Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

3101. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/2, stran 9303.

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 – Skl. US: U-I-43/13-8; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je župan Mestne občine Novo mesto dne 1. 10. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/2
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) Z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 77/10 – DPN, 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. popr., 87/12 – DPN, 102/12 – DPN, 44/13 – teh. popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN) je za območje enote urejanja prostora NM/6-OPPN-f (v nadaljevanju: EUP NM/6-OPPN-f) predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju: OPPN).
(2) OPN določa, da se za območja, ki se urejajo z OPPN, pripravi po en OPPN ali več OPPN, pri čemer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto, vključno s predvidenimi zelenimi površinami in GJI ter da bo dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev.
(3) Skladno z zgornjimi določili je podjetje SPC KREVS d.o.o., iz Novega mesta za jugozahodni del EUP NM/6-OPPN-f, podalo investicijsko namero in pobudo za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/2.
(4) Območje EUP NM/6-OPPN-f je z OPN namenjeno razvoju centralnih dejavnosti terciarnega in kvartarnega značaja, bivanju ter pripadajočim zelenim površinam z rekreativnimi vsebinami. Del površin se namenja tekočemu in mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi ter javnim površinam pešca in kolesarja. Celotno območje se načrtuje v obliki intenzivne urbane ureditve. V območju, za katerega je bila podana pobuda za pripravo OPPN, naročnik predvideva gradnjo trgovine in servisnega objekta za motorna vozila ter ostale potrebne ureditve za izvajanje dejavnosti kot samostojne funkcionalne enote z ustreznimi povezavami s sosednjimi območji.
(5) Cilj priprave OPPN Bučna vas – vzhod/2 je določitev izvedbenih prostorskih pogojev za gradnjo trgovine in servisnega objekta za motorna vozila s potrebno komunalno opremo in drugimi spremljajočimi ureditvami.
2. člen
(predhodna ugotovitev občinskega sveta na podlagi 56.a člena ZPNačrt)
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 24. seji, dne 26. septembra 2013 sprejel ugotovitveni sklep št. 350-14/2013, da so izpolnjeni pogoji iz 56.a člena ZPNačrt glede spremembe prostorsko izvedbenih pogojev OPN z OPPN brez poprejšnje spremembe OPN, in sicer tako da se za območje predmetnega OPPN obveznost pridobitve celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih strokovnih rešitev z javnim natečajem nadomesti z obveznostjo pridobitve variantnih strokovnih prostorskih preveritev.
3. člen
(območje urejanja)
(1) Okvirno območje urejanja je manjše od območja EUP NM/6-OPPN-f. Območje obsega skrajni jugozahodni del EUP NM/6-OPPN-f in je veliko približno 50 arov. V območje urejanja so vključena zemljišča s parc. št. 760/4, 761/2, 761/6, 762, 874/4, vse k.o. Daljni Vrh (parcele v celoti oziroma njihovi deli).
(2) Zahodni in južni del območja OPPN se uskladi z mejo območja veljavnega Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G II-105 (Uradni list RS, št. 74/02, 31/06 – popravek, 68/07, 80/12), ki delno posega v območje EUP NM/6-OPPN-f. Na osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženih interesov pobudnikov priprave OPPN ali pripravljavca OPPN ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora se območje OPPN lahko tudi zmanjša oziroma poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili odloka o OPN.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Za pripravo OPPN Bučna vas – vzhod/2 se uporabi (preuči in uskladi) že izdelane strokovne podlage oziroma po potrebi izdela dodatne strokovne podlage.
(2) Za načrtovanje območja je obvezno pridobiti variantne strokovne prostorske preveritve. Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o OPN izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora ter programskih izhodišč. V rešitvi je potrebno podrobneje določiti pogoje pozidave z definiranjem gostote pozidave z etažnostjo in kapaciteto gradnje ter na podlagi veljavnih normativov zagotoviti zadostne manipulativne površine in števila parkirnih mest ter zelenih površin.
(3) Ob upoštevanju izdelanih strokovnih podlag, strokovne rešitve in določil OPN, ki veljajo za EUP NM/6-OPPN-f, se izdelajo strokovne rešitve v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v prvem odstavku 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
5. člen
(faze postopka priprave OPPN)
(1) Priprava OPPN Bučna vas – vzhod/2 bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag:
– na podlagi širših strokovnih podlag se izdelajo podrobnejše strokovne podlage z variantnimi strokovnimi prostorskimi preveritvami;
– izdelava posebnih strokovnih podlag.
2. Faza: izdelava osnutka OPPN
– izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag;
– pridobitev smernic NUP;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
– pregled in analiza smernic (izdela izdelovalec in priloži h gradivu za dopolnjen osnutek);
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto;
– javna razgrnitev in javne obravnave;
– prva obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov;
– sprejem stališč do pripomb.
4. Faza: izdelava predloga OPPN
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov in pridobitev mnenj NUP;
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga OPPN;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN Bučna vas – vzhod/2 Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v drugi obravnavi;
– objava v Uradnem listu RS;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
4. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v vednost – navadno);
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost);
9. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto;
10. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
11. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
12. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana;
13. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
14. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
15. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
16. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
17. Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;
18. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt-a podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt-a mnenje v 30 dneh od podane vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN Bučna vas – vzhod/2 v celoti financira naročnik, SPC KREVS d.o.o., Črmošnjice 4a, 8000 Novo mesto.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-14/2013(1905)
Novo mesto, dne 1. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost