Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

Št. 438/2013 Ob-3880/13 , Stran 2843
Št. 438/2013 Ob-3880/13
Občina Izola na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc. 2. Opis predmeta prodaje: 1. Nepremičnina s parc. št. 1791/1, k.o. Izola, po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, v izmeri 426 m2, za izklicno ceno 55.346,98 EUR, brez 22% DDV, katerega plača kupec. 2. Nepremičnina s parc. št. 1797/4, k.o. Izola, po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, v izmeri 428 m2, za izklicno ceno 55.606,83 EUR, brez 22% DDV, katerega plača kupec. 3. Nepremičnina s parc. št. 1797/5, k.o. Izola, po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, v izmeri 419 m2, za izklicno ceno 54.437,53 EUR, brez 22% DDV, katerega plača kupec. 4. Nepremičnina s parc. št. 1801/7, k.o. Izola, po geodetskih podatkih opredeljena kot travnik, v izmeri 781 m2 in funkcionalni objekt, v izmeri 21 m2, skupno 802 m2, za izklicno ceno 102.152,74 EUR, brez 22% DDV, katerega plača kupec. 5. Nepremičnine s parc. št. 3709/1, k.o. Cetore, po geodetskih podatkih opredeljena kot dvorišče, v izmeri 443 m2, s parc. št. 3709/2, k.o. Cetore, po geodetskih podatkih opredeljena kot stanovanjska stavba, v izmeri 99 m2 in dvorišče, v izmeri 81 m2, skupno 180 m2 ter s parc. št. 3710, k.o. Cetore, po geodetskih podatkih opredeljena kot dvorišče, v izmeri 19 m2 in stavba (v naravi je ni več) v izmeri 43 m2, skupno 62 m2, vse za izklicno ceno 70.125,00 EUR. (2% davek na promet nepremičnin plača kupec). 6. Nepremičnina s parc. št. 1165/4, k.o. Dvori nad Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, v izmeri 247 m2 in vinograd, v izmeri 523 m2, skupno 770 m2, za izklicno ceno 77.618,00 EUR, brez 22% DDV, katerega plača kupec. 7. Nepremičnina s parc. št. 1165/5, k.o. Dvori nad Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, v izmeri 228 m2 in vinograd, v izmeri 483 m2, skupno 711 m2, za izklicno ceno 70.208,00 EUR, brez 22% DDV, katerega plača kupec. 8. Nepremičnina s parc. št. 1165/8, k.o. Dvori nad Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, v izmeri 245 m2 in vinograd, v izmeri 519 m2, skupno 764 m2, za izklicno ceno 78.585,00 EUR, brez 22% DDV, katerega plača kupec. 9. Nepremičnini s parc. št. 1165/11, k.o. Dvori nad Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot vinograd, v izmeri 368 m2 in parc. št. 1169/1, k.o. Dvori nad Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, v izmeri 483 m2, skupno 851 m2 za izklicno ceno 82.293,00 EUR, brez 22% DDV, katerega plača kupec. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Najnižji znesek višanja kupnine: najnižji znesek višanja cene je 1.000,00 EUR. 5. Pogoji prodaje Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. Nepremičnine pod točko 1. – 3. se nahajajo na območju med Prešernovo in Kajuhovo ulico, ureja pa se z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova – hudournik Morer v Izoli (Uradne objave Občine Izola št. 15/02, 11/04 in 17/10, v nadaljevanju ZN). Območje je namenjeno proizvodnim in uslužnostnim dejavnostim ter poslovnim in trgovskim dejavnostim ob dopolnitvi stanovanjskega fonda. V območju so zgrajena oziroma z ZN predvidena naslednja komunalna omrežja: vodovod, kanalizacija (v ločenem sistemu), elektrika, telefon, plin, javna razsvetljava in cestno omrežje. Priključevanje posameznih objektov na ta omrežja se izvajajo skladno s pogoji upravljavcev posameznih naprav. Odvoz odpadkov je urejen. Predmetne nepremičnine se nahajajo na stanovanjskem območju, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih objektov – dvojčkov. Predvidena je novogradnja stanovanjskih objektov – enodružinskih hiš, v ZN označenih s št. 1 in 2 (dvojček) na nepremičninah s parc. št. 1797/4 in 1797/5, obe k.o. Izola, oba v tlorisnih gabaritih 10 x 14 m, v višinskih gabaritih pa (K)+P+1. Novogradnja stanovanjskega objekta – enodružinske hiše, v ZN označene s št. 3, je tudi na nepremičnini s parc. št. 1791/1, k.o. Izola, ki tvori dvojček s stavbo na nepremičnini s parc. št. 1791/3, k.o. Izola, ki ni predmet prodaje. Stanovanjska stavba je predvidena v tlorisnih gabaritih 10 x 14 m in v višinskih gabaritih pa (K)+P+1. Izvedba kleti (K) je pogojena z zahtevnejšo izvedbo meteorne in fekalne kanalizacije. Nepremičnina pod točko 4. se tudi nahaja na območju med Prešernovo in Kajuhovo ulico, ureja pa se z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova – hudournik Morer v Izoli (Uradne objave Občine Izola št. 15/02, 11/04 in 17/10, v nadaljevanju ZN), vendar je območje namenjeno proizvodnim in uslužnostnim dejavnostim ter poslovnim in trgovskim dejavnostim ob dopolnitvi stanovanjskega fonda. V območju so zgrajena oziroma z ZN predvidena naslednja komunalna omrežja: vodovod, kanalizacija (v ločenem sistemu), elektrika, telefon, plin, javna razsvetljava in cestno omrežje. Priključevanje posameznih objektov na ta omrežja se izvajajo skladno s pogoji upravljavcev posameznih naprav. Odvoz odpadkov je urejen. Predmetna nepremičnina se nahaja na poslovno obrtnem območju, kjer je predvidena gradnja objekta na gradbeni parceli, ki je v ZN označena kot 14b. Maksimalno območje pozidljivosti je 9,20 x 34 m, maksimalnih višinskih gabaritov K+P+1+M ter višinskih: KK +10,00 mnv, KP +13,00 mnv, KV +21,00 mnv. Programi v objektu so trgovina, proizvodnja, upravni prostori in maksimalno eno stanovanje za lastnika oziroma nosilca dejavnosti v objektu. Nepremičnine pod točko 5. ležijo v naselju Baredi, v zaselku z lokalnim imenom Bolonja. Parcele ležijo neposredno ob javni cesti, območje je pretežno kmetijsko. Na parc.št. 3709/2, k.o. Cetore stoji prenovljeni nekdanji objekt, ki je nezaseden, v lasti in posesti Občine Izola in skupaj z ostalimi zemljišči tvori zaključeno celoto. V območju so speljana naslednja omrežja in naprave: vodovodno, električno, telefonsko in cestno omrežje ter omrežje javne razsvetljave. Priključevanja na komunalna omrežja se izvede skladno s pogoji upravljavcev teh naprav. Odvoz komunalnih odpadkov je urejen. Nepremičnine ležijo v območju, ki se ureja z Odlokom o Prostorskih ureditvenih pogoji za podeželje Občine Izola (Uradne objave Občine Izola št. 35/89, 12/03, 112/04, 24/04, 76/08 in 10/12, v nadaljevanju PUP za podeželje), v območju, ki je v planskih aktih Občine Izola opredeljeno kot VIII. kategorija zemljišč. Obravnavana lokacija ni v območju varovanja narave ali kulturne dediščine. PUP za podeželje določa, da se zakonito zgrajene stavbe izven naselij in zaselkov lahko dograjuje, prenavlja in izvaja druge posege na objektih, vse ob upoštevanju in izpolnitvi določil (meril in pogojev) prostorskega akta. Nepremičnine pod točko 6. – 9. se nahajajo v območju, ki se ureja z ureditvenim načrtom Korte (Uradni objave št. 12/95, 4/08, 4/09 – v nadaljevanju UN Korte). Ležijo v notranjem ureditvenem območju S 13/2 D4, kjer je predvidena novogradnja stanovanjskih objektov (ob Zadružnem domu). Ob upoštevanju določila UN, ki pravi, da je ob ustrezni komunalni opremljenosti znotraj že pozidanih in za pozidavo predvidenih ureditvenih območij naselja možna dopolnilna gradnja in zgostitev pozidave v skladu z določili o velikosti funkcionalnega zemljišča in drugimi pogoji, iz česar sledi, da je predlagana gradnja objektov na južnem delu naselja v smislu zgostitve pozidave. Potrebno bo zagotovi komunalno opremo in dovoz, kar je predvideno s prostorskim aktom. Velikost objektov je prilagojena obstoječi enodružinski gradnji, praviloma tlorisnih dimenzij 10 x 14 m in etažnosti P+1. Gradbena parcela je praviloma največ 500 m2 na ravnini in rahlo nagnjenem terenu ter največ 800 m2 v hribovitem predelu. Širina funkcionalnega zemljišča okrog samostojno stoječe stavbe je praviloma 4,00 m. Na funkcionalnem zemljišču vseh novopredvidenih objektov je potrebno obvezno predvideti in izvesti ustrezno število parkirnih oziroma garažnih mest. Vsak objekt mora imeti dovoz z javne ceste šir. 3-3,5 m. Za samostojno stoječe objekte je izkoristek zemljišča največ 0,3 – izkoristek zemljišča pri gradnji v nizu je lahko večji. Nepremičnine niso komunalno opremljene in še nimajo urejenega dostopa. Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Občine Izola, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom ZSPDSLS. Kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture. Izbrani dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Izola pravico zadržati vplačano varščino. Izročitev nepremičnine v posest in vpis lastninske pravice na nepremičnini na ime kupca se bo v zemljiško knjigo izvedela po plačilu celotne kupnine in vseh drugih obveznosti na strani kupca. 6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 11. 11. 2013, v prostorih sejne sobe Občinskega sveta Občine Izola, Trg Etbina Kristana 1, Izola, z začetkom ob 14. uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili, navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 9. Varščina Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi morajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnin na račun Občine Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic 00 478682013-…(zaporedna številka nepremičnine pod točko 1.-3.), 00 478692013 (nepremičnina pod točko 4.), 004781122013 (nepremičnine pod točko 5.) in 004782512013 (nepremičnine pod točko 6.-9.). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 6. 11. 2013. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko Občina Izola obdrži varščino. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Javna dražba bo ustna. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi predsednica Komisije za izvedbo postopkov javne dražbe, imenovana s sklepom župana, odv. Monika Mavsar (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija. Občina Izola lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 11. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve pogodbe, stroške postopka, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter stroške za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, plača kupec nepremičnin. 12. Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. 13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena ZSPDSLS. 14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za upravljanje z občinskim premoženjem Občine Izola, tel. 05/660-02-32, v času uradnih ur.
Občina Izola

AAA Zlata odličnost