izven trga RS), – kvalitativna (ocena na podlagi vsebine poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske upravičenosti projekta glede na situacijo na trgu in glede na realnost izvedbe ter analize finančnega položaja podjetja). Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila za izbor končnih upravičencev). Projekt, ki je prejel 60 ali več točk od možnih 100 točk po kvantitativnih merilih preide v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru, da je projekt prejel manj kot 60 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje v kvalitativnem delu in ne more pridobiti garancije Sklada ter subvencije obrestne mere za kredit. Z analizo po kvalitativnih merilih vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk v kvantitativni oceni. V primeru istega števila točk imajo prednost projekti, ki so pridobili več točk pri dinamiki rasti čistih prihodkov od prodaje podjetja. Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge. 8. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala, ki je na razpolago za javni razpis Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 10.000.000,00 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 1.500.000,00 EUR. 9. Rok, v katerem morajo biti izdane garancije sklada: garancije Sklada se izdajajo do 31. 12. 2014. 10. Viri sredstev za financiranje javnega razpisa Garancijska sredstva bremenijo: – GS PIFI MVZT Sredstva za subvencijo obrestne mere: – Holdinški sklad PIFI MVZT 11. Roki za predložitev vlog Roki za predložitev vlog so: 5. 11. 2013 in 5. 12. 2013 oziroma do porabe sredstev. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Javni razpis bo odprt do 5. 12. 2013 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 5. 12. 2013, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge, ki bodo prispele po 5. 12. 2013 ali na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne zavržejo. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 12. Datumi odpiranj vlog: odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge. Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije Sklada. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere bo Sklad s podjetjem podpisal pogodbo o izdaji garancije, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo in uredilo zavarovanje kredita. Izpolnjevanje osnovnih pogojev se bo preverjalo tudi pred podpisom pogodbe. V primeru, da se bo ugotovilo, da nekdo ne izpolnjuje pogojev, se pogodbe ne bo podpisalo. 14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor končnih upravičencev, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji garancije in subvencioniranju obrestne mere. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na Slovenskem podjetniškem skladu, Ulica kneza Koclja 22, Maribor, pri višjem referentu 1 (Ga. Marjana Šipek) za državne pomoči, vsak delovni dan med 9. in 14. uro in na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-74 – Bojana Mikeln, 02/234-12-42 – Jasna Kepnik Hiter, 02/234-12-88 – Boris Ritlop in 02/234-12-64 – mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 15. Vsebina vloge 1. Prijavni list za garancijo Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/) obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. 2. Poslovni načrt, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz katerih sta razvidni poslovni leti 2012 in 2011. Podjetja ustanovljena v letu 2013, morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. 3. »Razkritje odhodkov podjetja za namene raziskav in razvoja v letu 2012« (interni dokument podjetja). 4. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada. 5. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 75 dni glede na datum oddaje vloge in mora biti skladen z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi -AJPES): a. S.BON-1 za gospodarske družbe b. S.BON-1 za samostojne podjetnike Za podjetja ustanovljena v letu 2013 se predloži BON-2 (Ajpes). 6. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe. 7. V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne institucije. 8. V primeru nakupa stare opreme, je potrebno predložiti cenitev opreme, izdelano s strani sodnega cenilca. 9. Podjetja, ki kandidirajo za odobritev kredita po kreditno garancijski liniji A.3. predložijo razkritje stvarnih in denarnih vložkov lastnikov v podjetje. 10. Podjetja, ki kandidirajo za odobritev kredita po kreditno garancijski liniji A.2. morajo predložijo dokazila o sodelovanju na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvoja v obdobju od leta 2010 do 2013 oziroma priložiti ustrezno obrazložitev razvojno tehnološkega podjetja. Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6 oziroma 10 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 16. Oddaja vlog Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na Slovenski podjetniški sklad na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga P1 TIP 2013«. Neposredna predložitev vlog na naslovu (Ulica kneza Koclja 22, Maribor) je možna vsak delovni dan v III. nadstropju, v sprejemni pisarni Sklada med 9. in 15. uro. 17. Ostale zahteve Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali: – hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja garancije, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad, – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, – pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
Slovenski podjetniški sklad

AAA Zlata odličnost