Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

3085. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov, stran 9264.

Na podlagi 10. in 12. člena ter četrte alineje 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov
1. člen
V Pravilniku o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 120/04 in 31/07) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta pravilnik se uporablja za fitosanitarni nadzor pošiljk krompirja iz držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in iz tretjih držav, ki so izvzete iz prepovedi o vnosu gomoljev krompirja v EU.«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(okužena in neokužena območja)
(1) Posebno nadzorovano območje za škodljive organizme iz prvega odstavka prejšnjega člena je ozemlje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS), ki se šteje kot neokuženo območje, razen okuženih območij za posamezne škodljive organizme, kjer je okužba navzoča v omejenem obsegu in je pod uradnim nadzorom, tako da se zagotavlja zdravstveno varstvo rastlin na način, določen s predpisi, ki urejajo varovana območja in izvajanje uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih.
(2) Okužena območja iz prejšnjega odstavka Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) objavlja na svoji spletni strani.«.
3. člen
4. in 5. člen se črtata.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(mesta fitosanitarnih pregledov)
(1) Fitosanitarni pregled pošiljke krompirja se pri vnosu iz tretjih držav lahko opravi le na prvem vstopnem mestu v EU, kjer se opravljajo druge uvozne administrativne formalnosti, vključno s carinskimi.
(2) Fitosanitarni pregled pošiljke krompirja iz države članice EU se opravi v skladišču distributerja. Pregled se opravi naključno v skladu z letnim programom posebnega nadzora ali če fitosanitarni inšpektor sumi na navzočnost škodljivih organizmov iz 2. člena tega pravilnika.
(3) Če gre za skladišče distributerja krompirja, ki krompir v skladišču pakira, pere oziroma sortira, ali če gre za skladišče uvoznika krompirja, mora biti skladišče uradno odobreno v skladu s 7. členom tega pravilnika.
(4) Fitosanitarni pregled pošiljk krompirja, ki se ne skladiščijo, se lahko opravi kadarkoli in kjerkoli, če fitosanitarni inšpektor sumi na navzočnost škodljivih organizmov iz 2. člena tega pravilnika.
(5) Fitosanitarni pregled iz tega člena se opravi v skladu z 8. členom tega pravilnika.«.
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(zahteve za uradno odobrena skladišča)
(1) Kot uradno odobrena skladišča za opravljanje fitosanitarnih pregledov pošiljk krompirja se registrirajo skladišča uvoznikov in distributerjev krompirja, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
– skladišče, v katerem se skladišči semenski krompir, mora biti ločeno od skladišča, v katerem se skladišči jedilni krompir;
– stroji, oprema in prevozna sredstva, ki se uporabljajo za sortiranje in pakiranje semenskega krompirja ali drugega krompirja, ki je namenjen za sajenje, ter drugega krompirja, ki ni namenjen za sajenje, ne smejo biti isti ali pa mora biti na razpolago ustrezen sistem za njihovo temeljito čiščenje in razkuževanje;
– partije krompirja morajo biti v skladišču med seboj fizično ločene in jasno označene;
– način skladiščenja mora omogočiti dostop do vsake posamezne partije;
– tla v skladišču morajo biti brez ostankov zemlje, gladka in pralna (betonska ali gladko prekrita).
(2) Uvozniki in distributerji krompirja morajo poskrbeti za ustrezno ravnanje z ostanki v skladu s 16. členom tega pravilnika.
(3) Uvozniki in distributerji krompirja morajo o vnosu krompirja v skladišče in njegovi distribuciji voditi evidenco po partijah krompirja v skladu s 14. členom tega pravilnika.
(4) Uprava registrira uradno odobreno skladišče krompirja na zahtevo uvoznika ali distributerja krompirja, ki je vpisan v register imetnikov v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, in sicer za semenski in jedilni krompir.
(5) Uvoznik ali distributer iz prejšnjega odstavka vloži na Upravo vlogo za dopolnitev vpisa v register imetnikov na obrazcu, določenim s predpisom iz prejšnjega odstavka.
(6) Uprava izda odločbo o uradni odobritvi skladišča krompirja na podlagi zapisnika fitosanitarnega inšpektorja o izpolnjevanju zahtev iz tega člena. Uprava zapisnik pridobi po uradni dolžnosti.
6. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Fitosanitarni inšpektor v okviru fitosanitarnega pregleda opravi vizualni zdravstveni pregled posamezne partije v pošiljki krompirja tako, da prereže vsaj 200 gomoljev, na katerih ugotavlja znamenja rjave in obročkaste gnilobe krompirja.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
7. člen
V drugem odstavku 12. člena se črta besedilo »in imetnika pošiljke«.
8. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »ki vnaša semenski krompir na ozemlje RS v skladu s 4. ali 5. členom tega pravilnika« nadomesti z besedilom »ki vnaša krompir na ozemlje RS«.
Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova f) točka, ki se glasi:
»f) o fitosanitarnih ukrepih, izvedenih v času skladiščenja.«.
9. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(ravnanje z ostanki)
(1) Ostanki po pakiranju ali predelavi krompirja morajo biti uničeni tako, da se prepreči kakršnokoli širjenje škodljivih organizmov iz 2. člena tega pravilnika.
(2) Uničenje ostankov iz prejšnjega odstavka se izvede:
– z odlaganjem ali globokim zakopavanjem na odlagališču, kjer ni nobene nevarnosti pronicanja na kmetijska zemljišča ali stika z vodnimi viri,
– s sežigom ali
– na drug ustrezen način, ki zagotavlja uničenje škodljivih organizmov iz 2. člena tega pravilnika.
(3) Odpadna voda, nastala pri predelavi krompirja, ki vsebuje razpršene trdne delce, se mora pred odstranitvijo filtrirati oziroma obdelati v postopku sedimentacije zaradi izločitve trdnih delcev. Trdne delce se potem odstrani na enega od načinov iz prejšnjega odstavka. Tekoči del ostankov pa se mora:
– pred odstranitvijo segreti na najmanj 70° C za najmanj trideset minut,
– tretirati na kakšen drug ustrezen način, ki zagotavlja uničenje škodljivih organizmov iz 2. člena tega pravilnika, ali
– kako drugače odstraniti na način, ki zagotavlja, da ni nobene nevarnosti, da bi ostanki prišli v stik s kmetijskimi zemljišči ali vodnimi viri, ki bi jih lahko uporabili za namakanje kmetijskih zemljišč.«.
10. člen
Priloga 1 se črta.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-150/2013
Ljubljana, dne 2. oktobra 2013
EVA 2013-2330-0043
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost